llais y sir

Gaeaf 2018

Cynnig Gofal Plant 30 Awr i Gymru

Mae'r Cyngor yn falch iawn o gadarnhau y bydd cynllun Llywodraeth Cymru sy’n cynnig 30 awr o addysg a gofal plant wedi’i gyllido'r wythnos yng Nghymru yn cael ei gyflwyno ym mis Ionawr 2019, a bydd y sir i gyd yn elwa o gyflwyno’r cynllun ar yr un pryd.

Bydd modd i blant cymwys fanteisio ar y cynnig o ddechrau’r tymor yn dilyn eu pen-blwydd yn dair oed tan y mis Medi yn dilyn eu pen-blwydd yn bedair oed.

Bydd gan blant cymwys hawl i 30 awr o ofal plant ac addysg y blynyddoedd cynnar am ddim, am hyd at 48 wythnos y flwyddyn, gyda rhieni’n cael dewis unrhyw leoliad sydd wedi’u cofrestru sy’n addas ar gyfer eu hamgylchiadau personol a theuluol.

I fod yn gymwys am ofal plant am ddim, mae’n rhaid i rieni / gofalwyr fodloni cyfres o feini prawf: Rhaid i’w plentyn fod yn 3 neu 4 oed; rhaid i rieni / gofalwyr weithio ac ennill cyfwerth ag 16 awr ar y cyflog byw cenedlaethol neu’r isafswm cyflog cenedlaethol o leiaf, neu fod yn derbyn budd-daliadau gofal penodol a rhaid iddynt fyw yn Sir Ddinbych.

Gellir dod o hyd i wybodaeth ar sut i gofrestru ar gyfer y cynnig a gwybodaeth gyffredinol am ofal plant ar ein gwefan https://www.denbighshire.gov.uk/cy/preswyliwr/cymunedau-a-byw/gofal-plant-a-rhianta/gofal-plant-a-rhianta.aspx neu drwy Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd ar 01745 815891.

Sylwadau

No comments have been left for this article

Dweud eich dweud...