llais y sir

Gaeaf 2017

Cofiwch am y diamddiffyn y gaeaf hwn

Byddwch yn ffrind neu’n gymydog da a chadwch lygad ar y diamddiffyn y gaeaf hwn yw’r apêl gan Gyngor Sir Ddinbych, gan fod tywydd garw go iawn cyntaf y gaeaf ar ei ffordd yn hwyrach yr wythnos hon.Vulnerable

Mae Gwasanaethau Cymdeithasol Sir Ddinbych yn tynnu sylw at bwysigrwydd sicrhau bod eich cymdogion oedrannus yn iawn pan mae'r tymheredd yn dechrau gostwng, yn enwedig y rhai sy'n sownd yn y tŷ, neu sydd heb deulu i ymweld â nhw.

Dywedodd y Cynghorydd Bobby Feeley, Aelod Cabinet Arweiniol Lles ac Annibyniaeth: “Amcangyfrifir y bydd mwy na miliwn o henoed yn treulio'r gaeaf eu hunain yn y DU.     Mae’n arbennig o bwysig i gadw llygad ar gymdogion oedrannus os ydych yn byw mewn cymdogaeth wledig lle gallai hygyrchedd i amwynderau, siopau a gwasanaethau fod yn gyfyngedig neu'n amhosibl i'r rhai sy'n ei gweld yn anodd cerdded neu yrru.   

“Rydym yn annog teuluoedd, ffrindiau a chymdogion i gefnogi pobl hŷn ac eraill sy’n ddiamddiffyn gyda thasgau bob bydd fel siopa. Mae galwad ffôn cyfeillgar neu ymweliad i weld a yw popeth yn iawn hefyd yn bwysig i amddiffyn lles pobl.

“Mae cadw’n gynnes yn bwysig iawn ar gyfer y diamddiffyn a’r henoed dros gyfnod y tywydd oer. Dylai o leiaf un ystafell yn y cartref gael ei gwresogi'n gywir a dylai pobl wisgo digon o ddillad i gynnal gwres y corff, gan sicrhau eu bod yn bwyta’n iawn.

“Wrth gwrs, mae’n bwysig cadw llygad ar y diamddiffyn drwy'r flwyddyn a gall galwad ffôn cyfeillgar neu ymweliad o bryd i’w gilydd i weld a yw popeth yn iawn wneud byd o wahaniaeth i iechyd a lles unigolion".

Os ydych chi’n bryderus am les unigolyn hŷn neu rywun sy’n ddiamddiffyn oherwydd iechyd gwael neu anabledd, dylech gysylltu â'r Gwasanaethau Cymdeithasol ar 0300 456 1000. 

Sylwadau

No comments have been left for this article

Dweud eich dweud...