llais y sir

Newyddion

Gwybodaeth am y Nadolig a’r Flwyddyn Newydd

Picture of Baubls

Mae'r holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch chi dros y Nadolig a'r Flwyddyn Newydd i'w chael ar ein gwefan:

 • Casgliadau sbwriel
 • Pa ddigwyddiadau sydd ymlaen
 • Manylion parcio am ddim ar ôl 3pm
 • Oriau agor llyfrgelloedd
 • Newid amserau agor ar gyfer y Gwasanaeth Archifau
 • Gwyliau ysgol
 • Amserau agor ar gyfer gwasanaethau

 

Sir Ddinbych yn lansio ei fideo siopa Nadolig

Mae'r Cyngor wedi rhyddhau’r clip siopa Nadoligaidd er mwyn hyrwyddo’r amrywiaeth eang o gynnyrch sydd ar gael ar strydoedd mawr y sir.

Mae’r fideo dau funud o hyd yn cynnwys llu o fasnachwyr sy’n dangos beth sydd ar gael yn Sir Ddinbych gyda golygfeydd wedi eu ffilmio ym mhob un o’r wyth tref yn y sir.

Dywedodd Arweinydd Sir Ddinbych, y Cynghorydd Hugh Evans OBE: “Hoffwn ddiolch i’r holl fusnesau, preswylwyr a grwpiau sydd wedi helpu i wneud y fideo hwn yn bosibl.

 “Mae gan Sir Ddinbych bopeth y mae siopwyr eu hangen i helpu i ddathlu’r Nadolig yn ogystal â gwasanaeth gwych a staff cyfeillgar.

 “Mae siopa'n lleol o fudd i’r gymuned leol gydag arian yn cael ei wario'n lleol yn aros o fewn economi Sir Ddinbych, sydd o fudd i bawb yn y sir.

 “Mae Sir Ddinbych yn cynnig profiad siopa lle bydd siopwyr yn ymlacio a mwynhau llawer mwy nac wrth siopa yn y dinasoedd mwy a'r parciau siopau tu allan i'r trefi. Felly fe fyddwn yn annog preswylwyr i weld beth sydd gan Sir Ddinbych i'w gynnig y Nadolig hwn."

Y busnesau sydd i’w gweld yn y clip yw Nouveau Riche, Prestatyn; Detour Menswear, Y Rhyl; Gwesty a Sba yr Oriel, Llanelwy; The Little Cheesemonger, Rhuddlan; State of Distress, Rhuthun; Snow in Summer, Dinbych, Siop Fferm Stâd Rhug, Pethau Tlws, Corwen a Llangollen Baby.

Mae Sandra Griffiths wedi bod yn rhedeg Snow in Summer yn Ninbych ers tair blynedd gan werthu eitemau hen ffasiwn, cardiau cyfarch a nwyddau ac anrhegion wedi eu gwneud gan artistiaid lleol.

“Roedd yn braf iawn cymryd rhan yn y fideo siopa'n lleol,” meddai.

“Mae siopa’n lleol yn rhoi’r cyfle i gwsmeriaid i brynu nwyddau sydd wedi eu cynllunio a’u gwneud yn lleol, ac i brynu eitemau unigryw iddynt eu hunain neu ar gyfer y cartref."

Mae Cathy Challand yn rhedeg Nouveau Riche, siop ffasiwn marched ac ategolion ym Mhrestatyn.

“Mae siopa’n lleol yn helpu’r economi leol ac yn creu swyddi lleol,” meddai. “Rydych yn cael gwasanaeth mwy personol wrth siopa mewn siopau annibynnol lleol oherwydd yn hytrach na dilyn y ffasiynau diweddaraf mae gennym ein hunaniaeth a'n steil unigryw ein hunain, ac felly rydych yn fwy tebygol o ganfod rhywbeth gwahanol. 

 “Roedd cymryd rhan yn y fideo Nadolig yn hwyl. Rwyf wrth fy modd gyda fy nghwsmeriaid ac mae'n wych eu bod yn cefnogi busnesau lleol drwy ledaenu’r enw da i deulu a ffrindiau. Hebddyn nhw byddai bodolaeth ein strydoedd mawr byrlymus yn dod i ben.”

