llais y sir

Newyddion

Mân newidiadau i bortffolios Cabinet Sir Ddinbych

Mae Arweinydd y Cyngor, y Cynghorydd Hugh Evans OBE wedi cyhoeddi mân newidiadau i bortffolios ei Gabinet.

Tra bod pob aelod blaenorol o’r Cabinet wedi derbyn portffolios, mae rhai newidiadau i’r meysydd cyfrifoldebau.

Y deiliaid portffolios yw:

Arweinydd ac Aelod Arweiniol dros yr Economi a Llywodraethu  Corfforaethol: Y Cynghorydd Hugh EvansCefnogaeth/Datblygiad Economaidd a Busnes ; Strategaeth Economaidd Ranbarthol  (yn cynnwys y Fargen Dwf); Cyflogadwyedd a Sgiliau; Adfywio’r Rhyl; Strategaeth Twristiaeth; Strategaeth Ddigidol; Partneriaethau Strategol; Prosiectau a Digwyddiadau Mawr; Llywodraethu Corfforaethol; Rheolaeth y Cabinet

Dirprwy Arweinydd ac Aelod Cabinet Arweiniol dros Gyllid, Perfformiad ac Asedau Strategol:  Cynghorydd Julian Thompson-HillCyllidebau Refeniw a Chyfalaf; Deddfwriaeth Ariannol a Rheoli’r Trysorlys; Cyfrif Refeniw Tai; Refeniw a Budd-daliadau; Risg Corfforaethol; Cynllun Corfforaethol a pherfformiad cyffredinol y Cyngor a Chynllunio Strategol; Iechyd a Diogelwch; Caffael; Archwilio Mewnol; Rheolaeth Asedau Corfforol y Cyngor; Contractau a Chyfleusterau (yn cynnwys Gwasanaethau Arlwyo); Cwmnïau ‘Hyd Braich’; Strategaeth Fasnachol

Aelod Cabinet Arweiniol dros Les ac Annibyniaeth: Cynghorydd Bobby FeeleyGofal Cymdeithasol Oedolion; Tai Gofal Ychwanegol; Byw’n Annibynnol gyda Chymorth; Digartrefedd; Gwrthdlodi; Swyddog Arweiniol y Bartneriaeth gyda Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr ac Iechyd Cyhoeddus Cymru; Integreiddio’r Gwasanaethau Cymdeithasol ac Iechyd; Strategaeth Hamdden; Diwylliant a Threftadaeth

Aelod Cabinet Arweiniol dros  Addysg, Gwasanaethau Plant ac Ymgysylltu â’r Cyhoedd: Cynghorydd Huw Hilditch-RobertsAddysg (Gwella Ysgolion); Gwasanaethau Plant; GwE; Ysgolion yr 21 Ganrif; Polisi Cludiant Ysgolion; Gwasanaethau Ieuenctid; Y  Blynyddoedd Cynnar; Strategaeth yr Iaith Gymraeg; Strategaeth Cyfathrebu a Marchnata; Ymgysylltu â’r Cyhoedd; Rheoli Enw Da; Rhianta a Diogelu Corfforaethol.

Aelod Cabinet Arweiniol dros Wastraff, Cludiant a’r Amgylchedd: Cynghorydd Brian JonesEffeithiau Amgylcheddol (yn cynnwys Mentrau Carbon Isel, Effeithlonrwydd/Cadwraeth); Priffyrdd; Traffig, Parcio, Diogelwch y Ffyrdd; Atebion Cludiant Cynaliadwy, Y Parth Cyhoeddus a Strydoedd Glân a Thaclus; Rheoli’r Fflyd;  Gwastraff ac Ailgylchu; Rheoli Risg Llifogydd

Aelod Cabinet  Arweiniol dros Wasanaethau Corfforaethol a Chyfeiriad Strategol :Cynghorydd Richard MainonPolisïau a Strategaeth Adnoddau Dynol; Perthynas ag Undebau; Datblygu Polisi; Gwasanaethau Cyfreithiol a Democrataidd; Cydraddoldeb ac Amrywiaeth; Cynllunio rhag Argyfwng; TGCh a Datblygu’r Wefan; Hyfforddiant a Datblygiad Aelodau; Perthnasoedd Trydydd Sector; Cefnogwr y Lluoedd Arfog.

Aelod Cabinet Arweiniol dros Dai a Chymunedau: Cynghorydd Tony ThomasStrategaeth Tai (yn cynnwys Tai Fforddiadwy, darpariaeth ar gyfer Sipsiwn a Theithwyr, Tai Sector Preifat, Tai Gwag, Grantiau/Benthyciadau Tai); Tai Sir Ddinbych yn cynnwys Partneriaeth â Thenantiaid; Strategaeth Llyfrgelloedd; Cefn Gwlad (yn cynnwys AHNE); Cadwraeth  Natur a Bioamrywiaeth; Datblygu Gwledig; Perthnasoedd â Chynghorau Dinas, Tref a Chymuned; Cyllido Cymunedau.

Aelod Cabinet Arweiniol dros Gynllunio, Diogelu’r Cyhoedd  a Chymunedau Diogelach: Cynghorydd Mark YoungCynllunio ar gyfer y Defnydd o Dir (i gynnwys y Cynllun Datblygu Lleol); Rheoli Adeiladu; Cadwraeth Adeiledig; Diogelu’r Cyhoedd a Gorfodaeth (yn cynnwys Iechyd Amgylcheddol, Safonau Masnach,; Trwyddedu, Troseddau Amgylcheddol, Gorfodaeth Tai); Cymunedau Diogelach; Cam-drin Domestig.

