llais y sir

Gwasanaethau Hamdden

Y Gwaith o drawsnewid Canolfan Hamdden Y Rhyl wedi ei gwblhau

Fel rhan o fuddsoddiad o £2.5 miliwn gan Hamdden Dinbych yn ei gyfleusterau eleni, mae gweithgareddau ymarfer corff i aelodau Canolfan Hamdden Y Rhyl wedi eu trawsnewid. Mae cwsmeriaid wrth eu boddau â’u canolfan ar ei newydd wedd, a'r gampfa yw’r cyntaf yng Ngogledd Cymru i fod â Skill Line Technogym llawn ar gael. Mae cyfres gyffrous o barthau ffitrwydd, hefyd wedi cael eu creu, ac mae’r ardaloedd newid wedi cael eu adnewyddu at y safonau uchaf.

Mae ystafell a arferai gael ei defnyddio ar gyfer drama ar y safle wedi derbyn gweddnewidiad dramatig er mwyn darparu ardal hyfforddi ymarferol sy’n cynnig offer gwella cydbwysedd, bagiau dyrnu a bocsys plyometrig ymysg pethau eraill. Mae amrywiol offer ar gyfer rhaglen hyfforddi boblogaidd HIT hefyd wedi eu cyflwyno.

Mae rhai sy’n frwd dros seiclo mewn grwpiau hefyd yn mwynhau rhith-ddosbarthiadau newydd yn eu stiwdio seiclo pwrpasol.

Oes gennych chi ddiddordeb ymuno? Cysylltwch â’r Ganolfan ar 01824 712661.   

Buddsoddi yn parhau ledled y Sir

Bu lefel o fuddsoddiad nas gwelwyd ei fath o'r blaen yng nghyfleusterau hamdden Sir Ddinbych dros y pum mlynedd diwethaf, ac mae prosiectau yn parhau i gael eu darparu ledled y Sir.

Mae Canolfan Hamdden Rhuthun ar y trywydd cywir i ailagor eu pwll nofio erbyn Ionawr 2019, yn dilyn buddsoddiad o £450k+ i ailwampio neuadd y pwll. Yn ogystal â’r diweddariadau i’r neuadd – sydd yn cynnwys to newydd a gosod goleuadau LED newydd – mae’r ystafelloedd newid wedi cael eu gweddnewid yn llwyr ac fe fyddant bellach yn cynnwys ardal ‘bentref’, ardal newid newydd ar gyfer grwpiau, ac ardal newid newydd hygyrch gydag offer codi a mynediad hwylus at y pwll.

 Agorodd Canolfan Hamdden Prestatyn eu hardaloedd newid newydd yn ddiweddar, gyda’r ddwy set o gyfleusterau wedi eu hadnewyddu'n llwyr o ganlyniad i fuddsoddiad o £160k.

SC2

Mae prif atyniad newydd Hamdden Sir Ddinbych, SC2, wedi ei amserlennu i agor yng Ngwanwyn 2019.

Mae’r wefan bellach yn fyw – cofrestrwch yn awr er mwyn bod â chyfle i ennill tocyn teulu am ddim!

https://sc2rhyl.co.uk/cy/cynnig-arbennig-y-nadolig/

Theatr Pafiliwn Y Rhyl

Mae Theatr y Pafiliwn, y Rhyl, yn edrych ymlaen at lansiad eu pantomeim, Aladdin, a berfformir rhwng yr 11 Rhagfyr a’r 5 Ionawr.

Bydd sioeau 2019 yn cynnwys Max Boyce, Jason Manford a Joseph – cadwch lygad am Raglen y Gwanwyn a gaiff ei ryddhau fis Ionawr.

Mae’r manylion llawn ar gael o wefan y Theatr - http://www.rhylpavilion.co.uk/category/whats-on/

Cerdyn Hamdden

Mae Cardiau Hamdden yn cynnig gostyngiadau ar weithgareddau yng Nghyfleusterau Hamdden Sir Ddinbych a safleoedd eraill, mae’r cardiau ar gael i oedolion, ieuenctid, myfyrwyr, unigolion dros 60 oed a grwpiau. Os ydych wedi cofrestru fel unigolyn anabl, yn hawlio budd-daliadau diweithdra neu gymhorthdal incwm, efallai y byddwch yn gymwys i dderbyn Cerdyn Hamdden am ddim.

Ewch i http://www.denbighshireleisure.co.uk/ neu gofynnwch i aelod o staff am fanylion.

Taylorfitch. Dod â newyddlenni yn fyw o flaen eich llygaid