llais y sir

Llais y Sir 2019: Rhifyn 4

ADTRAC Sir Ddinbych: Diwrnod lles a bwyd

Bu i gyfranogwyr prosiect a thîm ADTRAC Sir Ddinbych gymryd rhan mewn diwrnod lles – bwyd a hwyliau - fel rhan o wythnos ymwybyddiaeth iechyd meddwl yn gynharach yn y flwyddyn.

I nodi wythnos ymwybyddiaeth iechyd meddwl, penderfynon nhw gynnal diwrnod lles – bwyd a hwyliau - yn yr Hwb yn Ninbych. Y diben oedd mynd i’r afael â materion a oedd wedi codi, megis delwedd negyddol o’r corff, ddim yn bwyta oherwydd cost bwyd, dietau gwael a hwyliau isel. Roedd pump o gyfranogwyr yn bresennol ac fe ddechreuon nhw drwy drafod sut all diet iach gael effaith cadarnhaol ar eich iechyd meddwl ac fe ddarparwyd taflenni ffeithiol i gyd-fynd â’r drafodaeth. Yna, fe aethant am dro at Castell Dinbych a chwblhau sesiwn ymwybyddiaeth ofalgar yn yr haul ar lethr y tu allan i’r castell.

Dysgon nhw lawer iawn o bethau newydd am fwyta’n iach ac y gallwch fwyta’n iach ar gyllideb.

Yna, aethant yn ôl i’r Hwb a cael cyfle i flasu byrbrydau iach eraill a fajitas cyw iâr. Yn ogystal â’r wybodaeth ddietegol ac ymwybyddiaeth ofalgar, ffurfiwyd cyfeillgarwch ac fe godwyd hwyliau a gobaith pawb.

Aeth pawb adref â bag bychan o fwyd, taflenni ffeithiau ( yn cynnwys taflen yn cymharu prisiau a nodiadur bwyd / bwydlen) a photel ddŵr ailddefnyddiadwy.

Sylwadau

No comments have been left for this article

Dweud eich dweud...