llais y sir

Cau ymgynghoriad y Cynllun Datblygu Lleol

Llawer o ddiolch i bawb a alwodd draw i’n gweld ni yn ein sesiynau galw heibio ar gyfer y Cynllun Datblygu Lleol (CDLl) yn Llangollen, Rhuthun a'r Rhyl.

Mae’r ymgynghoriad ar Strategaeth a Ffefrir drafft y Cynllun Datblygu Lleol (CDLl) yn awr ar y gweill. Bydd y CDLl yn disodli’r un presennol unwaith y caiff ei fabwysiadu (rhagwelir y bydd hyn yn digwydd yn 2021) a bydd yn berthnasol i’r cyfnod 2018 – 2033.

Y Strategaeth a Ffefrir drafft yw’r cam mawr cyntaf yn y broses baratoadol ac mae’n nodi’r lefelau twf arfaethedig hollgynhwysfawr ar gyfer tir cyflogaeth a thai, ac yn rhoi syniad bras hefyd o’r meysydd ble caiff twf ei gyfeirio. Nid oes unrhyw ddyraniadau tir penodol na pholisïau manwl ar y cam hwn. Bydd ymgynghori ar y gwaith mwy manwl yn digwydd yn 2020.

Mae’r gofrestr safleoedd ymgeisiol sy'n cyd-fynd â’r prif ddogfennau ymgynghori yn dangos tir sydd wedi ei gyflwyno gan dirfeddianwyr i’w ystyried yn y CDLl newydd. Ar y cam hwn nid oes unrhyw un o’r safleoedd hyn wedi eu dynodi ar gyfer eu cynnwys yn y CDLl gan y Cyngor ond croesewir sylwadau ac unrhyw wybodaeth leol amdanynt.

Mae’r holl ddogfennau ymgynghori ar gael mewn llyfrgelloedd a siopau un alwad yn ogystal ag ar-lein drwy wefan y Cyngor.

Gall unrhyw un anfon sylwadau atom, hyd at 30 Awst. Gallwch wneud hyn drwy’r porth ymgynghori; drwy e-bost neu ar ffurflen sylwadau.

Mae tîm y CDLl ar gael i ateb unrhyw gwestiynau yn ystod oriau swyddfa arferol drwy e-bost: polisicynllunio@sirddinbych.gov.uk neu ffôniwch nhw ar 01824 706916.

Bydd yr holl sylwadau a dderbynnir yn cael eu hadrodd yn ôl i’r Cyngor ynghyd â’r newidiadau arfaethedig i’r Strategaeth a Ffefrir drafft erbyn diwedd 2019.

Mae mwy o wybodaeth ar ein gwefan.

Taylorfitch. Dod â newyddlenni yn fyw o flaen eich llygaid