llais y sir

Clwb Bowlio Dan Do y Ffrith yn dathlu 30 mlynedd

Deng mlynedd ar hugain yn ôl fe sefydlwyd Clwb Bowls Dan Do y Ffrith, gan ddarparu wyth lawnt o safon bowlio rhyngwladol yng ngogledd Cymru.

Fe lansiwyd y dathliadau gan Gadeirydd y Cyngor, y Cynghorydd Meirick Lloyd Davies, ynghyd â gwesteion eraill o’r gymuned leol a Chymdeithas Bowls Dan Do Cymru. Bu dros chwe deg o aelodau’r clwb a thimau o Barthau Bowls Dan Do Gogledd a Chanolbarth Cymru yn cymryd rhan mewn prynhawn o fowlio.

Wrth lansio’r dathliad, dywedodd y Cynghorydd Meirick Lloyd Davies: “Dwi’n llongyfarch Clwb Bowls Dan Do y Ffrith am gyrraedd carreg filltir a hyrwyddo a chymryd rhan ar lefel leol a chenedlaethol yng nghamp bowls dan do. Dros y blynyddoedd mae Cyngor Sir Ddinbych wedi buddsoddi yng Nghanolfan Fowls Gogledd Cymru i sicrhau ei fod ymysg y lleoliadau gorau ar gyfer y gamp yng ngogledd Cymru a’r gororau. Mae’n bleser gen i fod ein partneriaeth weithio gyda Chlwb Bowls Dan Do y Ffrith yn un o gydweithio er mwyn annog bowlwyr o bob gallu ac oedran i fwynhau’r gamp. Mae’n bleser gen i lansio bowlio heddiw a dymuno pob llwyddiant i’r clwb yn y dyfodol.”

Mae Clwb Bowlio dan Do y Ffrith wedi’i leoli yng Nghanolfan Bowlio Gogledd Cymru yn Ferguson Avenue, Prestatyn. Fe agorodd y ganolfan yn 1989 gan ddarparu 8 lawnt bowlio o safon ryngwladol, gan alluogi bowlio cynghrair a chymdeithasol gydol y flwyddyn. Mae’r clwb yn gweithio’n agos gyda Chyngor Sir Ddinbych a’r Gymuned i ddarparu hyfforddiant a chymorth i fowlwyr newydd. Gan annog pobl o bob gallu i gymryd rhan mewn chwaraeon, mae’r clwb yn gweithio gyda nifer o fudiadau lleol i ddarparu cymorth i bobl sydd â chyflyrau meddygol sydd wedi newid eu bywydau, ac i lawer gall bowls fod yn allweddol i’w helpu i wella. Mae nifer o’n bowlwyr cynghrair wedi cynrychioli’r clwb ar lefel cenedlaethol a rhyngwladol, ac mae’r lleoliad dan do o’r radd flaenaf mor boblogaidd, mae partïon bowlio yn teithio yma o Lannau Merswy, Manceinion Fwyaf ac Ardal y Crochendai.
I gael rhagor o wybodaeth am sut y gallwch chi neu’ch sefydliad neu gr┼Áp gymryd rhan, cysylltwch â Roger Guest, Cadeirydd Clwb Bowlio Dan Do y Ffrith, neu dewch o hyd i ragor o wybodaeth ar wefan y clwb www.northwalesbowls.co.uk

Taylorfitch. Dod â newyddlenni yn fyw o flaen eich llygaid