llais y sir

Twristiaeth

Cynllun Llysgenhadon Twristiaeth Newydd yn Sir Ddinbych

Yn ddiweddar, lansiwyd Cynllun Llysgenhadon Twristiaeth newydd sbon yn Sir Ddinbych.

Mae'r cynllun rhad ac am ddim hwn wedi'i gynllunio i wella profiad ymwelwyr i bobl sy'n gweithio mewn twristiaeth, gweithio gydag ymwelwyr, sy’n byw neu’n astudio yn yr ardal.

Cynhyrchwyd cyfres o fodiwlau hyfforddi rhyngweithiol ar-lein gyda chwisiau ar wahanol themâu megis trefi a dinasoedd y Sir, cerdded, beicio, hanes, ac iaith a diwylliant Cymru. Mae pob modiwl yn cymryd 30-60 munud i'w gwblhau gyda thestun i'w ddarllen, delweddau a ffilmiau i'w gwylio wrth i bobl ddysgu mewn gwahanol ffyrdd.

Mae 3 lefel o ddyfarniadau - efydd, arian ac aur, yn dibynnu ar faint o fodiwlau a gwblhawyd. Bydd pob person yn derbyn tystysgrif, bathodyn pin a sticeri ffenestri ar ôl cwblhau'r gwobrau. Mae yna hefyd adnoddau ar-lein i bobl lawrlwytho dogfennau cysylltiedig, brandio a dolenni i wefannau perthnasol.

Dywedodd y Cynghorydd Hugh Evans OBE, Arweinydd y Cyngor: “Nod y cynllun yw creu lefel gwybodaeth sylfaenol ac ymdeimlad o le i sicrhau bod negeseuon cyson yn cael eu cyfleu am yr ardal. Mae'r hyfforddiant ar-lein yn cynnig dull hyblyg ac yn galluogi pawb i ddysgu ar eu cyflymder, eu hwylustod a'u lleoliad eu hunain. Rydym yn gobeithio y bydd llawer o fusnesau yn gwreiddio'r cynllun yn eu rhaglenni sefydlu staff presennol i gynyddu eu dealltwriaeth o'r cynnig twristiaeth lleol ac ymfalchïo mewn bod yn rhan o gymuned â diddordeb cyffredin. Rydym yn gyffrous iawn o fod yn lansio'r cynllun yn Sir Ddinbych gan mai hwn yw'r cyntaf o'i fath yng Nghymru.”

Bydd cyfres o deithiau dysgu hefyd yn cael eu cynnig i Lysgenhadon, er mwyn gwella ac ategu at y dysgu ar-lein. Bydd pobl yn cael y cyfle i ymweld ag amrywiaeth o uchafbwyntiau twristiaeth gan gynnwys Safle Treftadaeth y Byd 11 milltir, AHNE Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy, a Dyffryn Clwyd. Bydd gweithdai i rannu arfer gorau ac annog gweithio mewn partneriaeth hefyd yn cael eu trefnu.

Mae nifer o fusnesau a gymerodd ran yn y profion defnyddwyr wedi cwblhau'r modiwlau ac mae'r adborth cychwynnol wedi bod yn gadarnhaol iawn -

Dywed Fiona Sayle, o Corwen Holidays, “Rydw i mor falch fy mod wedi ennill fy Ngwobr Arian Llysgennad Sir Ddinbych. Llawer o ddiolch i Dwristiaeth Sir Ddinbych am ddarparu cwrs mor addysgiadol a diddorol. Byddwn yn argymell pawb sy'n angerddol am Dwristiaeth a Sir Ddinbych i gymryd yr her.”

Mae'r prosiect wedi derbyn cyllid drwy Raglen Datblygu Gwledig - Cymunedau Gwledig 2014-2020 Llywodraeth Cymru, sy'n cael ei ariannu gan Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig a Llywodraeth Cymru.

Dywedodd Ian Lebbon, Cadeirydd Partneriaeth Rheoli Cyrchfan Sir Ddinbych: “Byddwn yn annog busnesau, unigolion a myfyrwyr i ddod yn Llysgenhadon Twristiaeth i ddyfnhau eu gwybodaeth o'r sir a helpu i roi hwb i'n heconomi leol. Y nod yn y tymor hwy yw creu strydoedd mawr, cymunedau a hyd yn oed trefi Llysgennad a chael ein cenhedlaeth iau i gymryd rhan drwy sefydlu Llysgenhadon Twristiaeth Ifanc.”

Am fwy o wybodaeth ynghylch y cynllun ac i gwblhau’r modiwlau, ewch i – www.llysgennadsirddinbych.cymru

Fforwm Twristiaeth Sir Ddinbych

Oes gennych chi ddiddordeb mewn twristiaeth?

Mae Fforwm a sefydlwyd i roi’r wybodaeth ddiweddaraf i fusnesau twristiaeth, myfyrwyr ac unrhyw un â diddordeb mewn twristiaeth yngl┼Ěn â’r datblygiadau diweddaraf yn y diwydiant yn cael ei gynnal fis Tachwedd.

Cynhelir Fforwm Twristiaeth nesaf Sir Ddinbych ar ddydd Mercher 6 Tachwedd yng Ngwesty Oriel House, Llanelwy. Mae’r digwyddiad hwn sydd am ddim yn cynnig cyfle gwych i gynrychiolwyr rwydweithio a rhannu profiadau, gwybodaeth a syniadau.

I archebu lle yn y Fforwm Twristiaeth ewch i https://denbighshiretourismforum2019.eventbrite.co.uk/

Sicrhewch eich bod yn derbyn y newyddion diweddaraf am dwristiaeth!

Hoffech chi glywed y newyddion diweddaraf am dwristiaeth yn Sir Ddinbych a Gogledd Ddwyrain Cymru?

Os felly, mae cofrestru yn syml a hawdd -

https://www.denbighshire.gov.uk/cy/ymwelydd/pethau-iw-gwneud/be-symlaen/ffurflen-ymaelodi-twristiaeth-sir-ddinbych.aspx

Dosbarthu taflenni a pamffledi

Mae Tîm Twristiaeth Sir Ddinbych yn darparu gwasanaeth dosbarthu taflenni twristiaeth am ddim ar gyfer busnesau sy’n archebu taflenni a pamffledi. Caiff yr wybodaeth hon ei chynhyrchu i ddenu ymwelwyr i’r ardal a gwella eu profiadau pan fyddant yma.

Mae’r cynnyrch yn cynnwys:

  • Taflenni Llwybrau Tref
  • Taflen y 5 Taith
  • Taflenni SC2 y Rhyl
  • Llyfryn Canolfan Grefft Rhuthun
  • Taflen dreftadaeth

Pwy all archebu?

  • Gallwch archebu gan y gwasanaeth dosbarthu taflenni os yw eich busnes yng ngogledd ddwyrain Cymru ac os ydych chi’n dod i gysylltiad ag ymwelwyr.

Sut i archebu?

  • Gallwch archebu ar-lein a bydd y Gwasanaeth Dosbarth Taflenni Twristiaeth yn eu danfon am ddim. 

Dyddiad cau ar gyfer archebu

  • Archebwch erbyn 17/09/2019 er mwyn i’ch taflenni gyrraedd yr wythnos sy’n dechrau ar 23/09/2019.

Archebwch ar-lein drwy’r Gwasanaeth Dosbarthu Taflenni Twristiaeth. 

Taylorfitch. Dod â newyddlenni yn fyw o flaen eich llygaid