Dywedodd yr Arweinydd, y Cynghorydd Hugh Evans OBE  “Rydym yn falch iawn o allu rhannu’r portffolios, yn dilyn adolygiad o’r meysydd gwaith.

“Mae nifer o faterion sy’n dod yn fwy amlwg ar gyfer cynghorau ar draws Cymru, yn cynnwys sut rydym yn rheoli egni, lleihau allyriadau carbon, tai a’r agenda digidol.

“Gwneir hyn gyda’r bwriad o barhau i ddarparu gwasanaethau o ansawdd i drigolion y sir."

Mae Eisteddfod yr Urdd ar ei ffordd

Mae'r cyfrif wedi dechrau wrth i Sir Ddinbych baratoi i groesawu ieuenctid Cymru i'r sir.

Mae'r sir yn cynnal yr Eisteddfod yr Urdd, i'w chynnal ar Fferm Kilford ar gyrion Dinbych o 25-30 Mai, 2020.

Mae Urdd Gobaith Cymru yn trefnu'r digwyddiad ac yn cael eu cefnogi gan gymunedau lleol sydd eisoes wedi trefnu a chynnal digwyddiadau codi arian di-ri. Mae'r Cyngor hefyd yn cefnogi'r Eisteddfod gyda threfniadau.

Mae'r ŵyl yn darparu cyfleoedd i bobl ifanc gystadlu mewn ystod eang o gystadlaethau, yn amrywio o ganu, adrodd, cerdd dant, drama, dawns, celf, crefft, gwyddoniaeth a choginio - nid yw'r rhestr hon yn gynhwysfawr.

Bydd cyfleoedd i'r ieuenctid yn Sir Ddinbych gystadlu mewn digwyddiadau lleol a sirol. Yna mae'r enillydd ym mhob cystadleuaeth ar lefel sirol yn cynrychioli Sir Ddinbych yn yr eisteddfod genedlaethol.

Tra bod paratoadau ar y gweill ar gyfer y brif Eisteddfod, y cam mawr nesaf fydd y Seremoni Gyhoeddi sy'n cael ei chynnal ym Mhrestatyn ddydd Sadwrn, Hydref 5ed. Cadwch y dyddiadau'n glir yn eich dyddiaduron.

Bydd gwybodaeth bellach yn cael ei rhannu dros y misoedd nesaf.

Am fanylion pellach am yr Urdd, ewch i'w gwefan sef www.urdd.cymru.

Cyngor yn lansio cyfleoedd gwych ar gyfer lleoliadau gwaith

Mae cynllun lleoliad gwaith newydd sbon yn cael ei gyflwyno, i helpu pobl ddi-waith i ddychwelyd i fyd gwaith.

Bydd y cynllun Gweithio Gyda’n Gilydd yn cynnig 15 o leoliadau gwaith â thâl, am 16-30 awr yr wythnos am gyfnod o dri mis. Bydd 15 o leoliadau di-dâl ar gael hefyd, sy'n para rhwng chwech ac wyth wythnos. Bydd y swyddi hyn yn amrywiol iawn gyda'r potensial i arwain at swydd barhaol i'r ymgeisydd cywir a byddant ar gael ym mhrif wasanaethau'r Cyngor.

Mae'r cynllun yn rhan o brosiect Gweithio Sir Ddinbych, sy'n helpu pobl i gael gwaith trwy ddarparu cefnogaeth ac arweiniad gydag amrywiaeth o faterion, gan gynnwys: cymhelliant a hyder; cyngor ac arweiniad un i un; cyfleoedd hyfforddi; gwirfoddoli; Ysgrifennu CV; profiad gwaith; technegau cyfweld; gwneud cais am swyddi; cyllid personol; cyfrifoldebau gofalu ac unrhyw beth arall sy'n eich atal rhag mynd i addysg, cyflogaeth neu hyfforddiant

Mae'r cynllun hwn ar gael i gyfranogwyr presennol a newydd cynllun Gweithio Sir Ddinbych sy'n golygu y byddwch yn derbyn y gefnogaeth angenrheidiol i'ch tywys trwy eich lleoliad.

Anogir pobl i gadw llygad ar wefan Sir Ddinbych a chyfrifon cyfryngau cymdeithasol am fanylion pryd y bydd y lleoliadau ar gael.

Dywedodd Arweinydd y Cyngor, y Cynghorydd Hugh Evans OBE: “Mae hwn yn gyfle gwych i unigolion allan o waith ennill profiad a chefnogaeth werthfawr a fydd yn eu cael ar ysgol yrfa ac yn gwella eu rhagolygon o gael gwaith pellach yn y dyfodol.

“Er nad oes sicrwydd o swydd gyda'r Cyngor, gallai fod y cam cyntaf erioed i yrfa newydd sbon neu newid cyfeiriad. Bydd pob lleoliad yn cael ei fonitro'n ofalus, er mwyn sicrhau bod pob unigolyn sy'n cymryd rhan yn manteisio i'r eithaf ar y cyfle i ennill cymaint â phosibl o'r profiad ”.

I gael rhagor o wybodaeth am y rhaglen, cysylltwch â'r tîm ar 01824 706489. Mae rhagor o fanylion am y cynllun Gweithio Sir Ddinbych ar gael yn: www.sirddinbych.gov.uk/gweithioynsirddinbych

Taylorfitch. Dod â newyddlenni yn fyw o flaen eich llygaid