llais y sir

Sir Ddinbych yn Gweithio

Mae Sir Ddinbych yn Gweithio yn cefnogi Saesneg i Siaradwyr Ieithoedd Eraill (ESOL)

 

Mae Sir Ddinbych yn Gweithio wedi cychwyn ar fenter gyffrous newydd i gynorthwyo pobl nad ydynt yn siarad Saesneg na Chymraeg fel iaith gyntaf ar y llwybr tuag at gyflogaeth a lleoliadau gwirfoddoli ac i'w helpu nhw gyda chyfeiriadedd diwylliannol ac i integreiddio yn eu cymuned leol fel nad ydynt mor ynysig yn gymdeithasol. Mae’r cyrsiau ESOL yn cael eu darparu mewn partneriaeth ag Addysg Oedolion Cymru.

Mae’r dosbarthiadau ESOL yn darparu awyrgylch dysgu anffurfiol, cyfeillgar a hwyliog. Cynhaliwyd dwy sesiwn flasu ym mis Chwefror i godi ymwybyddiaeth ac i roi cyfle i ddarpar fyfyrwyr gyfarfod y tiwtor. Dechreuodd y cwrs 12 wythnos, rhad ac am ddim, ar 1 Mawrth ac mae'n hyrwyddo'r defnydd o'r Saesneg mewn lleoliadau gwaith.

Caiff y Cyrsiau ESOL eu darparu gan Anna Gomes o Addysg Oedolion Cymru. Meddai Anna:  "Mae dysgu'r unigolion hyn yn rhoi mwynhad mawr i mi. Mae’n wych gweld sut mae dysgu Saesneg yn helpu'r cyfranogwyr a'u teuluoedd i integreiddio yn y gymuned ac i gael mynediad at y farchnad swyddi leol. Mae fy ngwersi’n cael eu darparu mewn amgylchedd cyfeillgar heb roi unrhyw un dan bwysau.

"Mae llawer o’r rhai sy’n mynychu, gan gynnwys ffoaduriaid o Syria, nad ydynt erioed wedi cael addysg o unrhyw fath o’r blaen. Mae wedi bod yn bleser eu cefnogi nhw gydag elfennau sylfaenol yr iaith er mwyn iddyn nhw a'u plant addasu i fywyd yn y DU ac ymhen amser i fod â digon o Saesneg i fynd ati i chwilio am waith. Hyd yma rydym wedi gweithio gyda naw o ddysgwyr o dras Pwylaidd, Twrcaidd, Tsieineaidd a Syriaidd (Arabaidd). Maent yn dysgu drwy sillafu, dysgu'r Wyddor ffonetig a chanu'r Wyddor, i gyd yn nghyd-destun gwneud cais am swydd.

"Rydw i’n defnyddio senarios a chwarae rôl gyda’r nod y bydd y dysgwyr wedi cynhyrchu CV erbyn diwedd y cwrs. Byddant hefyd yn dysgu am brosesau iechyd a diogelwch cyffredinol yn y gwaith ac am gyfyngiadau cyflymder ac arwyddion o rybudd (allanfeydd tân, dim ysmygu ayyb). Un o’r nodau hirdymor pwysicaf i’r bobl hyn yw gallu bod yn ariannol annibynnol.”

I gael rhagor o wybodaeth am gyrsiau ESOL cysylltwch â Sir Ddinbych yn Gweithio ar 01745 331438, anfonwch e-bost at: sirddinbychyngweithio@sirddinbych.gov.uk neu ewch i lyfrgell y Rhyl.

Cwrs Sgiliau Coetir ar gyfer cyfranogwyr Sir Dinbych yn Gweithio

Yn ddiweddar mynychodd nifer o gyfranogwyr 'Sir Ddinbych yn Gweithio' gwrs hyfforddi wedi’i drefnu’n arbennig ar eu cyfer yn y Ganolfan Sgiliau Coetir ym Modfari.

Mae’r prosiect 'Sir Ddinbych yn Gweithio' yn darparu cefnogaeth un i un gan weithio ochr yn ochr ag unigolion i wireddu eu nodau personol drwy amrywiaeth o weithgareddau.

Mae’r Ganolfan Sgiliau Coetir wedi’i lleoli yn Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol Bryniau Clwyd a chafodd y rhai a fynychodd gyfle i feithrin hunanhyder a hunan-barch a’r gallu i weithio'n unigol ac fel rhan o dîm ar y cyd â dysgu sgiliau newydd.

Cwblhaodd yr holl gyfranogwyr gwrs Cymorth Cyntaf Brys Lefel 3 a chawsant i gyd dystysgrifau am Grefftau Coedlan a Gwaith Coed Gwyrdd.

Mae’r Cyngor wedi ymrwymo i ddatblygu a meithrin cymunedau cryf ar draws yr ardaloedd mwyaf difreintiedig, gyda ffocws ar drechu tlodi drwy ddarparu cymorth sy’n helpu pobl i mewn i waith, cyfleoedd gwirfoddoli neu addysg, a chael gwared ar y rhwystrau i gyflogaeth.

Datblygodd y cyfranogwyr berthynas dda o'r cychwyn, gan ffurfio gr┼Áp cefnogol a oedd yn rhyngweithio ac yn cyfathrebu'n dda, yn helpu ei gilydd ac yn gweithio fel tîm. Maen nhw wedi ennill sgiliau a phrofiadau newydd, mae eu hyder a'u hunan barch wedi cynyddu a gwelwyd gwelliant cyffredinol yn eu lles.

Cyfranogwyr o’r Rhyl a Dinbych a staff Sir Ddinbych yn Gweithio.

Taylorfitch. Dod â newyddlenni yn fyw o flaen eich llygaid