llais y sir

Nodweddion

Pwyntiau Siarad: Mae’r hyn sy’n bwysig i chi yn bwysig i ni!

Mae Pwyntiau Siarad yn ffordd wych i gyfarfod a sgwrsio am yr holl wasanaethau gwirfoddol, statudol a lles sydd ar gael yn Sir Ddinbych.

Mae’r staff yn defnyddio dulliau holistaidd i fynd i’r afael ag iechyd a lles er mwyn eich annog a'ch galluogi i gymryd mewn gweithgareddau a grwpiau a derbyn gwasanaethau fydd yn eich helpu i gyrraedd eich canlyniadau lles. Fe all y rhain gynnwys cyfleoedd i ddatblygu sgiliau a gwella rhwydweithiau cymdeithasol yn eich cymuned.

Mae Pwyntiau Siarad yn ganolfannau lles cymunedol sy’n canolbwyntio ar ddarparu gwybodaeth, cyngor a chymorth. Byddwch yn cael gwybod am yr holl wasanaethau iechyd, gofal cymdeithasol a gwirfoddol sydd ar gael i chi’n lleol, yn dibynnu ar yr hyn yr hoffech chi gyflawni.  

Gallwch alw heibio un o’r Pwyntiau Siarad neu, os yw’n well gennych chi, fe allwch chi drefnu apwyntiad drwy gysylltu â’r Tîm Un Pwynt Mynediad ar 0300 456 1000

Cynhelir y sysiynau yn wythnosol (onibai y nodir yn wahanol) yn:

 • Llyfrgell Llanelwy (dydd Llun 9.30am – 11.45am)
 • Llyfrgell y Rhyl (dydd Mawrth 9.30am – 3.30pm)
 • Canolfan Iechyd Llangollen (dydd Mawrth 9.30am – 12.30pm)
 • Llyfrgell Corwen (dydd Mawrth cyntaf y mis 2.00pm – 4.00pm)
 • Llyfrgell Dinbych (dydd Mercher 2.00pm – 4.30pm)
 • Llyfrgell Rhuddlan (dydd Iau 2.00pm – 4.30pm)
 • Llyfrgell Prestatyn (dydd Gwener 9.30am – 1.00pm)
 • Llyfrgell Rhuthun (dydd Gwener 9.30am – 1.00pm)

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â Jason Haycocks, Cydlynydd Pwyntiau Siarad a Rhagnodi Cymdeithasol ar 01824 712937 neu drwy e-bost jason.haycocks@sirddinbych.gov.uk

Cyflwynwch gais am Pass Plus Cymru

Mae Plus Cymru yn rhoi hyfforddiant ychwanegol i yrwyr ifanc i'w helpu i leihau'r risg o ddamweiniau.

Mae’r cwrs yn costio £20 ac i ymuno mae’n rhaid i chi fodloni’r canlynol:

 • bod yn 17 i 25 oed
 • yn meddu ar drwydded yrru lawn
 • wedi pasio'ch prawf o fewn y 12 mis diwethaf
 • byw yng Nghymru

Mae'r sesiwn hyfforddi nesaf ar gyfer Sir Ddinbych ar ddydd Iau 10 Hydref yng Ngorsaf Dân Y Rhyl, Ffordd yr Arfordir, Y Rhyl LL18 3PL. 5.30pm - 8.00pm.

Ewch i Pass Plus Cymru am fwy o wybodaeth.

Asesiadau gyrru am ddim i yrwyr hŷn

Ydych chi'n byw yn Sir Ddinbych ac yn 65 oed a throsodd?

Mae gennych hawl i gael asesiad gyrru am ddim a gynhelir gan Gwasanaeth Asesu Gyrru a Symudedd Cymru.

Os oes diddordeb gennych ac ishio rhagor o wybodaeth, ffoniwch yr adran diogelwch ffyrdd ar 01824 706946

Trafnidiaeth i Wasanaethau Iechyd

Annwyl Gyfaill,

Mae llawer o’r bobl hŷn rwyf i a fy nhîm wedi siarad â nhw ledled Cymru wedi bod yn rhannu eu profiadau o deithio yn ôl ac ymlaen o wasanaethau ac apwyntiadau gofal iechyd.

Yn ogystal â rhannu eu profiadau cadarnhaol, roedd llawer yn tynnu sylw at yr heriau maen nhw’n eu hwynebu weithiau wrth deithio yn ôl ac ymlaen o wasanaethau iechyd – yn enwedig pan nad yw’n ymddangos bod gwasanaethau iechyd a thrafnidiaeth yn gweithio gyda’i gilydd i hwyluso mynediad.

Felly, rwyf yn gwneud gwaith ymchwil sydd yn edrych ar brofiadau pobl hŷn, a fydd yn tynnu sylw at feysydd i'w gwella ac yn nodi arferion da a allai gael eu mabwysiadu’n ehangach. Yn ddiweddar rwyf wedi cynnal nifer o grwpiau ffocws, ac wedi lansio arolwg sydd ar gael mewn copi papur yn ogystal ag ar-lein.

Rwy’n rhagweld y bydd yr ymchwil hwn yn gyfraniad gwerthfawr at y Bil Gwella Trafnidiaeth Gyhoeddus sydd i ddod, a’r gwaith parhaus i ddatblygu model trafnidiaeth integredig ac ymatebol ar gyfer Cymru.

Byddwn yn gwerthfawrogi eich cyfraniad i’r gwaith ymchwil hwn yn fawr, safbwynt eich sefydliad, ac unrhyw arferion da rydych chi’n ymwybodol ohonynt o ran yr heriau sy’n wynebu pobl hŷn.

Os hoffech chi, neu gynrychiolydd priodol yn eich sefydliad, gyfrannu at y gwaith hwn, naill ai drwy gyfarfod, galwad ffôn neu drwy gyflwyno gwybodaeth ysgrifenedig, yna cysylltwch â George Jones, Arweinydd Gwasanaethau Cymunedol a Chynhwysiant, yn george.jones@olderpeoplewales.com.  

Yn olaf, byddwn yn ddiolchgar pe baech yn gallu rhoi cyhoeddusrwydd i’r arolwg ymysg eich rhwydweithiau; gallaf hefyd ddarparu copïau papur, dim ond i chi ofyn.

Mae'r arolwg ar agor tan 27 Medi 2019.

Cofion gorau,

Heléna Herklots CBE

Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru

Taylorfitch. Dod â newyddlenni yn fyw o flaen eich llygaid