llais y sir

Cyflawniadau gwych yn cael eu dathlu mewn gwobrau tai sirol

Mae tenantiaid o bob rhan o Sir Ddinbych wedi cael eu gwobrwyo am eu cyflawniadau yn y seremoni Gwobrau Tai Tenantiaid Cyngor cyntaf erioed a gynhaliwyd yn y Rhyl yr wythnos hon.

Cynhaliwyd y gwobrau, a drefnwyd gan Wasanaethau Tai Sir Ddinbych, ym mwyty 1891 yn y Rhyl ac maent yn cydnabod cyflawniadau a chyfranogiad grwpiau unigol a grwpiau tenantiaid ledled y sir.

Cafodd yr ymgeiswyr eu cynnwys ar y rhestr fer mewn wyth categori. Yr enillwyr oedd:

Gardd y Flwyddyn – Ardal Gymunedol / Gyffredin:  Cymdeithas Preswylwyr Trem y Foel, Rhuthun

Mae tenantiaid Trem y Foel wedi bod yn cydweithio yn plannu planhigion amrywiol, lliwgar a thymhorol, addurniadau, basgedi crog i greu lle y gall pawb ei fwynhau. Mae’r tenantiaid wedi cael cydnabyddiaeth am eu gardd drwy Gymru yn ei Blodau a Sioe Erddi Rhuthun fel Gardd Gymunedol y Flwyddyn.

Gardd y Flwyddyn / Tenant / Unigolyn: Angela Carrington-Roberts

Mae Angela’n adnabyddus yn ei hardal am ei dawn garddio! Mae ei gardd wedi bod yn rhan o’r Cynllun Gerddi Cenedlaethol, sy’n rhoi profiad unigryw i ymwelwyr o’i gerddi, yn ogystal a chodi arian ar gyfer amryw o elusennau iechyd. Mae ei phlannu’n cynnwys planhigion gwydn a thymhorol, gan roi apêl cyffredinol i unrhyw un sy’n cerdded heibio. Mae hi hefyd yn ymwybodol iawn o’r amgylchedd ac felly’n cynaeafu dŵr glaw ac mae ganddi ei chompost ei hyn.

Prosiect Cymunedol y Flwyddyn: Cyfeillion Pengwern, Llangollen

Drwy eu gwaith gyda’r prosiect Natur dros Iechyd, mae Cyfeillion Pengwern wir wedi helpu gwella’r gymuned leol, yr amgylchedd naturiol a’r gymuned ehangach. Mae eu gwaith wedi gwneud gwahaniaeth go iawn yn eu cymuned, gan dynnu pobl at ei gilydd i edrych ar ôl eu hamgylchedd lleol a naturiol, ac annog eraill i gymryd balchder yn eu cymuned. Rhai o’r gweithgareddau prosiect yw codi waliau sychion, coetir cymunedol, plethu helyg ac ati. Mae’r grŵp bellach yn arwain ar hyn ac yn gweithio gyda Choed Cadw.

Preswylydd tai/ Grwp Cymunedol y Flwyddyn:  Cymdeithas Trigolion Marsh, Y Rhyl

Mae’r grŵp hwn yn cynnwys trigolion yr ardal sy’n cynnal Canolfan Phoenix yn wirfoddol ar Rhydwen Drive yn y Rhyl. Maent wedi creu lle diogel a chroesawus i bobl o bob oed yn ogystal â chynnig rhaglen weithgareddau sy’n gwneud gwahaniaeth i fywydau pobl. Maent yn gweithio gyda grwpiau trydydd sector, a’u gweithgareddau yn cynnwys clwb gwaith cartref, nosweithiau ffilmiau, clwb garddio, clwb swyddi ac ati. Mae adborth gan drigolion yn cynnwys; “mae gan wirfoddolwyr wên groesawus bob amser”, “mae pobl yma bob amser yn barod i helpu”, ac “mae’n awyrgylch hwyliog a llon cyn gynted a’ch bod yn cerdded i mewn”.

Gwasanaethau Cwsmeriaid:  Shirley Rippingale

Mae Shirley wedi ymddeol ar ôl gweithio i Gyngor Sir Ddinbych, ac wedi byw mewn tai gwarchod ers 18 mlynedd. Disgrifiwyd ei bod bob amser yn mynd y tu hwnt i’r disgwyl, ym mhopeth y gwnaeth fel warden. Helpodd ei hymrwymiad i ddarparu gwasanaeth rhagorol i denantiaid gynyddu ymgysylltu â’r gymuned a gwneud i denantiaid deimlo’n ddiogel. Trefnu gweithgareddau cymunedol, yn ei hamser ei hun, sicrhau fod pawb wedi eu cynnwys a bod mynediad ganddynt i wasanaethau a sefydliadau cefnogol.

