llais y sir

Gaeaf 2017

Cyn-filwyr - Cyngor ar Eich Carreg Drws

Citizens Advice Rydym yn darparu gwasanaeth cyngor ymweld â chartrefi penodol i gyn-filwyr dros 70 a'u dibynyddion, yn Sir Ddinbych. Mae gennym dîm ymroddedig sy'n cynnwys 1 cynghorydd cyflogedig a 2 wirfoddolwr. Gellir cyfeirio cyn-filwyr atom trwy ein rhwydwaith helaeth o asiantaethau partner a chefnogi neu hunan-gyfeirio. Ein nod yw sicrhau bod incwm cyn-filwyr yn cael eu gwneud i'r eithaf i'w llawn botensial ac maen nhw'n derbyn yr holl hawliadau budd-dal cymwys, gan leihau'r ddyled, gan leihau gwariant y cartref gyda chyngor effeithlonrwydd arbed ynni. Rydym hefyd yn darparu arweiniad ar faterion perthnasol megis ewyllysiau, atwrneiaeth barhaol a pharhaus, pensiynau. Rydym yn nodi dan-hawlio budd-daliadau a chredydau a chefnogi pobl drwy'r broses ymgeisio, hyd at ac yn cynnwys apeliadau. Rydym yn sicrhau bod achosion pob cleient yn cael eu symud ymlaen i'r canlyniad gorau posibl. Rydym yn argymell a thrafod ar unrhyw ddyledion sydd gan gleientiaid, datrys y sefyllfa dyledion, opsiynau ansolfedd (Gorchmynion Rhyddhad Dyled / methdaliad); dileu dyledion, ad-daliadau gostyngedig neu negyddol. Mae ein gwasanaeth cynghori ar ynni yn helpu cleientiaid i leihau gwariant ynni'r cartref, gwneud cais am grantiau i wella effeithlonrwydd ynni cartref a lleihau costau ynni. Mae cyngor ac arweiniad ar faterion sy'n gysylltiedig ag oedran yn cynnig yr un mor hanfodol, gan gynnwys tai, pensiynau, gofal nyrsio a threth. Bydd cleientiaid yn elwa'n uniongyrchol o'r cyngor a'r gefnogaeth a ddarparwn. Bydd ein cyngor yn gwella iechyd a lles, gwytnwch ariannol a chymorth i leihau unigrwydd cymdeithasol. Mae'r prosiect hwn yn lleoli ein gwasanaeth, nid oes rhaid i gleientiaid ddod atom ni, byddwn yn mynd atynt.Citizens Advice Armed Forces

Cyngor yn Gweithio

Mae'r prosiect hwn yn cael ei redeg gan Gyngor ar Bopeth Sir Ddinbych, yr ydym wedi sicrhau cyllid Ewropeaidd o dan y Gronfa Cynhwysiant Gweithredol. Mae ein prosiect yn brosiect llinyn 2 lle gwnaethom ymgymryd â chyflogaeth â chymorth i 14 o gyfranogwyr sydd dros 25 mlwydd oed; sy'n dod o gartrefi di-waith yn Sir Ddinbych; ac sydd naill ai'n ddi-waith yn y tymor hir, neu'n economaidd anweithgar. Cynigir lleoliadau o gyfranogwyr naill ai o 26 wythnos neu 16 wythnos.

Rydym wedi gosod rhai cyfranogwyr yn allanol ac mae rhai wedi gweithio, neu'n gweithio ar ein gwefannau. Mae'r cyfranogwyr yn gweithio mewn amgylcheddau cefnogol i ddatblygu eu sgiliau a'u hyder. Maent hefyd yn cael hyfforddiant i wella eu cyflogadwyedd a hefyd tuag at themâu trawsbynciol y prosiect o leihau tlodi a chynhwysiant cymdeithasol; hyrwyddo cyfle cyfartal; ac annog datblygiad cynaliadwy. Yr amcan gor-redol yw y bydd 60% o'r cyfranogwyr yn sicrhau cyflogaeth hirdymor trwy eu hymwneud â phrosiect "Cyngor Gwaith".

Rydym bellach wedi cau i gyfranogwyr newydd gyda'r prosiect i ddod i ben ym mis Ionawr 2018. Rydym wedi ymgysylltu â 13 o gyfranogwyr ar y prosiect. O'r 6 cyfranogwr sydd wedi cwblhau eu hymgysylltiad hyd yn hyn, mae 5 wedi ymuno â chyflogaeth ac 1 yn gwirfoddoli.

Citizens Advice European Funding

Sylwadau

No comments have been left for this article

Dweud eich dweud...