llais y sir

Mae disgyblion Ysgol Carreg Emlyn yn elwa o eu hadeilad ysgol newydd

Mae disgyblion Ysgol Carreg Emlyn yn elwa o eu hadeilad ysgol newydd, ar ôl symud i mewn i'r safle newydd ym mis Mehefin.

Yn flaenorol roedd yr ysgol gymunedol Gymraeg wedi gweithredu ar safleoedd Clocaenog a Cyffylliog ers uno Ysgol Clocaenog ac Ysgol Cyffylliog yn 2014.

Mae'r safle newydd yn cynnwys ystafelloedd dosbarth newydd, ardaloedd dysgu ychwanegol, neuadd, ystafell gymunedol, ardaloedd chwarae allanol, mynediad newydd i gerbydau a maes parcio  gydag ardal gollwng.

Bydd yr adeilad newydd yn darparu ar gyfer hyd at 95 o ddisgyblion rhwng 3 ac 11 oed o rwydwaith o bentrefi o amgylch Clocaenog, bum milltir i'r de-orllewin o Rhuthun, gan gynnwys Cyffylliog, Bontuchel, Clawddnewydd a Derwen.

Ariannwyd y prosiect gan y Cyngor a Llywodraeth Cymru fel rhan o’r Rhaglen Ysgolion ac Addysg yr 21ain Ganrif.

Dechreuodd y prif gontractwr Wynne Construction ar y safle ym mis Mai 2018 ac yn ystod y cyfnod adeiladu ymwelodd staff a disgyblion a’r safle ar gerrig milltir allweddol yn ystod y prosiect i weld y cynnydd. Mae'r dyluniad yn cynnwys nodweddion eco-gyfeillgar fel system rheoli adeiladau electronig, awyru di-ynni, goleuo naturiol a ffram pren, sy'n darparu deunydd inswleiddio ychwanegol.

Dywedodd Einir Wynne Jones, Pennaeth Ysgol Carreg Emlyn: “Rydyn wedi aros yn hir am ysgol newydd ac rydym ni'n credu ei bod hi'n wych.

“Mae gan y disgyblion gymaint o le - bydd gan flynyddoedd pump a chwech ystafell ddosbarth fwy lle o'r blaen roedd gofyn i ni wneud y gorau o'r ystafell rydyn ni wedi'i chael. Mae'r neuadd yn golygu y gallwn nawr lwyfannu gwahanol ddigwyddiadau ar y safle. ”

“Mae mwy o le ar gyfer gweithgareddau awyr agored hefyd gydag ardal chwarae fodern, cae pêl-droed a chwrt Gemau.”

“Rydyn ni’n teimlo mor ffodus ein bod ni wedi derbyn y buddsoddiad hwn. Mae'r ysgol mewn lleoliad delfrydol gan fod Clocaenog yn bentref canolog a bydd plant o'r ardaloedd cyfagos yn gallu mynychu. "

Taylorfitch. Dod â newyddlenni yn fyw o flaen eich llygaid