llais y sir

Y diweddaraf am ddatblygiadau yn Y Rhyl

Rhoi bywyd newydd i ganol tref y Rhyl mewn her dacluso

Dros y blynyddoedd diwethaf mae cyflwr rhai o’r adeiladau wedi dirywio ac maent angen eu hadnewyddu. Bu newidiadau sylweddol yn yr ardal manwerthu yn arbennig dros y blynyddoedd, ond mae'r potensial yn bodoli i wella adeiladau canol y dref er mwyn annog mwy o bobl i siopa ac i wneud busnes yno.

Yn sgil hynny, mae’r Cyngor yn dymuno mynd i’r afael â’r pryder yma a bydd y fenter hon yn golygu gweithio gyda pherchnogion/meddianwyr yr eiddo yng nghanol y dref; y rhai sydd â thystiolaeth o ddatblygiad anawdurdodedig, y rhai nad ydynt yn cyrraedd y rheolau hysbysebu ac adeiladau sydd wedi mynd â’u pen iddo trwy esgeulustod, neu yn syml wedi cael eu gadael i fynd i edrych yn flêr.

“Mae yna fanteision hirdymor amlwg i berchnogion eiddo a busnesau trwy fuddsoddi er mwyn gwella eu heiddo a sicrhau eu bod yn cyrraedd safon dderbyniol. 

Trwy gydweithio, gallwn wneud gwahaniaeth gwirioneddol i effaith weledol canol y dref ac annog mwy o bobl i ddewis canol tref y Rhyl ar gyfer siopa, adloniant ac i wneud busnes.

Mae Prakash Lad, uwch syrfëwr adeiladu o Gymdeithas Adeiladu Yorkshire yn cydnabod pwysigrwydd cynnal a chadw adeiladau. Mae’r Gymdeithas wedi gwneud gwaith adnewyddu helaeth ar eu hadeilad ar y stryd fawr yn ddiweddar, sydd i’w ganmol.

Dywedodd Nadeem Ahmad o siopau dillad Jean Emporium a Chrome yng nghanol y dref: “Mae canol tref sydd wedi’i chyflwyno’n dda ac sy’n groesawgar yn rhan hanfodol o adnewyddu’r Rhyl. Mae’n hanfodol bod gwelliannau’n cael eu gwneud lle bo angen a bod safonau’n cael eu cadw ar lefel a fydd yn cyd-fynd â’r prosiectau parhaus ar y promenâd.Wrth i’r fenter symud yn ei blaen bydd Swyddogion penodol o Wasanaeth Cynllunio a Gwarchod y Cyhoedd y Cyngor yn asesu eiddo yng nghanol y dref ac yn ceisio gweithio gyda pherchnogion yr eiddo, gan fod yn agored, yn gynorthwyol, yn gymesur a chyson. Y bwriad ydi darparu arweiniad ar ba gamau gweithredu sydd eu hangen a pha gamau sydd yn angenrheidiol i wella’r sefyllfa. Pan fydd angen, fe ddefnyddir pwerau gorfodi cynllunio ffurfiol.

“Tra bod yr amodau economaidd yn anodd, mae’n bwysig bod busnesau a'r cyngor yn gweithio i wneud gwahaniaeth a chreu amgylchedd y mae pobl yn fodlon ymweld â hi”.

Meddai Prakash: “Rydym ni’n rheoli rhaglen o brosiectau a gynlluniwyd er mwyn cynnal ein rhwydwaith o ganghennau manwerthu cenedlaethol at y safon ac anelu i adolygu a chynnal gwaith trwsio allanol bob pump i saith mlynedd. Dylid croesawu unrhyw beth y gall y Cyngor ei wneud i annog perchnogion adeiladau eraill yng nghanol y dref i gynnal a chadw eu heiddo.

“Rydym yn credu bod hwn yn brosiect unigryw ac nid oes yna brosiectau penodol tebyg eraill gyda staff ymroddedig ar y gweill yng ngogledd Cymru. Rydym yn gobeithio y bydd perchnogion eiddo yn deall ac yn derbyn ein hymagwedd partneriaeth i wneud cyfraniad pan fo angen, tuag at wella canol y dref er lles pawb”.

Dywedodd Arweinydd Cyngor Sir Ddinbych, y Cynghorydd Hugh Evans OBE: “Mae’r adborth gan fusnesau lleol a phreswylwyr wedi bod yn arbennig o ddefnyddiol, gan ei fod wedi ategu barn y Cyngor fod angen gweithio i dacluso canol y dref.

