llais y sir

Gaeaf 2018

Apêl i gadw llygad ar bobl ddiamddiffyn yn Sir Ddinbych

Gyda’r Gaeaf yma, rydym yn ymbil ar bobl i fod yn gymdogion da a chadw llygad ar bob hŷn a diamddiffyn.

Dywedodd y Cynghorydd Bobby Feeley, Aelod Cabinet Arweiniol Lles ac Annibyniaeth: “Rydyn ni’n gofyn i bobl ofalu am y rhai sydd fwyaf agored i niwed drwy gadw llygad arnyn nhw a gwneud yn siŵr eu bod yn iawn.

 “Os oes gan bobl gymdogion, ffrindiau neu berthnasau sy'n wael, rydyn ni'n eu hannog i ymweld â nhw, gan ofalu bod ganddyn nhw bopeth maent ei angen a chynnig help gyda phethau fel siopa. Mae hi hefyd yn bwysig gweld a ydyn nhw’n bwyta’n iawn ac yn cadw eu cartref yn gynnes.

“Efallai mai chi fydd yr unig ymwelydd fydd ganddyn nhw, felly mae’n fater o fod yn glên ac ystyriol. Mae'r 'Bwystfil o'r Dwyrain' yn dod yn nes ac mae'n debygol o bara am ddeuddydd neu dri arall, felly rydyn ni eisiau gwneud yn siŵr nad yw pobl yn teimlo'n ddiamddiffyn nac yn unig.

 “Bydd dangos gofal a thrugaredd tuag at yr henoed neu bobl sy’n agored i niwed wir yn gwneud gwahaniaeth i’w bywydau.

“Mae’r neges yma yn hynod amserol yr adeg hyn o’r flwyddyn, yn arbennig o gwmpas y Nadolig sydd yn gallu bod yn gyfnod unig iawn i bobl sy’n byw eu hunain.

Os oes gennych unrhyw bryderon am berson bregus, ffoniwch yr Un Pwynt Mynediad ar 0300 456 1000 neu y du allan i oriau ffoniwch 0345 0533116. 

Sylwadau

No comments have been left for this article

Dweud eich dweud...