llais y sir

Llais y Sir 2019: Rhifyn 2

Lansio arolwg i ofalwyr sy’n oedolion yn Sir Ddinbych

Mae arolwg wedi’i lansio er mwyn helpu i wella’r cymorth a roddir i ofalwyr sy’n oedolion yn Sir Ddinbych.

Fel rhan o waith y Cyngor i gefnogi gofalwyr, mae’r arolwg yn holi ynglŷn â mynediad at wybodaeth, cyngor a chymorth gyda’r nod o wella’r hyn sydd ar gael.

Un o flaenoriaethau’r Cyngor yw gweithio gyda phobl a chymunedau i hybu annibyniaeth a chadernid, ac mae cefnogi gofalwyr yn rhan o hynny.

Mae arnom ni eisiau gwella’r gefnogaeth rydym ni’n ei chynnig i ofalwyr yn Sir Ddinbych, ac i wneud hynny mae arnom ni angen eich cymorth chi.

Rydym yn cydnabod bod pobl sy’n gofalu am deulu a ffrindiau yn chwarae rhan bwysig iawn o ran helpu’r bobl hynny i aros yn eu cartrefi eu hunain yn hirach. Rydym eisiau sicrhau bod ein trigolion sy’n gofalu yn cael mynediad at wybodaeth, cyngor a chymorth o’r radd flaenaf i hybu eu canlyniadau llesiant personol, yn ogystal â sicrhau fod gan y Cyngor brosesau cadarn a llwybrau pendant ar gyfer adnabod gofalwyr sydd angen cymorth.

Rydym hefyd am gefnogi’r holl ofalwyr i gyflawni eu targedau addysgol a pharhau â’u datblygiad addysgol os dymunant, a chynnig mynediad at gyfleoedd hamdden addas a chynhwysol.

Mae tua 370,000 o bobl ledled Cymru yn ofalwyr, yn rhoi cymorth i rywun annwyl sy’n hŷn, yn anabl neu’n ddifrifol wael, ac mae 11,600 o’r gofalwyr hynny yn byw yn Sir Ddinbych.

Gallwch gymryd rhan yn yr arolwg os ydych chi’n oedolyn sy’n darparu cymorth a chefnogaeth yn rheolaidd heb dâl i aelod o’r teulu, partner neu ffrind sy’n fregus neu’n anabl, sydd â phroblemau iechyd corfforol neu feddyliol, neu sydd â phroblemau o ran camddefnyddio sylweddau.

Mae arolwg ar wahân eisoes wedi’i gynnal ar gyfer gofalwyr dan ddeunaw.

I gwblhau’r arolwg ewch i'n gwefan

Sylwadau

No comments have been left for this article

Dweud eich dweud...