llais y sir

Llais y Sir 2020: Rhifyn 1

Ailgylchwch fel y Jonesiaid

Y Cyngor yw'r awdurdod diweddaraf yng Nghymru i ymuno â'r ymgyrch 'Gwnewch fel y Jonesiaid', gyda'r nod o annog mwy o bobl i ailgylchu.

Mae'r ymgyrch yn canolbwyntio ar yr aelwydydd hynny sydd ar hyn o bryd yn anaml yn ailgylchu neu nad ydynt yn ailgylchu o gwbl ac mae'n un o nifer o fentrau ailgylchu a lansiwyd yn y Sir cyn cyflwyno newidiadau mawr i gasgliadau gwastraff ac ailgylchu yn 2021.

Mae taflenni sy'n hysbysu'r preswylwyr am yr ymgyrch wedi'u dosbarthu i gartrefi.   Mae'r daflen yn esbonio pam y dylai pobl ailgylchu, sut i ailgylchu a sut y gall pobl gael gafael ar wasanaethau ailgylchu neu fagiau bwyd os nad oes ganddynt rai.

Dros y misoedd nesaf, bydd yr eiddo hynny nad ydynt yn ailgylchu yn derbyn llythyr, yn holi am y rhesymau ac yn cynnig gwybodaeth a chymorth i newid eu hymddygiad ailgylchu.  Bydd staff y Cyngor hefyd yn gweithio mewn cymunedau i ddangos i bobl sut i ddidoli ac ailgylchu'n iawn.

Bydd gan y Cyngor y dewis o roi hysbysiadau cosb benodedig i unigolion sy'n parhau i osgoi ailgylchu, ond dyna fydd y dewis olaf.

Fel rhan o'r broses orfodi, ymwelir â phreswylwyr y cofnodwyd nad ydynt yn ailgylchu i gynnig cymorth.  Ar brydiau, gall y Cyngor nodi deiliad tai sy’n agored i niwed neu’n oedrannus nad yw'n gallu ailgylchu'r holl bethau a ddisgwylir ganddo a gall timau weithio gyda hwy a'u teuluoedd neu ofalwyr i ailgylchu'r hyn sy'n bosibl a sicrhau na chymerir unrhyw gamau gorfodi o dan amgylchiadau penodol.

Dywedodd y Cynghorydd Brian Jones, Aelod Arweiniol y Cabinet dros Briffyrdd, Effaith Amgylcheddol, Gwastraff a Theithio Cynaliadwy: "Mae cyfraddau ailgylchu Sir Ddinbych wedi cyrraedd 64% ac rydym ymhlith yr ailgylchwyr gorau yn y Deyrnas Unedig. Mae hynny'n newyddion gwych i'r amgylchedd a diolchwn i drigolion am eu hymdrechion mawr.

"Fodd bynnag, rydym yn disgwyl i'r targed ailgylchu gynyddu i 70% a gallai hyd yn oed fynd ymhellach na hynny yn y dyfodol, felly mae angen i ni wneud mwy.  Mae mwy o ddisgwyliadau ar Sir Ddinbych i wneud yn siŵr ei bod yn ailgylchu mwy ac ni ellir gwneud hynny ond drwy weithio gyda chymunedau a newid ymddygiad ailgylchu'r rheini nad ydynt yn ailgylchu.

"Mae'r gost i'r Cyngor o beidio ag ailgylchu yn sylweddol, ond gellir ei osgoi'n llwyr hefyd. Pan fydd eitemau y gellid eu hailgylchu'n dod i'r bin, bydd pawb yn y gymuned ar eu colled. Dyma'r rhesymau pam rydym yn canolbwyntio ar yr ychydig aelwydydd hynny sydd - am ba reswm bynnag - wedi anwybyddu'r angen i ailgylchu hyd yn hyn.

"Rydyn ni wedi gwneud ailgylchu'n hawdd. Ceir casgliadau pob pythefnos o'r dde y tu allan i'r drws ar gyfer llawer o eitemau, gan gynnwys papur, cerdyn, caniau, poteli, tybiau potiau plastig a hambyrddau, jariau gwydr, erosolau, ffoil a bwyd. Pan fyddwn yn cyflwyno ein model newydd ar gyfer casglu gwastraff, byddwn yn cynyddu hyn i gasgliad wythnosol.  Ceir hefyd barciau ailgylchu yn y Rhyl, Dinbych a Rhuthun, yn ogystal â chasgliadau misol yn Llangollen a Chorwen.

"Nid yw'n cymryd llawer o amser nac ymdrech i drefnu eich eitemau yn y bagiau, y biniau a'r blychau cywir, felly rydym yn gobeithio'n fawr y bydd trigolion Sir Ddinbych yn ein cael ni".

Sylwadau

No comments have been left for this article

Dweud eich dweud...