llais y sir

Gaeaf 2017

Moderneiddio'r Gwasanaethau Cymdeithasol - Beth yw Asesiad?

Efallai y clywch eich bod chi neu rywun rydych yn ei adnabod yn cael cynnig asesiad, neu gydag asesiad ar gyfer gofal cymdeithasol. Gall hyn swnio’n frawychus, ond mae ‘asesiad’ yn dechrau ac yn gorffen gyda sgwrs yn unig.  Mae’n ein helpu i wybod beth sydd bwysicaf i chi nawr ac yn y dyfodol, i’ch cadw’n iach ac yn ddiogel.  

Byddwn yn trafod yr hyn sy'n mynd yn dda yn eich bywyd yn awr, a'r hyn sydd ddim mor dda.   Byddwn yn gofyn beth yr ydych eisiau o'ch bywyd a'r hyn yr ydych eisiau ei gyflawni.   

Dylai asesiadau fod yn addas i fodloni eich anghenion cyfathrebu a diwylliannol. Dylai asesiadau fod yn gymesur hefyd, felly ni fyddwch yn cael eich holi am fwy o wybodaeth nag sydd raid.   Byddwn yn trafod yr unigolion o'ch cwmpas ac yn eich cymuned.  Efallai y byddant yn gallu eich cynorthwyo i oresgyn rhwystrau a chyflawni'r hyn sy'n bwysig i chi.

Mae yna bum elfen nawr i ‘asesiad’.  Rhaid ystyried y rhain cyn y gwneir penderfyniad ynghylch a fyddech yn gymwys i gael eich anghenion gofal a chefnogi wedi'u bodloni gan y Cyngor.  

    • Amgylchiadau personol
    • Canlyniadau personol (beth sy’n bwysig i chi)
    • Rhwystrau i gyflawni’r hyn sy’n bwysig i chi
    • Cryfderau a gallu
    • Risgiau

Byddwn hefyd yn ystyried a fyddech angen unrhyw gefnogaeth fel eirioli.  Mae’n bwysig eich bod yn chwarae rhan mor lawn â phosibl yn y broses. 

Gall yr asesiad ddarfod gyda chyngor am y gwasanaethau ataliol neu dymor byr sydd ar gael, a byddwn yn trafod gyda chi sut i gael mynediad at y rhain. Gall yr asesiad arwain at benderfyniad eich bod yn gymwys am ofal a chefnogaeth tymor hir a drefnwyd drwy neu gyda'r gwasanaethau cymdeithasol, a chaiff hyn ei gofnodi yn y cynllun gofal a chefnogaeth.

Os ydych yn meddwl eich bod angen cymorth neu’n dymuno cael trafodaeth gyda rhywun, gallwch ymweld â'r Pwynt Siarad, cysylltu â’r Pwynt Mynediad Sengl ar 0300 4561000 neu ymweld â’n gwefan.

Neu gallwch gael golwg ar Dewis Cymru, y lle am wybodaeth lles yng Nghymru.  Gellir dod o hyd i sefydliadau a gwasanaethau lleol i helpu dinasyddion i gynnal eu hannibyniaeth a’u lles ar www.dewis.cymru

Sylwadau

No comments have been left for this article

Dweud eich dweud...