Ar ôl ymgynghoriad dan arweiniad y cyngor, mae busnesau a’r cyhoedd, wedi nodi bod cyflwr gwael rhai o’r adeiladau yng nghanol y dref yn broblem allweddol wrth ddenu buddsoddiad, twristiaid a siopwyr.

Mae menter newydd sbon sydd â’r nod o dacluso rhai o’r adeiladau yng nghanol tref y Rhyl yn cael ei lansio gan Gyngor Sir Ddinbych, fel rhan o’i ymdrechion parhaus i roi bywyd newydd i ganol y dref.

Mae strwythur ‘TAG Iau’ cyntaf y DU yn dod i’r Rhyl y Gwanwyn nesaf

TAG

Mae SC2, y parc dŵr ac ardal antur newydd sy’n dod i Ogledd Cymru flwyddyn nesaf, yn falch o gyhoeddi, ynghyd â’r arena TAG Active, bydd strwythur TAG Iau cyntaf o’i fath yn y DU yn dod i’r Rhyl.

Mae TAG Iau yn gwrs antur gydag ardaloedd amrywiol, sy’n debyg i'r prif strwythur TAG, fodd bynnag mae hwn ar gyfer plant 5 i 8 oed yn unig a bydd yn herio chwaraewyr iau i brofi eu strategaeth, cyflymder, ystwythder a dewder eu hunain, wrth hybu hwyl, ffitrwydd a chystadleuaeth.

Mae’r ddau strwythur yn ffurfio’r arena TAG Actif cyflawn sy’n cael ei adeiladu yn SC2 ar hyn o bryd, y parc dŵr a chanolfan antur £15m newydd ar bromenâd y Rhyl, sy'n agor ar 5 Ebrill y flwyddyn nesaf.

Bydd chwaraewyr yn gwisgo bandiau arddwrn electronig wrth gyflawni’r cwrs llawn egni, gyda dros 40 o dargedau i'w taro ar wyth lefel, sy'n gyfuniad o Ninja Warrior a Total Wipeout.

Nod TAG Iau a TAG Active yw taro targedau cyfrifiadurol ar draws nifer o lefelau a chystadlu am amser a thargedau yn erbyn ffrindiau a chydweithwyr, neu guro eich sgôr eich hunain, gan ddarparu profiad unigryw i oedolion a phlant ar arfordir Gogledd Cymru.

Dywedodd Arweinydd Cyngor Sir Ddinbych, y Cynghorydd Hugh Evans OBE: “Rydym yn falch bod cymaint o gyffro ac edrych ymlaen at agoriad SC2 ac rydym yn gyffrous iawn i agor TAG Iau cyntaf y DU yn y Rhyl. Bydd yn atyniad o’r radd flaenaf ar gyfer arfordir Gogledd Cymru gyfan.”

Dywedodd Maer y Rhyl, y Cynghorydd Win Mullen-James: “Mae cyffro mawr o ran yr ardal TAG Active, yn ogystal â SC2 yn gyffredinol. Mae hwn yn rhywbeth nad yw'r ardal erioed wedi ei weld o'r blaen, ac rydym yn falch ei fod yn dod i'r Rhyl. Mae’n sicr o fod yn atyniad mawr i ymwelwyr a phreswylwyr.

Dywedodd Jim Jones, MD Twristiaeth Gogledd Cymru: “Heb unrhyw amheuaeth, mae SC2 yn ddatblygiad anhygoel i’r Rhyl, mae’n hwb anferth arall i’n heconomi twristiaeth ac eto’n dangos hyder Gogledd Cymru fel cyrchfan i fuddsoddi ynddi. Mae TAG Iau cyntaf yn y DU wedi ei anelu yn union at y targed farchnad yr ydym am ddarparu ar ei gyfer.  Mae twristiaeth werth dros £3 biliwn i Economi Gogledd Cymru a gydag atyniadau fel hyn yn cael eu datblygu, rhagwelir y bydd hynny'n cynyddu ymhellach ar gyfer Sir Ddinbych a Gogledd Cymru."

Am fwy o wybodaeth, ymwelwch â www.sc2yrhyl.co.uk neu ymwelwch â'n tudalennau cyfryngau cymdeithasol. Bydd prisiau tocynnau llawn ar werth yn gynnar ym mis Ionawr 2019.

Taylorfitch. Dod â newyddlenni yn fyw o flaen eich llygaid