Tenant y Flwyddyn:  Stuart Nield-Siddall

Dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf, mae Stuart wedi profi rhai heriau yn ei fywyd personol ac mae wedi llwyddo eu goresgyn a mynd benben â nhw. Mae ei ymrwymiad a’i frwdfrydedd dros waith gwirfoddol yn ei gymuned leol, wedi helpu ei gefnogi i fyw bywyd annibynnol a gwneud gwahaniaeth. Mae trigolion a chymunedau lleol wir yn canmol ei waith gwirfoddol yng Ngerddi Coronation y Rhyl a’r Clwb Golff ac mae ganddynt feddwl mawr iawn ohono. Yn ogystal â gwirfoddoli, mae Stuart wir yn mwynhau mynd i ddosbarthiadau coginio hunan-ddatblygu, gan roi’r sgiliau a’r hyder iddo fyw bywyd llawn ac annibynnol.

Tenant Ifanc y Flwyddyn:  Bethan Owen

Rhai o’r rhesymau dros benderfyniad Bethan i redeg ei chlwb carate ei hun yn y Rhyl yw ei hangerdd dros roi cyfle i bobl, gwneud gwahaniaeth a dysgu sgiliau newydd. Roedd eisiau rhoi cyfle i bobl, nad oedd efallai’n gallu fforddio prisiau prif ffrwd na chontractau 12 mis, a oedd eisiau datblygu eu hunain, i gael rhoi cynnig ar rhywbeth newydd a dysgu carate. Mae’r clwb carate’n cynnig man cyfarfod wythnosol i deuluoedd ddod am sgwrs, cadw’n heini yn ogystal â thynnu’r gymuned at ei gilydd. Mae gwirfoddoli yn y gymuned hefyd yn bwysig iawn iddi, a dyna pham ei bod hefyd y gadet heddlu. Mae hi wedi ennill nifer o wobrau’n genedlaethol, gan gynnwys Gwobr Balchder Chwaraeon, Gwobr Points of Light y Prif Weinidog, dwy wobr Oriel Anfarwolion Crefft Ymladd Rhyngwladol, enillydd Crefft Ymladd y DU i Ferched Dan 16, Oriel Anfarwolion y DU, wedi cyrraedd rownd derfynol Gwobrau Dewi Dant a fis mis Mai yma, bydd yn dod yn enillydd yr UK Martial Arts Magazine!

Gina Jones

Cadeirydd Cymdeithas Trigolion Marsh ac aelod uchel ei pharch o’i chymuned, aeth Gina ati dros ei hun i wneud gwahaniaeth yn ei chymuned, gan herio stigma. Cymerodd y Gadeiryddiaeth yn 2017, pan roedd Canolfan Phoenix mewn man tywyll ac mae hi wedi cyflawni gwyrthiau ers hynny. Mae’r ganolfan bellach yn ffynnu ac mae wynebau newydd yn croesi’r trothwy. Mae gweithio mewn partneriaeth gyda sefydliadau trydydd sector wedi bod yn allweddol wrth ddarparu rhaglen eang o weithgareddau a chyrsiau er budd pawb. Diolch i Gina a’i hangerdd dros wneud gwahaniaeth, mae’r ganolfan yn un bersonol, dymunol ac wedi newid bywydau pobl.

Dywedodd Jamie Groves, Pennaeth Cyfleusterau, Asedau a Thai Sir Ddinbych: “Roedd yn fraint i ni gynnal y seremoni wobrwyo gyntaf erioed, i gydnabod a dathlu cyflawniadau ein tenantiaid. Roedd y panel wrth ei fodd ar ansawdd y ceisiadau a oedd yn dangos y gwaith helaeth a oedd yn digwydd mewn cymunedau ledled y sir.

“Mae rhai enghreifftiau gwych yma o denantiaid yn gwneud ymdrech fawr i ofalu am eu heiddo, yn ogystal â rhai prosiectau cymunedol enghreifftiol sy'n helpu i wella bywyd trigolion sy'n byw yn eu cymuned.

“Mae eu gwaith caled, eu hymroddiad, eu hymdrechion a'u hymdrechion anhygoel yn helpu'r tîm tai i ddarparu gwasanaeth gwych i denantiaid”.

Dywedodd Geoff Davies, Swyddog Arweiniol dros Dai Cymunedol wrth y gynulleidfa fod gan Tai Sir Ddinbych weledigaeth i fuddsoddi mewn tai cyngor a chymunedau i’r radd flaenaf, yn gweithio gyda thenantiaid er mwyn cytuno ar flaenoriaethau, tra’n cydnabod bod pobl yn gwneud cymunedau yn lefydd gwych i fyw.

Prif noddwyr y noson oedd Roger W Jones, Rhyl & Jewson. Y noddwyr eraill oedd Alliance Leisure; Hags;  Liberty Gas;  AICO;  SC2;  G Parry Home Improvements;  Capita One; Tim Mannau Gwyrdd, Tai Sir Ddinbych; Torus; Sherratt a Howdens.

Cafwyd perfformiad gan Gôr Sain y Sir yn ystod y seremoni.  Mae aelodau’r côr yn gweithio i Gyngor Sir Ddinbych.

Taylorfitch. Dod â newyddlenni yn fyw o flaen eich llygaid