Cynhyrchwyd y fideo fel rhan o'r ymgyrch #CaruBusnesauLleol sy'n cefnogi masnachwyr lleol drwy annog cwsmeriaid a busnesau i roi lluniau o nwyddau a phrofiadau gwych ar y cyfryngau cymdeithasol.

Ar gyfer y golygfeydd terfynol a ffilmiwyd yn Rhuthun, fe aeth busnesau o’r dref yn ogystal â Cherdd Cydweithredol Sir Ddinbych, Clwb Rotari Rhuthun a Chilli Cow Ice Cream, a ddangosodd ei flas pwdin Nadolig, ati i helpu i greu byd siopa Nadolig rhyfeddol.

Heather Powell yw rheolwr gyfarwyddwr Cerdd Cydweithredol Sir Ddinbych, a ddarparodd yr ensemble pres DMC6 oedd yn cynnwys disgyblion 12 i 16 oed o Ysgol Brynhyfryd ac Ysgol Dinas Bran.

“Roedd y band wrth eu bodd ac yn falch eu bod wedi cael y cais - maent bob amser yn hoff o gefnogi digwyddiadau lleol ac roeddent wedi mwynhau’r digwyddiad yn fawr,” meddai.

“Roedd y profiad yn wych iddynt. Fel busnes lleol mae siopa’n lleol yn hanfodol - rydym bob amser yn cefnogi busnesau eraill ac yn credu fod yna amrywiaeth eang o siopau lleol hyfryd."

Mae’r Cyngor hefyd yn darparu parcio am ddim ymhob un o’r meysydd parcio yng nghanol y trefi ar ôl 3pm tan Ragfyr 31.

 

Nodyn i olygyddion: Gweler y lluniau sydd wedi eu hatodi a dolen i fideo siopa Nadolig Sir Ddinbych https://www.youtube.com/watch?v=W7OPxWYGZkI

Caniatau blaenoriaethau'r Cyngor

Mae cynghorwyr yn Sir Ddinbych wedi cadarnhau pum blaenoriaeth i’r Cyngor dros y bum mlynedd nesaf.Corporate Plan Photo welsh

Mae’r Cynllun Corfforaethol 2017-2022 – Gweithio Gyda’n Gilydd ar Gyfer Dyfodol Sir Ddinbych yn amlinellu pum blaenoriaeth:

Tai:  Mae pawb yn cael eu cefnogi i fyw mewn cartrefi sy’n bodloni eu hanghenion

 • Cefnogi datblygiad 1000 yn rhagor o gartrefi yn Sir Ddinbych. Bydd hyn yn cynnwys:
 • Bydd 170 o’r rhain yn gartrefi’r Cyngor
 • Bydd 260 o’r rhain yn gartrefi fforddiadwy a ddarperir gan ddatblygwyr preifat a Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig.
 • Tai Gofal Ychwanegol.
 • Tai arbenigol newydd i gefnogi pobl gydag anableddau ac anghenion cefnogaeth lefel isel.
 • Cefnogi pobl ifanc i gael mynediad i dai addas y gallant eu fforddio.
 • Gwneud defnydd unwaith eto o 500 eiddo gwag a pherfformio ymhlith y gorau yng Nghymru.

Mae Cymunedau wedi eu cysylltu ac mae mynediad ganddynt ar nwyddau a gwasanaethau yn lleol arlein neu drwy cysylltiad cludiant dda:

 • Galluogi pobl yn well i deithio i’r gwaith, addysg a gwasanaethau.
 • Buddsoddi mewn ffyrdd a phontydd i gynnal isadeiledd hyfyw, cynaliadwy.
 • Darparu band eang cyflym iawn a rhwydweithiau symudol i bawb.
 • Sicrhau fod gwybodaeth a gwasanaethau’r Cyngor yn hygyrch ar-lein lle bo modd. Byddwn hefyd yn archwilio cyfleoedd i weithio gyda phartneriaid. 
 • Targedu’r rhai sydd fwyaf tebygol o fod wedi eu heithrio’n ddigidol fel fod ganddynt y sgiliau a’r modd i ddefnyddio gwasanaethau digidol.
 • Gwella isadeiledd i’w gwneud yn haws i gynnal digwyddiadau.

