llais y sir

Gaeaf 2018

Rhoi bywyd newydd i ganol tref y Rhyl mewn her dacluso

Dros y blynyddoedd diwethaf mae cyflwr rhai o’r adeiladau wedi dirywio ac maent angen eu hadnewyddu. Bu newidiadau sylweddol yn yr ardal manwerthu yn arbennig dros y blynyddoedd, ond mae'r potensial yn bodoli i wella adeiladau canol y dref er mwyn annog mwy o bobl i siopa ac i wneud busnes yno.

Yn sgil hynny, mae’r Cyngor yn dymuno mynd i’r afael â’r pryder yma a bydd y fenter hon yn golygu gweithio gyda pherchnogion/meddianwyr yr eiddo yng nghanol y dref; y rhai sydd â thystiolaeth o ddatblygiad anawdurdodedig, y rhai nad ydynt yn cyrraedd y rheolau hysbysebu ac adeiladau sydd wedi mynd â’u pen iddo trwy esgeulustod, neu yn syml wedi cael eu gadael i fynd i edrych yn flêr.

“Mae yna fanteision hirdymor amlwg i berchnogion eiddo a busnesau trwy fuddsoddi er mwyn gwella eu heiddo a sicrhau eu bod yn cyrraedd safon dderbyniol. 

Trwy gydweithio, gallwn wneud gwahaniaeth gwirioneddol i effaith weledol canol y dref ac annog mwy o bobl i ddewis canol tref y Rhyl ar gyfer siopa, adloniant ac i wneud busnes.

Mae Prakash Lad, uwch syrfëwr adeiladu o Gymdeithas Adeiladu Yorkshire yn cydnabod pwysigrwydd cynnal a chadw adeiladau. Mae’r Gymdeithas wedi gwneud gwaith adnewyddu helaeth ar eu hadeilad ar y stryd fawr yn ddiweddar, sydd i’w ganmol.

Dywedodd Nadeem Ahmad o siopau dillad Jean Emporium a Chrome yng nghanol y dref: “Mae canol tref sydd wedi’i chyflwyno’n dda ac sy’n groesawgar yn rhan hanfodol o adnewyddu’r Rhyl. Mae’n hanfodol bod gwelliannau’n cael eu gwneud lle bo angen a bod safonau’n cael eu cadw ar lefel a fydd yn cyd-fynd â’r prosiectau parhaus ar y promenâd.Wrth i’r fenter symud yn ei blaen bydd Swyddogion penodol o Wasanaeth Cynllunio a Gwarchod y Cyhoedd y Cyngor yn asesu eiddo yng nghanol y dref ac yn ceisio gweithio gyda pherchnogion yr eiddo, gan fod yn agored, yn gynorthwyol, yn gymesur a chyson. Y bwriad ydi darparu arweiniad ar ba gamau gweithredu sydd eu hangen a pha gamau sydd yn angenrheidiol i wella’r sefyllfa. Pan fydd angen, fe ddefnyddir pwerau gorfodi cynllunio ffurfiol.

“Tra bod yr amodau economaidd yn anodd, mae’n bwysig bod busnesau a'r cyngor yn gweithio i wneud gwahaniaeth a chreu amgylchedd y mae pobl yn fodlon ymweld â hi”.

Meddai Prakash: “Rydym ni’n rheoli rhaglen o brosiectau a gynlluniwyd er mwyn cynnal ein rhwydwaith o ganghennau manwerthu cenedlaethol at y safon ac anelu i adolygu a chynnal gwaith trwsio allanol bob pump i saith mlynedd. Dylid croesawu unrhyw beth y gall y Cyngor ei wneud i annog perchnogion adeiladau eraill yng nghanol y dref i gynnal a chadw eu heiddo.

“Rydym yn credu bod hwn yn brosiect unigryw ac nid oes yna brosiectau penodol tebyg eraill gyda staff ymroddedig ar y gweill yng ngogledd Cymru. Rydym yn gobeithio y bydd perchnogion eiddo yn deall ac yn derbyn ein hymagwedd partneriaeth i wneud cyfraniad pan fo angen, tuag at wella canol y dref er lles pawb”.

Dywedodd Arweinydd Cyngor Sir Ddinbych, y Cynghorydd Hugh Evans OBE: “Mae’r adborth gan fusnesau lleol a phreswylwyr wedi bod yn arbennig o ddefnyddiol, gan ei fod wedi ategu barn y Cyngor fod angen gweithio i dacluso canol y dref.

Ar ôl ymgynghoriad dan arweiniad y cyngor, mae busnesau a’r cyhoedd, wedi nodi bod cyflwr gwael rhai o’r adeiladau yng nghanol y dref yn broblem allweddol wrth ddenu buddsoddiad, twristiaid a siopwyr.

Mae menter newydd sbon sydd â’r nod o dacluso rhai o’r adeiladau yng nghanol tref y Rhyl yn cael ei lansio gan Gyngor Sir Ddinbych, fel rhan o’i ymdrechion parhaus i roi bywyd newydd i ganol y dref.

Sylwadau

No comments have been left for this article

Dweud eich dweud...