llais y sir

Llais y Sir 2019: Rhifyn 2

Cyfnod newydd i Ysgol Carreg Emlyn

Mae cyfnod newydd ar droed i Ysgol Carreg Emlyn, un o ysgolion cynradd mwyaf newydd Sir Ddinbych. Bydd yr ysgol, a sefydlwyd yn 2014, yn symud i adeilad ysgol newydd yn Clocaenog ar ddechrau mis Mehefin diolch i fuddsoddiad gan Gyngor Sir Ddinbych a Llywodraeth Cymru fel rhan o’r Rhaglen Ysgolion y 21ain Ganrif.

Crëwyd Ysgol Carreg Emlyn yn 2014 yn dilyn uno Ysgol Clocaenog ac Ysgol Cyffylliog. Ers mis Medi 2014 mae’r ysgol newydd wedi cael ei rhedeg o’r safleoedd cyfredol yn y ddau bentref cyn y byddant yn symud i un safle.

Bydd yr ysgol newydd yn cynnwys 4 dosbarth newydd, ardaloedd dysgu ychwanegol, neuadd, ystafell gymunedol, ardaloedd chwarae allanol, mynedfa ceir newydd a maes parcio gyda man gollwng pwrpasol.

Yn Mai 2018 gyda’r cyllid ar caniatâd cynllunio mewn lle dechreuwyd ar y gwaith o adeiladu’r adeilad ysgol newydd ychydig dros 100 metr i ffwrdd o safle cyfredol Clocaenog. Ychydig o dan 12 mis wedyn bydd yr adeilad yn cael ei drosglwyddo gan Wynne Construction. Yn ystod mis Mai bydd paratoadau ar gyfer symud yn cymryd lle gyda cyfle i staff ymgyfarwyddo gyda’r adeilad cyn i’r disgyblion ddechrau yr hanner tymor olaf yn eu cartref newydd.

Bydd y disgyblion yn gweld trawsnewid yn eu hamgylchedd dysgu o fewn eu cartref newydd. Fel rhan o’r paratoadau i ffarwelio a’r adeiladu presennol byddant yn cael ymweliad arbennig ar ddechrau mis Mai. Mae’r prif gontractwr Wynne Construction hefyd wedi trefnu digwyddiad cymunedol i alluogi preswylwyr i weld yr ysgol wedi ei orffen cyn i’r ysgol symud i mewn.

Mae cwblhau’r prosiect hwn yn foment arwyddocaol i gymuned Ysgol Carreg Emlyn. Mae’r prosiect yn dangos ymrwymiad Cynghorwyr Sir Ddinbych i fuddsoddi mewn addysg cyfrwng Cymraeg. Mae cymuned yr ysgol wedi dangos eu cefnogaeth yn y prosiect i drawsnewid addysg yn yr ardal wledig yma a bydd hwn yn gyfleuster gwych i blant ifanc.

Adeilad newyddYsgol Carreg Emlyn fydd y 6ed prosiect wedi ei gwblhau gan Sir Ddinbych fel rhan o’u Rhaglen Ysgolion 21ain ganrif. Mae’r rhaglen wedi gweld buddsoddiad sylweddol mewn ysgolion yn Cynwyd, Prestatyn, Rhyl, Rhuthun a Llanelwy ynghyd a prosiectau sydd yn mynd rhagddo ar gyfer Ysgol Gatholig Crist y Gair yn Y Rhyl ac Ysgol Llanfair. 

Sylwadau

No comments have been left for this article

Dweud eich dweud...