Mae’r Cyngor yn gweithio gyda phobl a chymunedau i feithrin annibynniaeth a gwydnwch

 • Cefnogi pobl i gynllunio a llunio eu cymunedau.
 • Darparu gwybodaeth sydd ar gael yn rhwydd sy’n cefnogi annibyniaeth a gwydnwch pobl.
 • Sicrhau bod pobl yn cymryd rhan wrth lunio a gwella gwasanaethau.
 • Gweithredu i leihau Cam-Drin Domestig
 • Sicrhau fod pob galwr yn Sir Ddinbych yn cael cefnogaeth dda.
 • Sicrhau fod oedolion a phobl hŷn sydd angen iechyd a gofal cymdeithasol yn Sir Ddinbych yn profi gwasanaeth di-dor.

Mae’r amgylchedd yn ddeniadol ac yn cael ei warchod, gan gefnogi lles a ffyniant economaidd:

 • Lleihau allyriadau carbon o asedau’r Cyngor gan o leiaf 15% erbyn 2022.
 • Gwella effeithlonrwydd ynni tai’r Cyngor.
 • Cynyddu darpariaeth ynni adnewyddadwy ar draws y sir.
 • Lleihau nifer yr eiddo mewn perygl o lifogydd yn Sir Ddinbych.
 • Cynyddu safon bioamrywiaeth cynefinoedd pwysig a rhywogaethau ar draws y sir.
 • Codi proffil y sir fel lleoliad i ymweld ag o, er mwyn manteisio ar botensial economaidd Sir Ddinbych.

Mae pobl iau eisiau byw a gweithio yma, ac mae ganddynt y sgiliau i wneud hynny:

 • Gweld pob plentyn sy’n cyflawni’r safon a ddisgwylir ar ddiwedd yr ysgol gynradd (Lefel 4, Cyfnod Allweddol 2) yn cyflawni 5 TGAU A*-C (Lefel 2 Cyfnod Allweddol 4), gan gynnwys Saesneg neu Gymraeg (iaith 1af) a Mathemateg, erbyn diwedd yr ysgol gynradd.
 • Parhau i foderneiddio ysgolion drwy raglen Ysgolion yr 21ain ganrif.
 • Helpu pobl ifanc i ddatblygu ‘sgiliau byw’ ymarferol ac ymddygiad sy’n cyfrannu at iechyd a lles da.
 • Darparu cefnogaeth i rieni i roi'r cychwyn gorau i’w plant.
 • Darparu cyngor gyrfaoedd a mentora effeithiol i bobl ifanc.
 • Rhoi cyfle i bobl ifanc ddatblygu sgiliau bywyd a gwaith drwy gyfleoedd gwirfoddoli a phrofiad gwaith ystyrlon.
 • Datblygu rhagor o gyfleoedd gwaith ar gyfer pobl ifanc.

mae ganddynt fynediad at nwyddau a gwasanaethau lleol, ar-lein a thrwy gysylltiadau cludiant da

Dywedodd y Cynghorydd Julian Thompson-Hill, Aelod y Cabinet gyda chyfrifoldeb dros y Cynllun Corfforaethol:  “Dros oes y Cynllun Corfforaethol diwethaf, darparwyd buddsoddiad o £200 miliwn gennym i wella ein hysgolion, cyfleusterau hamdden a llyfrgell, ffyrdd ac amddiffynfeydd llifogydd. Llwyddom i gyflawni hyn a chynnal ein safle fel un o’r cynghorau gyda’r perfformiad gorau yng Nghymru ac amddiffyn gwasanaethau rheng flaen rhag toriadau i gyllidebau awdurdodau lleol.

