llais y sir

Trafnidiaeth i Wasanaethau Iechyd

Annwyl Gyfaill,

Mae llawer o’r bobl hŷn rwyf i a fy nhîm wedi siarad â nhw ledled Cymru wedi bod yn rhannu eu profiadau o deithio yn ôl ac ymlaen o wasanaethau ac apwyntiadau gofal iechyd.

Yn ogystal â rhannu eu profiadau cadarnhaol, roedd llawer yn tynnu sylw at yr heriau maen nhw’n eu hwynebu weithiau wrth deithio yn ôl ac ymlaen o wasanaethau iechyd – yn enwedig pan nad yw’n ymddangos bod gwasanaethau iechyd a thrafnidiaeth yn gweithio gyda’i gilydd i hwyluso mynediad.

Felly, rwyf yn gwneud gwaith ymchwil sydd yn edrych ar brofiadau pobl hŷn, a fydd yn tynnu sylw at feysydd i'w gwella ac yn nodi arferion da a allai gael eu mabwysiadu’n ehangach. Yn ddiweddar rwyf wedi cynnal nifer o grwpiau ffocws, ac wedi lansio arolwg sydd ar gael mewn copi papur yn ogystal ag ar-lein.

Rwy’n rhagweld y bydd yr ymchwil hwn yn gyfraniad gwerthfawr at y Bil Gwella Trafnidiaeth Gyhoeddus sydd i ddod, a’r gwaith parhaus i ddatblygu model trafnidiaeth integredig ac ymatebol ar gyfer Cymru.

Byddwn yn gwerthfawrogi eich cyfraniad i’r gwaith ymchwil hwn yn fawr, safbwynt eich sefydliad, ac unrhyw arferion da rydych chi’n ymwybodol ohonynt o ran yr heriau sy’n wynebu pobl hŷn.

Os hoffech chi, neu gynrychiolydd priodol yn eich sefydliad, gyfrannu at y gwaith hwn, naill ai drwy gyfarfod, galwad ffôn neu drwy gyflwyno gwybodaeth ysgrifenedig, yna cysylltwch â George Jones, Arweinydd Gwasanaethau Cymunedol a Chynhwysiant, yn george.jones@olderpeoplewales.com.  

Yn olaf, byddwn yn ddiolchgar pe baech yn gallu rhoi cyhoeddusrwydd i’r arolwg ymysg eich rhwydweithiau; gallaf hefyd ddarparu copïau papur, dim ond i chi ofyn.

Mae'r arolwg ar agor tan 27 Medi 2019.

Cofion gorau,

Heléna Herklots CBE

Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru

Taylorfitch. Dod â newyddlenni yn fyw o flaen eich llygaid