llais y sir

Rhuthun yw tref gyntaf Sir Ddinbych i groesawu bysiau

Cyhoeddwyd Rhuthun fel tref gyntaf Sir Ddinbych i groesawu bysiau. Mae’r dref wedi cael statws Tref Croesawu Bysiau gan y Cydffederasiwn Cludiant Teithwyr (CPT). Mae Rhuthun yn ymuno â dim ond llond llaw o lefydd eraill sydd wedi derbyn y statws yng Nghymru – yn bennaf Betws-y-Coed, Conwy, Llandudno a Chaerdydd.

Meddai Heather Williams, cynghorydd tref Rhuthun a Chadeirydd y gweithgor wedi’i sefydlu i gyflawni’r statws hwn, “Ychydig flynyddoedd yn ôl dyma dîm Digwyddiadau a Marchnata Twristiaeth Cyngor Sir Ddinbych yn gwahodd cynrychiolwyr o gynghorau tref/dinas Sir Ddinbych i fynd ar siwrnai addysgol i Fetws-y-Coed. Tra oedden ni yno cafwyd trafodaethau gyda Rheolwr Cyrchfan Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy yngl┼Ěn â sut y mae sir Conwy wedi cyflawni statws croesawu bysiau ar gyfer tair tref.”

“Yn dilyn yr ymweliad fe sefydlodd Cyngor Tref Rhuthun weithgor i asesu sut y gallai Rhuthun gwrdd â’r meini prawf angenrheidiol i gwrdd â statws croesawu bysiau. Rydym bellach yn falch iawn o fod wedi derbyn y teitl mawreddog hwn. Gobeithio y bydd y statws newydd hwn yn golygu y bydd y dref yn atynnu mwy o deithiau bws, ac felly rhagor o ymwelwyr i'r dref hanesyddol a deniadol hon. Mae gan Ruthun gymaint i’w gynnig, fel y Ganolfan Grefft sy’n adnabyddus yn rhyngwladol, y Carchar diddorol ac adeilad hanesyddol Nantclwyd y Dre.”

Y meini prawf ar gyfer derbyn statws croesawu bysiau yw cynnwys arwyddion clir i fysiau sy’n ymweld, digonedd o lefydd parcio i fysiau, cyfleusterau i grwpiau a gwefan yn darparu gwybodaeth i grwpiau bysiau. Ychwanegodd Cyngor Tref Rhuthun wybodaeth ychwanegol i’w gwefan i roi gwybodaeth ymarferol a manylion ar atyniadau a llwybrau/teithiau i gwmnïau bysiau/trefnwyr grwpiau. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar ein gwefan www.visitruthin.wales/about-ruthin

Y gobaith yw bod y teitl i Ruthun yn annog llefydd eraill yn Sir Ddinbych i weithio ar gyflawni statws croesawu bysiau er mwyn annog hyd yn oed mwy o ymwelwyr i'r sir.

Yn y llun:  Urddasolion yn cynnwys Heather Williams, cynghorydd tref Rhuthun a Chadeirydd Gweithgor Cyfeillgar i Fysiau Rhuthun; y Cynghorydd Peter Scott, Cadeirydd y Cyngor Sir; John Pockett, Cyfarwyddwr Cydffederasiwn Cludiant Teithwyr Cymru; Anne Roberts, cynghorydd tref Rhuthun; Gavin Harris, Dirprwy Faer Cyngor Tref Rhuthun a Peter McDermott o dîm Twristiaeth, Marchnata a Digwyddiadau'r Cyngor Sir.

Taylorfitch. Dod â newyddlenni yn fyw o flaen eich llygaid