“Uchelgais gyffredinol y Cynllun hwn yw sicrhau fod Sir Ddinbych yn lle ble mae trigolion a busnesau wedi eu cysylltu’n dda ac yn wydn; lle mae cyfleoedd i bobl ifanc gael tai fforddiadwy a chael sgiliau a swyddi i fyw bywydau llwyddiannus a boddhaus, lle mae pob un ohonom yn mwynhau amgylchedd deniadol ac wedi ei ddiogelu. Fel y cynllun diwethaf, mae’r Cynllun Corfforaethol hwn yn cynnwys camau penodol a fydd yn cael eu cyflawni dros bum mlynedd ond, efallai’n bwysicach fyth, mae’r camau hyn wedi eu llunio i gael effaith y tu hwnt i’r pum mlynedd nesaf gan ystyried cenedlaethau’r dyfodol.

“Rydym yn cydnabod yr angen i’r Cyngor weithio gyda phartneriaid a’r gymuned ehangach a dyna pam bod y blaenoriaethau yn y Cynllun Corfforaethol hwn wedi dod yn uniongyrchol o’r ymarferiad Sgwrs y Sir ac ymgynghori gyda phartneriaid”.

“Mae Sir Ddinbych yn credu’n gryf mewn datblygu diwylliant gwasanaeth cyhoeddus unigol, wedi’i arwain gan gymunedau gweithredol iawn. Byddwn, felly, yn mynd ati i edrych ar atebion rhanbarthol ac isranbarthol ac yn sefydlu ‘Panel Dinasyddion’ parhaol a fydd â rhan allweddol wrth fonitro a helpu i lywio gweithrediad y cynllun”. 

Fe gewch mwy o wybodaeth ar ein gwefan.

1891 Rhyl

Mae bwyty 1891 ym Mhafiliwn Y Rhyl bellach ar agor. Bwyty a bar llawr cyntaf cyfoes a chwaethus wedi'i leoli ar lan y dŵr yn Theatr y Pafiliwn yn Y Rhyl.

AMSERAU AGOR

Iau - Sadwrn 3.30pm tan yn hwyr (bwyd ar gael 4.30pm - 9.30pm)

Sul 12.00pm - 9.00pm (bwyd ar gael 12.00pm - 7.00pm)

 Bydd y bwyty hefyd ar agor pan fydd sioeau mwy ar gael, felly holwch am ddyddiadau unigol.

 Mae ganddynt hefyd ddetholiad o gins arbennig ac amrywiaeth o coctêls a moctêls.

1891 Collage

 

I archebu bwrdd ffoniwch 01745 330000 neu anfonwch e-bost at 1891@sirddinbych.gov.uk. Yn anffodus, ni allant gymryd archebion trwy eu tudalen Facebook.

Dilynwch nhw ar Facebook neu ewch i'w gwefan i gael rhagor o wybodaeth ac i weld eu bwydlenni sampl.

Cydnabod llwyddiant staff yn y Gwobrau Rhagoriaeth

Excellence Denbighshire Collage

 

Mae Gwobrau Rhagoriaeth Sir Ddinbych yn cael eu cynnal bob dwy flynedd ac mae staff / rheolwyr yn enwebu eu cydweithwyr am y gwobrau hyn. Cynhaliwyd y seremoni ym Mhafiliwn Llangollen ddiwedd mis Tachwedd ac roedd yn gyfle gwych i ddathlu'r gwaith rhagorol ac ymroddedig sy'n digwydd ledled y sir.

Llongyfarchiadau i'r holl enillwyr.

Gwobr arlwyo i Ysgol Dinas Brân

Mae’r Gymdeithas Arweiniol ar gyfer Arlwyo mewn Addysg (LACA), wedi cynnal eu hwythnos prydau ysgol blynyddol ac mae’r trefnwyr wrth eu bodd gydag ymateb a chydweithrediad cymaint o arlwywyr ysgol, rhieni, ysgolion a disgyblion.Ysgol Dinas Bran

Yn ystod yr wythnos brysur, mi gynhaliwyd nifer o weithgareddau, yn cynnwys ‘cartref i gogydd ysgol’, pum marathon mewn pum niwrnod wedi’u pweru gan brydau ysgol a Diwrnod Cinio Rhost Cenedlaethol ond y digwyddiad a greodd y cynnwrf mwyaf oedd y gystadleuaeth hunlun #cookeditmyselfie. Roedd y gystadleuaeth yn annog arlwywyr ysgolion i rannu lluniau o brydau yr oeddynt yn ei weini bob dydd. Anfonwyd cannoedd o luniau yn arddagos prydau bwyd Ysgol ac roedd y safon yn arbennig o uchel.

