llais y sir

Gwobr Tai i Gina

Mae un o drigolion y Rhyl wedi cael ei anrhydeddu yng Ngwobrau Mawreddog Tai Cymru am wasanaeth i'w chymuned.

Gina Jones yw Cadeirydd Cymdeithas Gymunedol y Marsh a Chydlynydd Canolfan Phoenix yn Y Rhyl. Mae'r enwebiad, a gyflwynwyd gan Dai Sir Ddinbych, yn cydnabod ymrwymiad, ymroddiad a gwaith caled gan Gina wrth droi o amgylch ffortiwn y ganolfan gymdogaeth leol, a oedd wedi bod yn dirywio dros nifer o flynyddoedd.

Dechreuodd ffiniau'r Ganolfan drawsnewid pan oedd gr┼Áp bach o wirfoddolwyr, dan arweiniad Gina Jones yn dechrau gweithio gyda Thai Sir Ddinbych ac yn amlinellu eu cynlluniau ar gyfer y ganolfan. Agorwyd Canolfan Phoenix yng Ngwanwyn 2017.  . Ers yr ail-agor, mae Gina a gwirfoddolwyr eraill wedi ymdrechu i ddarparu Canolfan y mae'r trigolion ei eisiau, amgylchedd hamddenol cyfeillgar sy'n cynnig ystod eang o weithgareddau a chlybiau. Dywed preswylwyr fod y ganolfan bob amser yn groesawgar:  "Mae'r Ganolfan yn llawer mwy cyfeillgar  nag arferai fod, felly mae mwy o bobl yn ei ddefnyddio nawr".

Gyda chefnogaeth Nikki Jones, un o swyddogion Datblygu Cymunedol Tai Sir Ddinbych a sefydliadau allanol eraill, mae Gina bellach wedi ymestyn rhaglen y Ganolfan i gynnig sesiynau cyngor a datblygu sgiliau. Gall preswylwyr sy'n mynychu'r Ganolfan bellach elwa o gyrsiau Homestart, cyrsiau Coleg Llandrillo, Clwb Swyddi, cymorthfeydd tai a sesiynau coginio. Mae Canolfan Phoenix bellach wedi bod yn ganolfan lle gall trigolion wella eu hiechyd, lles a'u rhagolygon yn y dyfodol. Dywedodd un preswylydd "mae'n ddefnyddiol iawn cael defnydd rhydd o gyfrifiaduron a'r rhyngrwyd ar gyfer chwiliadau swyddi, a Chredyd Cynhwysol. Nid oes gennyf fynediad at gyfrifiadur neu ryngrwyd gartref, felly mae cael hyn mor agos at gartref yn wych. "

Hyd yn oed gyda gofod cyfyngedig, roedd Gina eisiau i'r ganolfan gynnig rhywbeth i bawb, nid cyrsiau a gwybodaeth yn unig. Roedd hi am greu canolfan lle byddai pobl yn dewis dod i mewn a chymdeithasu neu wneud ffrindiau newydd. Mae Gina a'r gwirfoddolwyr bellach yn rhedeg nifer o glybiau a threfnu teithiau a nosweithiau cymdeithasol, gan gynnwys nosweithiau ffilm, clwb gwau / gwnïo, ysgrifennu CV, boreau coffi, celf a chrefft plant, peintio creigiau, clwb garddio, diwrnodau hwyl y gymuned, diwrnodau allan, plant partïon a chlwb gwaith cartref.

Roedd diwrnod diweddar yn darparu rhai plant lleol gyda'u hymweliad cyntaf erioed i Sw Caer, ond y Clwb Gwaith Cartref sydd wedi gweld yr effaith fwyaf ar y plant yn y gymuned. Mae un plentyn yn dweud "Does gen i ddim neb yn y cartref a all fy helpu gyda fy ngwaith cartref, felly dwi'n dod yma i wneud hynny ac nid wyf yn mynd i drafferth yn yr ysgol."   Dywedodd plentyn arall: "Nid oes gennyf ddim i'w wneud ar ôl ysgol felly dwi'n dod yma yn hytrach na cherdded y strydoedd. "Mae annog plant i gymryd rhan yn y clwb gwaith cartref yn amhrisiadwy i'w haddysg ond mae hefyd yn cael effaith gadarnhaol ar ymddygiad gwrthgymdeithasol yn y gymuned”.

Dywedodd un o’r trigolion:   "Mae Gina a'r gwirfoddolwyr yn hawdd mynd atynt ac yn hawdd siarad â nhw am unrhyw broblemau sydd gennym ac maen nhw'n gallu rhoi cyngor i ni a'n cyfeirio at y cyfeiriad cywir. Maen nhw bob amser gyda gwên ar eu hwyneb ac yn creu amgylchedd mor gyfeillgar a chroesawgar "

Meddai'r Cynghorydd Tony Thomas, Aelod Arweiniol y Cabinet dros Dai: "Rydym yn hynod falch bod gwaith diflino Gina a’i gwirfoddolwyr wedi cael ei anrhydeddu - maent yn gwneud gwahaniaeth go iawn i ansawdd bywyd yn yr ardal.

"Mae ‘r modd llwyddiannus y mae’r ganolfan gymunedol hon yn cael ei rhedeg  i lawr i weledigaeth, gwaith caled, angerdd ac ymrwymiad Gina i wella bywydau'r bobl yn ei chymuned. Gyda chefnogaeth Nikki a chymorth partneriaid allanol, mae Gina wedi troi ei gweledigaeth i mewn i realiti a rhoi ei chymuned yn ôl i'w Canolfan.

Dros y 18 mis diwethaf, mae Gina a'i gwirfoddolwyr wedi gweithio'n ddiflino i droi canolfan gymunedol ddiddefnydd, heb fod yn gefnogol i amgylchedd prysur a chroesawgar sy'n diwallu anghenion ei chymuned. Oherwydd y gwahaniaeth gwirioneddol y mae Gina wedi'i wneud i fywydau pobl yn ei chymuned, ni all Tai Sir Ddinbych feddwl am unrhyw un sy'n haeddu'r wobr hon. Rydym yn hynod o falch ac ni allant feddwl am unrhyw un sy'n haeddu mwy am y wobr hon ".

Taylorfitch. Dod â newyddlenni yn fyw o flaen eich llygaid