llais y sir

Nodweddion

Pwyntiau Siarad

20 mlynedd yn ôl ........

RU Y2K OK?

Mae hi'n ugain mlynedd ers Y2K a'r ofnau y byddai safonau cyfrifidadurol yn cael eu effeithio gan y newid y mileniwm.  Yma mae Peter Daniels, o Gymdeithas Ddinesig Rhuthun a'r Cyffiniau, yn edrych yn ol ar foment mewn hanes.

Fel yr oedd 31 Rhagfyr 1999 yn nesáu, credwyd y byddai’r difrod posibl i’r maes blwyddyn 2 ddigid yn hytrach na 4 digid ar system gyfrifiadurol yn arwain at gyfrifiaduron yn ailosod fel 01-01-00, nid yn Ionawr 2000 ond yn Ionawr 1900.

Roedd canlyniadau difrifol bosibl i hyn. Yn hydref 1999, dechreuodd hysbysebion yn y wasg ymddangos yn ceisio annog y cyhoedd amheugar ar y pryd heb wybodaeth manwl am gyfrifiaduron Er mwyn ceisio ein perswadio, bu i Llywodraeth y DU, drwy Action 2000 wario £10miliwn. A oedd hyn i gyd yn wastraff o ran ymdrechion? Neu a oedd yn osgoi trychineb?

Mewn un ymgyrch, dywedasant “Yn y blynyddoedd diwethaf, mae creadur bach pwerus iawn wedi ymddangos, ac yn ôl adroddiadau'r wasg, mae’n gallu achosi i awyrennau ddisgyn lawr o'r awyr, ac ar yr un pryd yn creu difrod gyda'n cofnodion ariannol a chan gynnwys y ficrodon”.

Roedd Llywodraeth y DU yn disgwyl i’r holl sefydliadau cyhoeddus baratoi ar gyfer hyn. Dechreuodd y paratoadau ar gyfer y “byg mileniwm” a oedd yn cael eu galw’n “systemau cysylltiedig â microsglodyn” yn 1997. Roedd y cynghorau i gyd yn ystyried y byg fel rhywbeth difrifol. Er enghraifft, yn ystod 1999, roedd y staff yn Neuadd Y Sir yn Rhuthun yn profi dros 1,300 o gyfrifiaduron bwrdd gwaith mewn swyddfeydd ac ysgolion; 300 system cyfrifiadur; dros 2,500 o fathau eraill o gyfarpar, gan gynnwys systemau gwresogi, larymau, goleuadau traffig, lifftiau a Teledu Cylch Caeedig, a chysylltu â dros 7,000 o gyflenwyr i sicrhau y byddant yn parhau i ddarparu gwasanaethau.

Bu i’r Pennaeth Cyllid ar y pryd rybuddio'r cynghorwyr sir nad oedd datrysiad perffaith. “Byddai arnoch angen cau pob un ysgol a gwasanaethau i gyflawn i hynny", dywedodd Nigel Thomas.

Credyd: Cymdeithas Ddinesig Rhuthun a’r Cyffiniau

Clwb Bowlio Dan Do y Ffrith yn dathlu 30 mlynedd

Deng mlynedd ar hugain yn ôl fe sefydlwyd Clwb Bowls Dan Do y Ffrith, gan ddarparu wyth lawnt o safon bowlio rhyngwladol yng ngogledd Cymru.

Fe lansiwyd y dathliadau gan Gadeirydd y Cyngor, y Cynghorydd Meirick Lloyd Davies, ynghyd â gwesteion eraill o’r gymuned leol a Chymdeithas Bowls Dan Do Cymru. Bu dros chwe deg o aelodau’r clwb a thimau o Barthau Bowls Dan Do Gogledd a Chanolbarth Cymru yn cymryd rhan mewn prynhawn o fowlio.

Wrth lansio’r dathliad, dywedodd y Cynghorydd Meirick Lloyd Davies: “Dwi’n llongyfarch Clwb Bowls Dan Do y Ffrith am gyrraedd carreg filltir a hyrwyddo a chymryd rhan ar lefel leol a chenedlaethol yng nghamp bowls dan do. Dros y blynyddoedd mae Cyngor Sir Ddinbych wedi buddsoddi yng Nghanolfan Fowls Gogledd Cymru i sicrhau ei fod ymysg y lleoliadau gorau ar gyfer y gamp yng ngogledd Cymru a’r gororau. Mae’n bleser gen i fod ein partneriaeth weithio gyda Chlwb Bowls Dan Do y Ffrith yn un o gydweithio er mwyn annog bowlwyr o bob gallu ac oedran i fwynhau’r gamp. Mae’n bleser gen i lansio bowlio heddiw a dymuno pob llwyddiant i’r clwb yn y dyfodol.”

Mae Clwb Bowlio dan Do y Ffrith wedi’i leoli yng Nghanolfan Bowlio Gogledd Cymru yn Ferguson Avenue, Prestatyn. Fe agorodd y ganolfan yn 1989 gan ddarparu 8 lawnt bowlio o safon ryngwladol, gan alluogi bowlio cynghrair a chymdeithasol gydol y flwyddyn. Mae’r clwb yn gweithio’n agos gyda Chyngor Sir Ddinbych a’r Gymuned i ddarparu hyfforddiant a chymorth i fowlwyr newydd. Gan annog pobl o bob gallu i gymryd rhan mewn chwaraeon, mae’r clwb yn gweithio gyda nifer o fudiadau lleol i ddarparu cymorth i bobl sydd â chyflyrau meddygol sydd wedi newid eu bywydau, ac i lawer gall bowls fod yn allweddol i’w helpu i wella. Mae nifer o’n bowlwyr cynghrair wedi cynrychioli’r clwb ar lefel cenedlaethol a rhyngwladol, ac mae’r lleoliad dan do o’r radd flaenaf mor boblogaidd, mae partïon bowlio yn teithio yma o Lannau Merswy, Manceinion Fwyaf ac Ardal y Crochendai.
I gael rhagor o wybodaeth am sut y gallwch chi neu’ch sefydliad neu gr┼Áp gymryd rhan, cysylltwch â Roger Guest, Cadeirydd Clwb Bowlio Dan Do y Ffrith, neu dewch o hyd i ragor o wybodaeth ar wefan y clwb www.northwalesbowls.co.uk

Taylorfitch. Dod â newyddlenni yn fyw o flaen eich llygaid