Penderfynodd panel o feirniaid mai Ysgol Dinas Bran oedd yr enillydd. Dyranwyd gwerth £500 o gefnogaeth marchnata neu cyfarfpar iddynt fel gwobr.

Dywedodd Neil Porter: “Dros y blynyddoedd, rydym wedi gweld y digwyddiad yn tyfu ac mae’n cynnig cyfle i hyrwyddo proffesiynoldeb, heb son am y bwyd blasus a maethlon. Mae hyn wedi cael ei gyflawni mewn sawl ffordd, o gynnal digwyddiadau uchel eu proffil i weini prydau ar gyfer gwleidyddion yn Nhy’r Cyffredin, gweini prydau yn y bwyty ar ben yr Wyddfa ac arlwywyr mewn ysgolion yn gweithio mewn bwytai gyda ser Michelin.  Roedd y gystadleuaeth #cookeditmyselfie yn lwyfan gwych i hyrwyddo’r diwydiant ac roeddwn yn hynod falch o’r ymateb.  Roedd y gystaldeuaeth yn gref ac roedd Ysgol Dinas Bran yn llwyr haeddu’r wobr.

Dywedodd y Cynghorydd Julian Thompson Hill, Aelod Arweiniol y Cabinet ar gyfer Cyllid ac Asedau: “Rhoddodd y gystadleuaeth hon y cyfle i dimau arlwyo ysgol ledled y wlad i arddangos eu gwasanaeth ac nid oedd y lluniau a gyflwynwyd gan Emma a'i thîm yn Ninas Brân o fwyd neu seigiau gafodd eu dyfeisio’n  arbennig ar gyfer y gystadleuaeth – dyma safon y bwyd a weinir yn ddyddiol.

“Mae Emma a’r tîm arlwyo yn frwdfrydig ac ymroddedig ac mae Gwasanaeth Prydau Bwyd Ysgolion Sir Ddinbych a Chyngor Sir Ddinbych yn haeddiannol falch o'u cyflawniad." 

Dywedodd Emma Williams rheolwr arlwyo yn yr ysgol : "Rydym wedi ymwneud yn helaeth â #cookeditmyselfie eleni. Nid oes llawer o ddiwrnodau yn yr ychydig fisoedd diwethaf lle nad ydym wedi gosod lluniau prydau bwyd ar y wefan. Mae'r lluniau yn dangos beth rydym yn ei wneud bob dydd, bod y bwyd yn wych ac mae'r disgyblion wrth eu boddau. Rydym yn defnyddio llawer o gynhwysion lleol a pharatoi’r bwyd gyda chariad ac angerdd”.

Gwasanaeth carolau elusennol yn codi £500

Casglwyd cyfanswm o £500 yng ngwasanaeth carolau blynyddol y Cyngor nos Lun, Rhagfyr 4  gyda’r arian yn mynd tuag at y Bad Achub yn y Rhyl a Hosbis Sant Cyndeyrn yn Llanelwy.

Yn ystod y gwasanaeth, roedd perfformiadau cerddorol gan Only Boys Aloyd, Cor Ysgol Glan Clwyd, Taya Castley o Ysgol Dinas Bran,  yr unawdydd Beca Fflur Edwards o Ysgol Twm o’r nant, y delynores Julia Bugelli o Ysgol Glan Clwyd, darlleniad gan Libi Owen o Ysgol Pendref, yn ogystal â darlleniadau gan gynghorwyr a staff.

Carol Concert 1Carol Concert 2

Moderneiddio'r Gwasanaethau Cymdeithasol - Beth yw Asesiad?

Efallai y clywch eich bod chi neu rywun rydych yn ei adnabod yn cael cynnig asesiad, neu gydag asesiad ar gyfer gofal cymdeithasol. Gall hyn swnio’n frawychus, ond mae ‘asesiad’ yn dechrau ac yn gorffen gyda sgwrs yn unig.  Mae’n ein helpu i wybod beth sydd bwysicaf i chi nawr ac yn y dyfodol, i’ch cadw’n iach ac yn ddiogel.  

