llais y sir

Gaeaf 2017

Dweud eich dweud ar les yn Sir Conwy a Sir Ddinbych

Mae Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Conwy a Sir Ddinbych yn gwahodd pobl leol i gymryd rhan a dweud eu dweud am y Cynllun Lles Lleol newydd.

Mae Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus (BGC) Conwy a Sir Ddinbych yn gydweithrediad rhwng cyrff cyhoeddus sy’n gweithio gyda’i gilydd i wella lles economaidd, cymdeithasol, amgylcheddol a diwylliannol yng Nghonwy a Sir Ddinbych.

Yn ystod y flwyddyn ddiwethaf mae’r BGC wedi bod yn gweithio gyda chymunedau lleol i ddatblygu Cynllun Lles Lleol drafft. Mae’n nodi meysydd blaenoriaeth lle gall y BGC wneud cyfraniad, gan ganolbwyntio ar:

  • Y 1000 Diwrnod Cyntaf o genhedliad hyd at ail benblwydd y plentyn
  • Hybu canolfannau cymunedol
  • Hybu lles meddyliol ar gyfer pob oed
  • Hybu gwytnwch mewn pobl hŷn
  • Hybu gwytnwch amgylcheddol
  • Magu pobl ifanc gwydn ac uchelgeisiol

Dywedodd Bethan Jones o Fwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr, Cadeirydd presennol y BGC: “Mae llawer o waith wedi’i wneud yn barod i gyrraedd y pwynt yma, ond mae llawer mwy i ddod. Mae’r cynllun drafft yn rhoi syniad o’r hyn yr hoffem ni ei gyflawni ac fe fyddem wir yn gwerthfawrogi adborth arno.Well Being Plan Photo

“Fe hoffem gael gwybod a ydych chi'n cytuno hefo'r blaenoriaethau; dywedwch wrthym pa rai y dylem ni ganolbwyntio arnynt, a oes rhywbeth ar goll neu a oes angen newid rhywbeth yn y cynllun."

Os hoffech roi eich barn ar y Cynllun Lles drafft, gallwch wneud hynny tan 22 Ionawr 2018 ar www.conwyanddenbighshirepsb.org.uk/cy

Os byddai’n well gennych ymateb ar bapur neu os oes gennych unrhyw ofynion hygyrchedd eraill, neu os hoffech chi gael gwybod mwy am yr ymgynghoriad, ffoniwch 01492 574059 neu anfonwch e-bost at sgwrsysir@conwy.gov.uk.

Bydd y Cynllun Lles Lleol terfynol yn cael ei gyhoeddi erbyn Mai 2018.  

Sylwadau

No comments have been left for this article

Dweud eich dweud...