llais y sir

Treftadaeth

Safleoedd ar agor yn awr! Carchar Rhuthun a Nantclwyd y Dre

Mae Carchar Rhuthun a Nantclwyd y Dre yn awr ar agor ar gyfer ymweliadau cyffredinol tan ddiwedd mis Medi! Mae’r ddau safle yn parhau i fod ar agor ar gyfer grwpiau sy'n archebu ymlaen llaw, drwy gydol y flwyddyn (gweler 'cynllunio eich ymweliad' isod i gael rhagor o fanylion).

Beth sy’n newydd yn 2019?

Mae ein system Canllaw Sain newydd ar waith ym Mhlas Newydd a Charchar Rhuthun.

Gyda lleisiau anhygoel pobl leol, bydd y teithiau newydd yn ychwanegu elfen o ryngweithio ar y safleoedd. Mae’r system newydd yn hawdd ei defnyddio, yn ysgafn, ac wedi’i diweddaru gyda gwybodaeth newydd sbon am hanes y lleoliadau anhygoel hyn. Mae Taith Ryngweithiol newydd i blant hefyd i annog cynulleidfaoedd ieuengach i archwilio a dysgu wrth gael hwyl. Bydd taith y plant yn dilyn llwybr y canllaw sain arferol ond bydd yn cynnwys cwis rhyngweithiol ym mhob lleoliad!

Mae’r daith arferol a thaith y plant ar gael yn Gymraeg a Saesneg yn y ddau leoliad. Ar hyn o bryd rydym hefyd yn cynnig teithiau sain yn Almaeneg a Ffrangeg, gyda mwy o ieithoedd i ddod yn y dyfodol.

Byddwn hefyd yn cynnig llyfrau tywys am ddim i fynd gyda chi o amgylch Nantclwyd y Dre a Charchar Rhuthun, er mwyn i chi gael darganfod mwy am hanes yr atyniadau hyfryd hyn.

Digwyddiadau i Ddod

Mae gennym sawl digwyddiad i ddod yn y misoedd nesaf yn Nantclwyd y Dre a Charchar Rhuthun:

Dydd Sadwrn, 25 Mai a dydd Sadwrn 17 Awst 2019 yn Nant Clwyd y Dre - Helfa drychfilod bwystfilaidd!

Helfa natur dywysedig o amgylch Gardd yr Arglwydd hanesyddol er mwyn gweld a dysgu am y trychfilod diddorol sy'n byw yma. Addas i bob oed, rhaid i blant fod yng nghwmni oedolyn.

11am tan 12pm

Wedi’i gynnwys yn y pris mynediad.

Dydd Iau 30 Mai 2019 yng Ngharchar Rhuthun - Cludo

Teithiwch yn ôl i oes Fictoria a chanfod sut beth oedd cael eich ‘cludo’ i Awstralia fel troseddwr! Clywch straeon am y troseddwyr a anfonwyd o Garchar Rhuthun a sut y buont yn byw eu bywydau yn y byd newydd.

10.30am –12:30pm ac 1pm tan 3.30pm

Wedi’i gynnwys yn y pris mynediad.

Dydd Sadwrn 8 Mehefin 2019 - Diwrnod Natur yn Nantclwyd y Dre

Chwilio am rywbeth gwych i’w wneud? O adar, pryfed ac ystlumod i goetiroedd a dolydd blodau gwyllt, dewch i gyfarfod yr unigolion a'r sefydliadau sy'n gofalu am ein bywyd gwyllt lleol a dewch draw am ddiwrnod llawn gweithgareddau a hwyl ar gyfer y teulu cyfan!

10am tan 5pm

Mae mwy o ddigwyddiadau ymlaen eleni felly cadwch lygad ar ein gwefannau a'n tudalennau cyfryngau cymdeithasol!

Cynllunio eich ymweliad

Mae amseroedd / diwrnodau agor safleoedd treftadaeth yn amrywio ewch i www.sirddinbych.gov.uk/treftadaeth i weld manylion unigol. Mae Carchar Rhuthun yn gwbl hygyrch gyda lifftiau ar gyfer cadeiriau olwyn, sgwteri symudedd, a phramiau. Mae llawr gwaelod Nantclwyd y Dre yn hygyrch, gydag arddangosfeydd gweledol rhyngweithiol o'r lloriau uwch. Gallwch ymweld ar unrhyw un o’r diwrnodau agor a hysbysebir heb archebu, neu gellir archebu ymlaen llaw ar gyfer taith dywys breifat i grŵp, yn Gymraeg neu Saesneg, dan arweiniad un o’n tywyswyr gwych. I gael rhagor o fanylion, ffoniwch 01824 706868.

Diwrnod Natur Sir Ddinbych yn Nantclwyd y Dre

Mae digwyddiad ar gyfer teuluoedd yn cael ei gynnal yng ngerddi Nantclwyd y Dre hanesyddol yn Rhuthun ddydd Sadwrn, 8 Mehefin. Nod y digwyddiad yw annog y cyhoedd i gyfarfod rhai o’r sefydliadau cadwraeth gwych sy’n gweithio yng Ngogledd Cymru. Mae’r digwyddiad yn cael ei gynnal gan Wasanaeth Cefn Gwlad Sir Ddinbych, Gwasanaeth Treftadaeth Sir Ddinbych, Bionet a Chyfeillion Nantclwyd y Dre ar y cyd â Phartneriaeth Bioamrywiaeth Cymru fel rhan o Wythnos Natur Cymru 2019.

Trefnwyd y Diwrnod Natur er mwyn darparu llwyfan ar gyfer sefydliadau ac elusennau cadwraeth i egluro pwy ydyn nhw, yr hyn y maen nhw’n ei wneud a sut y gall pobl gymryd rhan yn eu gwaith. Bydd digonedd o weithgareddau ar gyfer y teulu a sgyrsiau drwy gydol y dydd wedi’u hanelu at addysgu plant ac oedolion am y prosiectau cyffrous mae’r sefydliadau a’r elusennau yn rhan ohonynt ar draws Gogledd Cymru a Sir Ddinbych.

Bydd enillydd ac enillwyr grŵp y gystadleuaeth logo Gwenyn Gyfeillgar diweddar, y cymerodd ysgolion o bob rhan o Sir Ddinbych ra ynddi, yn derbyn eu tystysgrifau a'u gwobrau ar y diwrnod. Bydd y plant a’u teuluoedd yn cael eu gwahodd i gymryd rhan yn y digwyddiadau cyffrous sydd wedi eu cynllunio drwy gydol y dydd.

Mae’r digwyddiad ar agor i’r cyhoedd ac anogir teuluoedd i fynychu am ddiwrnod o hwyl ac i ddysgu mwy am sut y mae ein bywyd gwyllt yn cael ei ddiogelu a sut y gallant gyfrannu at y sefydliadau a'r elusennau cadwraeth anhygoel yma! Bydd y digwyddiad yn rhedeg o 10am - 5pm felly cofiwch neilltuo ychydig o amser i ddod draw i ymuno mewn ychydig o hwyl teulu a natur gyfeillgar!

Taylorfitch. Dod â newyddlenni yn fyw o flaen eich llygaid