Byddwn yn trafod yr hyn sy'n mynd yn dda yn eich bywyd yn awr, a'r hyn sydd ddim mor dda.   Byddwn yn gofyn beth yr ydych eisiau o'ch bywyd a'r hyn yr ydych eisiau ei gyflawni.   

Dylai asesiadau fod yn addas i fodloni eich anghenion cyfathrebu a diwylliannol. Dylai asesiadau fod yn gymesur hefyd, felly ni fyddwch yn cael eich holi am fwy o wybodaeth nag sydd raid.   Byddwn yn trafod yr unigolion o'ch cwmpas ac yn eich cymuned.  Efallai y byddant yn gallu eich cynorthwyo i oresgyn rhwystrau a chyflawni'r hyn sy'n bwysig i chi.

Mae yna bum elfen nawr i ‘asesiad’.  Rhaid ystyried y rhain cyn y gwneir penderfyniad ynghylch a fyddech yn gymwys i gael eich anghenion gofal a chefnogi wedi'u bodloni gan y Cyngor.  

  • Amgylchiadau personol
  • Canlyniadau personol (beth sy’n bwysig i chi)
  • Rhwystrau i gyflawni’r hyn sy’n bwysig i chi
  • Cryfderau a gallu
  • Risgiau

Byddwn hefyd yn ystyried a fyddech angen unrhyw gefnogaeth fel eirioli.  Mae’n bwysig eich bod yn chwarae rhan mor lawn â phosibl yn y broses. 

Gall yr asesiad ddarfod gyda chyngor am y gwasanaethau ataliol neu dymor byr sydd ar gael, a byddwn yn trafod gyda chi sut i gael mynediad at y rhain. Gall yr asesiad arwain at benderfyniad eich bod yn gymwys am ofal a chefnogaeth tymor hir a drefnwyd drwy neu gyda'r gwasanaethau cymdeithasol, a chaiff hyn ei gofnodi yn y cynllun gofal a chefnogaeth.

Os ydych yn meddwl eich bod angen cymorth neu’n dymuno cael trafodaeth gyda rhywun, gallwch ymweld â'r Pwynt Siarad, cysylltu â’r Pwynt Mynediad Sengl ar 0300 4561000 neu ymweld â’n gwefan.

Neu gallwch gael golwg ar Dewis Cymru, y lle am wybodaeth lles yng Nghymru.  Gellir dod o hyd i sefydliadau a gwasanaethau lleol i helpu dinasyddion i gynnal eu hannibyniaeth a’u lles ar www.dewis.cymru

Cyn-filwyr - Cyngor ar Eich Carreg Drws

Citizens Advice Rydym yn darparu gwasanaeth cyngor ymweld â chartrefi penodol i gyn-filwyr dros 70 a'u dibynyddion, yn Sir Ddinbych. Mae gennym dîm ymroddedig sy'n cynnwys 1 cynghorydd cyflogedig a 2 wirfoddolwr. Gellir cyfeirio cyn-filwyr atom trwy ein rhwydwaith helaeth o asiantaethau partner a chefnogi neu hunan-gyfeirio. Ein nod yw sicrhau bod incwm cyn-filwyr yn cael eu gwneud i'r eithaf i'w llawn botensial ac maen nhw'n derbyn yr holl hawliadau budd-dal cymwys, gan leihau'r ddyled, gan leihau gwariant y cartref gyda chyngor effeithlonrwydd arbed ynni. Rydym hefyd yn darparu arweiniad ar faterion perthnasol megis ewyllysiau, atwrneiaeth barhaol a pharhaus, pensiynau. Rydym yn nodi dan-hawlio budd-daliadau a chredydau a chefnogi pobl drwy'r broses ymgeisio, hyd at ac yn cynnwys apeliadau. Rydym yn sicrhau bod achosion pob cleient yn cael eu symud ymlaen i'r canlyniad gorau posibl. Rydym yn argymell a thrafod ar unrhyw ddyledion sydd gan gleientiaid, datrys y sefyllfa dyledion, opsiynau ansolfedd (Gorchmynion Rhyddhad Dyled / methdaliad); dileu dyledion, ad-daliadau gostyngedig neu negyddol. Mae ein gwasanaeth cynghori ar ynni yn helpu cleientiaid i leihau gwariant ynni'r cartref, gwneud cais am grantiau i wella effeithlonrwydd ynni cartref a lleihau costau ynni. Mae cyngor ac arweiniad ar faterion sy'n gysylltiedig ag oedran yn cynnig yr un mor hanfodol, gan gynnwys tai, pensiynau, gofal nyrsio a threth. Bydd cleientiaid yn elwa'n uniongyrchol o'r cyngor a'r gefnogaeth a ddarparwn. Bydd ein cyngor yn gwella iechyd a lles, gwytnwch ariannol a chymorth i leihau unigrwydd cymdeithasol. Mae'r prosiect hwn yn lleoli ein gwasanaeth, nid oes rhaid i gleientiaid ddod atom ni, byddwn yn mynd atynt.Citizens Advice Armed Forces

