llais y sir

Twristiaeth

Gwasanaeth Dosbarthu Taflenni Twristiaeth

Rydym yn cynnal gwasanaeth dosbarthu taflenni twristiaeth chwarterol yn rhad ac am ddim er mwyn i fusnesau archebu taflenni a phamffledi. Cynhyrchwyd y wybodaeth hon i annog ymwelwyr i'r ardal, ac i wella eu profiad pan fyddant yma.Tourism Leaflets

Mae'r cynnyrch yn cynnwys:

  • Taflenni Llwybrau Tref
  • Taflen 5 Taith
  • Anturiaethau Digidol Sir Ddinbych
  • Pamffled Canolfan Grefft Rhuthun
  • Taflen Treftadaeth

Pwy sy'n gallu eu harchebu?

Gallwch archebu gan y gwasanaeth dosbarthu taflenni os yw eich busnes wedi’i leoli yn, ac o amgylch, Gogledd Ddwyrain Cymru ac eich bod yn dod i gysylltiad ag ymwelwyr.

Sut i archebu?

Gallwch archebu gan ein Gwasanaeth Dosbarthu Taflenni Twristiaeth ar-lein. Byddwn yn trefnu bod ein cwmni dosbarthu yn danfon atoch, yn rhad ac am ddim. 

Beth fydd yn digwydd nesaf?

Bydd ein cwmni dosbarthu yn danfon stoc atoch yn yr wythnos yn dilyn y dyddiad cau.  Os nad ydych yn derbyn eich taflenni o fewn 2 wythnos o’r dyddiad cau anfonwch e-bost at twristiaeth@sirddinbych.gov.uk 

Lansio ymgyrch twristiaeth i ddenu twristiaid i Ogledd Cymru’r gaeaf hwn

Tourism Campaign

Mae Awdurdodau Lleol Gogledd Cymru yn cydweithio ar ymgyrch gyffrous i annog twristiaeth ar draws Gogledd Cymru yn ystod cyfnod y gaeaf. 

Mae ‘Ymgolli yn y Gogledd’ yn targedu cynulleidfaoedd y tu allan i Gymru; Manceinion yn bennaf, ac yn hyrwyddo cymysgedd o antur, bwyd a diod, llety a digwyddiadau ar draws Gogledd Cymru yn ystod misoedd y gaeaf. 

Ariennir yr ymgyrch gan Gronfa Ymgysylltu Twristiaeth Rhanbarthol Llywodraeth Cymru (RTEF). 

Bydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy yn arwain y prosiect a bydd Cyngor Sir Ddinbych, Sir y Fflint a Wrecsam (Gogledd Ddwyrain Cymru), Cyngor Gwynedd a Chyngor Ynys Môn yn uno â nhw i hybu twristiaeth drwy gydol y flwyddyn, gan weithio'n agos gyda Chroeso Cymru.  Y dull cydlynol hwn yw’r cyntaf o’i fath yn y rhanbarth, gyda’r chwe awdurdod lleol yn dod ynghyd i weithio ar un ymgyrch ranbarthol er budd economi Gogledd Cymru i gynorthwyo i ddenu mwy o ymwelwyr newydd ar adeg fwyaf heriol y flwyddyn ar gyfer y diwydiant twristiaeth. 

Bydd yn cynnwys ymgyrchoedd radio, cyfryngau cymdeithasol, cyfleoedd teithio a masnach ar gyfer newyddiadurwyr ac ystod o adnoddau ar gyfer busnesau. 

Cafwyd ymateb cadarnhaol i’r ymgyrch gan fusnesau’r rhanbarth eisoes, gyda nifer ohonynt yn cefnogi’r ymgyrch. Anogir busnesau bach a mawr Gogledd Cymru i gyfranogi i hyrwyddo eu cynnyrch a'u gwasanaethau i gynulleidfa ehangach y gaeaf hwn.

Meddai’r Cynghorydd Hugh Evans OBE, Arweinydd Cyngor Sir Ddinbych: “Rydym yn falch o gymryd rhan yn y prosiect a byddem yn annog cymaint o fusnesau â phosibl i gymryd rhan yn yr ymgyrch. Mae teithiau cerdded, beicio mynydd, trefi hanesyddol, gweithgareddau arfordirol, ac amrywiaeth o ddigwyddiadau i’w mwynhau yn Sir Ddinbych dros fisoedd y gaeaf. Dim ond awr o Fanceinion a Lerpwl, mae Sir Ddinbych mewn lleoliad gwych fel cyrchfan hygyrch er mwyn mwynhau gwyliau byr yn yr amgylchedd trawiadol. Mae cynnig drwy gydol y flwyddyn yn allweddol i ddenu mwy o bobl i weithio yn y sector twristiaeth ac yn cael gwir effaith ar ffyniant economaidd Sir Ddinbych”.

Dilynwch yr ymgyrch i weld yr holl ddigwyddiadau diweddaraf, newyddion, cystadlaethau unigryw drwy chwilio am #DarganfodYGogledd/ #DiscoverNorthWales ar gyfryngau cymdeithasol neu ewch i http://www.northeastwales.wales/?lang=cy

Chwilio am lefydd i ymweld â nhw dros Wyliau’r Nadolig?

Looking for places to visit this ChristmasAngen ychydig o ysbrydoliaeth? I gael syniadau am bethau i’w gwneud a llefydd i ymweld â nhw yn ein cornel hyfryd o Ogledd Cymru, edrychwch ar http://www.northeastwales.wales/5-things-to-do-christmas/?lang=cy

A pheidiwch â chymryd ein gair ni yn unig- mae’r blogwyr hyn oll wedi ymweld â Gogledd Ddwyrain Cymru yn ddiweddar ac wedi profi llwyth o weithgareddau. Darllenwch am y mannau yr aethant i'w gweld a dysgu beth sydd ganddynt i'w ddweud am lefydd ar eich carreg drws!

 http://www.northeastwales.wales/category/bloggers-cy/?lang=cy

Y newyddion twristiaeth diweddaraf!

Ydych chi eisiau clywed am y newyddion twristiaeth diweddaraf yn Sir Ddinbych a Gogledd Ddwyrain Cymru?

Os felly, mae cofrestru yn hawdd ac yn syml - https://www.denbighshire.gov.uk/cy/ymwelydd/pethau-iw-gwneud/be-symlaen/ffurflen-ymaelodi-twristiaeth-sir-ddinbych.aspx

Dymuniadau gorau ar gyfer y Nadolig a'r Flwyddyn Newydd

Hoffem gymryd y cyfle hwn i ddiolch i’n holl ymwelwyr, busnesau, grwpiau a phartneriaid am gyfrannu at agenda twristiaeth ar draws Sir Ddinbych a Gogledd Ddwyrain Cymru yn ystod y flwyddyn. Twristiaeth yw’r diwydiant mwyaf yn Sir Ddinbych ac mae’n bwysig ein bod yn cynllunio ar gyfer dyfodol cynaliadwy ar gyfer pawb sy’n byw, yn gweithio, yn astudio ac yn ymweld â’n rhanbarth hardd.

Taylorfitch. Dod â newyddlenni yn fyw o flaen eich llygaid