llais y sir

Gaeaf 2017

Gwaith y Curadur dros y Gaeaf

Dros y gaeaf mae Carly Davies, Curadur Treftadaeth  newydd Sir Ddinbych wedi bod yn brysur yn gweithio mewn gwahanol fathau o safleoedd yn cyflawni archwiliadau o wrthrychau.

Diben archwiliad o wrthrych yw rhoi trosolwg sydyn ag eglur o gasgliad yr amgueddfa, gan roi cyfle i wirio rhifau derbynodi, lleoliad a chyflwr y gwrthrychau. Mae archwilio o’r fath yn tynnu sylw at anghysondebau ynghylch rhifo, lleoliad, arddangosfeydd a storio, gan helpu i adnabod unrhyw waith a phrosiectau yn y dyfodol fydd angen eu gwneud. I wasanaeth Treftadaeth Sir Ddinbych mae’r archwiliad o wrthrychau yn berthnasol iawn gan ein bod yn Amgueddfa Achrededig sy’n cael ein archwilio o ran safonau ym Mawrth 2018.

‘Fel aelod newydd o’r Tîm Treftadaeth mae gwneud archwiliadau o wrthrychau ar draws yr holl safleoedd o fudd mawr i mi allu dod i adnabod y casgliadau.  Mae’n gyfle hefyd i weithio’n agos gydag aelodau staff ar nifer o safleoedd sydd gyda gwybodaeth drwyadl iawn a diddordeb mawr yn y llefydd hanesyddol y maent yn gweithio ynddynt. Rydym yn gobeithio canfod perlau cuddiedig a straeon heb eu rhannu i'w cynnwys mewn unrhyw ddatblygiad yn y dyfodol o safleoedd treftadaeth Sir Ddinbych.'

Mae gan Treftadaeth Sir Ddinbych gasgliad rhyfeddol gydag ystod eang o wahanol wrthrychau, dim ond rhai o’r rheini wedi’u cofnodi hyd yma yw:

Rhyl Museum Swimsuit

O Amgueddfa’r Rhyl – Gwisg nofio. Defnydd cotwm. Byddai’r rhain wedi cael eu gwisgo gan bobl ar eu gwyliau yn y Rhyl yn y 1920au a'r 30au. Ewch i amgueddfa’r Rhyl i gael golwg ar hanes y byd Adloniant, y Promenâd a Threftadaeth y Rhyl.

Plas Newydd Dog Collar

O Blas Newydd – Coler ci – Mae’r coler ci haearn gyda chadwyn yn gallu cael ei gloi ac yn edrych yn anghyfforddus iawn o’i gymharu â'r rhai sydd ar gael heddiw. Mae’r plât efydd yn dweud 'Plas Newydd' arno a chredir ei fod yn goler i gi o’r enw Chase a oedd yn strae y gwnaeth Sarah Ponsonby ei achub ar ôl ei weld yn crwydro tir Plas Newydd.  Ewch i Blas Newydd i ganfod mwy am stori ddiddorol Sarah Ponsonby ac Eleanor Butler ac i weld yr ystafelloedd wedi eu haddurno â cherfiadau pren cywrain yn ogystal â mynd am dro drwy’r ardd restredig hanesyddol.

Ruthin Gaol Oakum Picking

O Garchar Rhuthun – mainc plicio ocwm – ocwm oedd y ffibr a gynhyrchwyd o blicio hen raffau, fel arfer y rhai a ddefnyddiwyd mewn morgludiant a oedd yn drwm ac fel arfer wedi'u gorchuddio mewn tar.  Roedd y dasg lafurus o ‘blicio ocwm’ yn waith rheolaidd i’r rheiny wedi eu carcharu mewn carchardai Fictoraidd. Byddai plant neu’r henoed yn gallu ei wneud hefyd felly byddai pob carcharor yn gorfod cyflawni'r dasg. Ewch i Garchar Rhuthun i weld pa fath o gosbau y rhoddwyd i garcharorion yn ystod oes Fictoria a dychmygwch sut beth y byddai bod yn garcharor mewn Carchar Pentonville Fictoraidd.

Mae’r gwrthrychau hyn a llawer mwy yn cael eu harddangos yn ein hamgueddfeydd pan fyddan nhw’n ail-agor yng Ngwanwyn 2018. Bydd oriau agor a phrisiau ar gael ar gyfer yr holl safleoedd ar ein gwefan

I gael yr wybodaeth ddiweddaraf am Dreftadaeth Sir Ddinbych dilynwch ni ar facebook @treftadaethsirddinbych

Sylwadau

No comments have been left for this article

Dweud eich dweud...