Cyngor yn Gweithio

Mae'r prosiect hwn yn cael ei redeg gan Gyngor ar Bopeth Sir Ddinbych, yr ydym wedi sicrhau cyllid Ewropeaidd o dan y Gronfa Cynhwysiant Gweithredol. Mae ein prosiect yn brosiect llinyn 2 lle gwnaethom ymgymryd â chyflogaeth â chymorth i 14 o gyfranogwyr sydd dros 25 mlwydd oed; sy'n dod o gartrefi di-waith yn Sir Ddinbych; ac sydd naill ai'n ddi-waith yn y tymor hir, neu'n economaidd anweithgar. Cynigir lleoliadau o gyfranogwyr naill ai o 26 wythnos neu 16 wythnos.

Rydym wedi gosod rhai cyfranogwyr yn allanol ac mae rhai wedi gweithio, neu'n gweithio ar ein gwefannau. Mae'r cyfranogwyr yn gweithio mewn amgylcheddau cefnogol i ddatblygu eu sgiliau a'u hyder. Maent hefyd yn cael hyfforddiant i wella eu cyflogadwyedd a hefyd tuag at themâu trawsbynciol y prosiect o leihau tlodi a chynhwysiant cymdeithasol; hyrwyddo cyfle cyfartal; ac annog datblygiad cynaliadwy. Yr amcan gor-redol yw y bydd 60% o'r cyfranogwyr yn sicrhau cyflogaeth hirdymor trwy eu hymwneud â phrosiect "Cyngor Gwaith".

Rydym bellach wedi cau i gyfranogwyr newydd gyda'r prosiect i ddod i ben ym mis Ionawr 2018. Rydym wedi ymgysylltu â 13 o gyfranogwyr ar y prosiect. O'r 6 cyfranogwr sydd wedi cwblhau eu hymgysylltiad hyd yn hyn, mae 5 wedi ymuno â chyflogaeth ac 1 yn gwirfoddoli.

Citizens Advice European Funding

Dweud eich dweud ar les yn Sir Conwy a Sir Ddinbych

Mae Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Conwy a Sir Ddinbych yn gwahodd pobl leol i gymryd rhan a dweud eu dweud am y Cynllun Lles Lleol newydd.

Mae Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus (BGC) Conwy a Sir Ddinbych yn gydweithrediad rhwng cyrff cyhoeddus sy’n gweithio gyda’i gilydd i wella lles economaidd, cymdeithasol, amgylcheddol a diwylliannol yng Nghonwy a Sir Ddinbych.

