llais y sir

Llyfrgelloedd a Siop Un Alwad

Edrych ymlaen at wasanaeth llyfrgell Sir Ddinbych

Mae llyfrgelloedd ar draws Sir Ddinbych ymysg y rhai sy'n perfformio orau yng Nghymru gyfan, gyda'r buddsoddiad sylweddol mewn cyfleusterau yn darparu gwasanaethau gwerth am arian da i drigolion lleol.

Mae'r wybodaeth sydd wedi'i chynnwys yn Strategaeth Llyfrgell newydd sbon Sir Ddinbych, yn dangos:

  • Cymerodd 29.5% o blant 4-12 oed yn Sir Ddinbych ran yn her ddarllen yr haf yn 2019 (1af yng Nghymru)
  • Cafodd 41,225 o bobl gymorth i'w defnyddio ac i fynd ar-lein (1af yng Nghymru)
  • Mae 19.2% o boblogaeth Sir Ddinbych yn aelodau o'r gwasanaeth llyfrgell (y ganran uchaf yng Ngogledd Cymru a'r 5ed uchaf yng Nghymru)
  • 125,454 o ymweliadau rhithwir â'r wefan (6ed yng Nghymru)
  • 401,234 o ymweliadau corfforol â llyfrgelloedd (8fed yng Nghymru)

Ffeithiau eraill:

  • Benthyciwyd 356,050 o eitemau (gan gynnwys lawrlwythiadau digidol)
  • Defnyddiwyd cyfrifiaduron 53,691 o weithiau
  • Daeth 51,192 o bobl i 4,414 o weithgareddau

Mae'r Cyngor wedi buddsoddi dros £1 miliwn mewn adnewyddu llyfrgelloedd yn Ninbych, Llanelwy, Rhuddlan a'r Rhyl ac mae i hyn fanteision ehangach i'r economi leol.  Cyfartaledd gwariant defnyddwyr llyfrgell mewn siopau a chaffis lleol yw £8.07-Cyfrifir hyn drwy ddefnyddio canfyddiadau astudiaeth a gomisiynwyd gan Gynghrair Amgueddfeydd Archifau Llyfrgelloedd. Yn seiliedig ar hyn, mae'r cyfraniad y mae gwasanaeth llyfrgell Sir Ddinbych yn ei wneud i'r economi stryd fawr leol bron deirgwaith cymaint â chost y gwasanaeth.

Erbyn hyn mae'r Cyngor yn amlinellu sut y mae'n bwriadu datblygu'r gwasanaeth llyfrgell dros y tair blynedd nesaf. Bydd hyn yn golygu edrych ar ffyrdd o foderneiddio llyfrgelloedd nad ydynt wedi cael eu hadnewyddu ers dros 10 mlynedd; cryfhau gweithio mewn partneriaeth i gynnal llyfrgelloedd yn ein cymunedau; rheoli'r casgliadau o lyfrau i alluogi cwsmeriaid i gael gafael ar stoc yn eang;  datblygu gwasanaethau digidol drwy farchnata ar y cyfryngau cymdeithasol; hyrwyddo cyfleusterau TG i gael gafael ar wasanaethau'r Cyngor ac edrych ar ffyrdd amgen o hyrwyddo'r hyn sydd gan y llyfrgelloedd i'w gynnig.

Meddai Liz Grieve, Pennaeth Cymunedau a Chwsmeriaid: "Mae hwn yn gyfnod cyffrous i'n llyfrgelloedd.  Ein llyfrgelloedd yw'r calonnau sy'n curo yn ein cymuned.  Maent yn rhoi cyfleoedd i bobl wella eu lles, eu dysgu a'u ffyniant drwy ddarparu mynediad i'r sgiliau darllen a llythrennedd a'r adnoddau y mae pobl eu heisiau a'u hangen. 

"Yn ogystal â rhoi benthyg llyfrau, mae llyfrgelloedd yn darparu mynediad at wybodaeth drwy lyfrau printiedig, yn ddigidol drwy fynediad am ddim i gyfrifiaduron a thrwy gyswllt dynol gyda'n Llyfrgell a'n timau siop un stop.

"Mae'r gwasanaeth wedi mynd o nerth i nerth ac rydym yn falch iawn o barhau i fuddsoddi mewn llyfrgelloedd gan ein bod yn gweld gwir fudd llyfrgelloedd ar fywydau pobl.

"Nawr rydyn ni'n edrych i'r dyfodol ac rydyn ni eisiau gwneud yn si┼Ár bod pobl yn gallu cael gafael ar adnoddau a gwybodaeth ar gyfer eu hiechyd a'u lles; teimlo wedi'u cyfoethogi trwy ddarllen; gallu cael gwasanaethau yn ddigidol a chymryd rhan mewn diwylliant lleol bywiog ".

Taylorfitch. Dod â newyddlenni yn fyw o flaen eich llygaid