llais y sir

Llecynnau hardd lleol, poblogaidd i gymryd rhan mewn dathliadau cenedlaethol

Mae Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol (AHNE) Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy yn un o 46 Ardal o’r fath yng Nghymru a Lloegr, ac mae’r ‘teulu’ o AHNE yn cynnwys y Cotswolds a’r Chilterns.

Bob blwyddyn mae Ardaloedd o Harddwch Naturiol Eithriadol ledled y DU yn trefnu digwyddiadau arbennig yn ystod wythnos Tirweddau am Oes, ond roedd eleni yn arbennig - roeddem yn dathlu 70 mlynedd ers Deddf Parciau Cenedlaethol a Mynediad i Gefn Gwlad 1949. Roedd y ddeddf yn gyfrifol am greu Ardaloedd o Harddwch Naturiol Eithriadol, ac roedd yn rhan o ymdrechion ar gyfer setliad democrataidd ar ôl yr Ail Ryfel Byd, a welodd y Llywodraeth yn magu synnwyr o hunaniaeth genedlaethol a diolch i ddinasyddion am eu haberth yn ystod y rhyfel. Roedd yr Ardaloedd o Harddwch Naturiol Eithriadol a Pharciau Cenedlaethol a ddyrannwyd o ganlyniad i’r ddeddf yn cael eu darlunio fel sefydliadau partner i GIG a grëwyd yn 1948. Roedd rhoi mynediad i gefn gwlad i bobl ar gyfer ymarfer corff, mwynhad a buddion iechyd meddwl yn cael eu hystyried fel mesur ataliol; tra sefydlwyd GIG er mwyn helpu pobl os oeddent yn sâl.

'Gwasanaeth Iechyd Naturiol' oedd thema wythnos Tirweddau am Oes eleni. Roeddem yn annog pobl leol ac ymwelwyr i ddod draw i ddigwyddiad neu fwynhau taith gerdded neu feic yn eu AHNE lleol, a dathlu'r weledigaeth arloesol ar ôl y rhyfel a wnaeth warchod y mannau hynny a drysorir i bawb eu mwynhau.

Dywedodd y Cynghorydd Tony Thomas, Cadeirydd AHNE Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy, mai’r ardal a’r dirwedd hon oedd yr un mwyaf prydferth, hoffus ac arbennig yn y Deyrnas Unedig ac yn cynnig cyfoeth o gyfleoedd i bobl fwynhau cefn gwlad. Mae buddion iechyd a mynd allan i’r awyr agored gan fod yn egnïol yn ein cefn gwlad prydferth wedi cael ei brofi. Trefnodd AHNE gyfres o ddigwyddiadau am ddim yn ystod Wythnos Tirweddau am Oes.

Taylorfitch. Dod â newyddlenni yn fyw o flaen eich llygaid