Yn ystod y flwyddyn ddiwethaf mae’r BGC wedi bod yn gweithio gyda chymunedau lleol i ddatblygu Cynllun Lles Lleol drafft. Mae’n nodi meysydd blaenoriaeth lle gall y BGC wneud cyfraniad, gan ganolbwyntio ar:

 • Y 1000 Diwrnod Cyntaf o genhedliad hyd at ail benblwydd y plentyn
 • Hybu canolfannau cymunedol
 • Hybu lles meddyliol ar gyfer pob oed
 • Hybu gwytnwch mewn pobl hŷn
 • Hybu gwytnwch amgylcheddol
 • Magu pobl ifanc gwydn ac uchelgeisiol

Dywedodd Bethan Jones o Fwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr, Cadeirydd presennol y BGC: “Mae llawer o waith wedi’i wneud yn barod i gyrraedd y pwynt yma, ond mae llawer mwy i ddod. Mae’r cynllun drafft yn rhoi syniad o’r hyn yr hoffem ni ei gyflawni ac fe fyddem wir yn gwerthfawrogi adborth arno.Well Being Plan Photo

“Fe hoffem gael gwybod a ydych chi'n cytuno hefo'r blaenoriaethau; dywedwch wrthym pa rai y dylem ni ganolbwyntio arnynt, a oes rhywbeth ar goll neu a oes angen newid rhywbeth yn y cynllun."

Os hoffech roi eich barn ar y Cynllun Lles drafft, gallwch wneud hynny tan 22 Ionawr 2018 ar www.conwyanddenbighshirepsb.org.uk/cy

Os byddai’n well gennych ymateb ar bapur neu os oes gennych unrhyw ofynion hygyrchedd eraill, neu os hoffech chi gael gwybod mwy am yr ymgynghoriad, ffoniwch 01492 574059 neu anfonwch e-bost at sgwrsysir@conwy.gov.uk.

Bydd y Cynllun Lles Lleol terfynol yn cael ei gyhoeddi erbyn Mai 2018.  

Awgrymiadau ar gyfer fy Iechyd y Gaeaf Hwn

BCUHB Winter Health Tips Welsh

Porth gwybodaeth gynllunio i gymunedau Sir Ddinbych yn fyw ar-lein

 

Mae adnodd a gwybodaeth am ddim ar-lein ar gyfer grwpiau cymunedol a chynghorau dinas, tref a chymuned yn Sir Ddinbych bellach yn fyw.

Mae'r adnodd ar-lein wedi'i greu i helpu grwpiau cymunedol a sefydliadau i gael gafael ar wybodaeth a chyngor y gallant ei ddilyn i wella bywydau ac ansawdd bywyd yn eu cymunedau.

Mae’r manylion ymarferol yn cynnwys:

 • Sut i sefydlu Pwyllgor 
 • Dolenni at dudalen wybodaeth Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru (CGGC), gan gynnwys gwybodaeth ar gofrestru elusen
 • Tystiolaeth i gefnogi ceisiadau grantiau gan gynnwys Gwefan Asesu Lles Conwy a Sir Ddinbych
 • Dolenni at Gynghorau Gwirfoddol Sirol lleol
 • Dolenni at arianwyr allanol
 • Y manteision o fod â chynllun
 • Dolenni at DEWIS Cymru, Cynllun Datblygu Lleol Sir Ddinbych a gwefannau ystadegau allanol

Dywedodd y Cynghorydd Richard Mainon, Aelod Cabinet Arweiniol Datblygu Isadeiledd Cymunedol: “Mae gwytnwch cymunedol wedi’i nodi fel blaenoriaeth ar draws Sir Ddinbych gyfan gyda’r pwyslais ar gymunedau’n arwain ar lunio eu dyfodol, gan edrych ar yr hyn y gallen nhw eu hunain ei wneud i wella eu cymunedau.

“Mae’r adnodd cynllunio cymunedol hwn ar y we’n darparu’r offerynnau y mae grwpiau a chynghorau dinas, tref a chymuned eu hangen i allu gwireddu eu huchelgeisiau.  

Yn ogystal â’r adnodd am ddim ar-lein, bydd y prosiect hefyd yn cynnig amser a chefnogaeth swyddogion i gymunedau sy’n dymuno creu eu cynlluniau eu hunain a gwneud cais am gyllid, gan eu cyfeirio at ddarparwr grantiau addas. Bydd cymorth ar gael i aelodau hefyd er mwyn iddyn nhw allu cynnig cyngor ac arweiniad i'w cymunedau eu hunain.

 

Gallwch weld y wybodaeth ar-lein ar: www.sirddinbych.gov.uk/cynlluniocymunedol.

Taylorfitch. Dod â newyddlenni yn fyw o flaen eich llygaid