llais y sir

Llais y Sir 2020: Rhifyn 1

Buddsoddiad sylweddol mewn tai yn Sir Ddinbych yn parhau

Mae tenantiaid cartrefi cyngor yn Sir Ddinbych yn elwa ar raglen pum mlynedd o fuddsoddiad yn ei stoc dai a’i gymunedau.

Mae gan Sir Ddinbych y 5ed lefel rhent isaf allan o’r 11 Cyngor sy’n cadw stoc dai yng Nghymru ac mae’n codi’r rhent tai cymdeithasol isaf ar gyfartaledd yn Sir Ddinbych ac o’r awdurdodau cyfagos.

Defnyddir yr incwm o’r rhenti yn ei gyfanrwydd i ariannu gwaith Tai Sir Ddinbych. Nid yw’n derbyn unrhyw gyllid o dreth y cyngor ac nid yw chwaith yn rhoi cymhorthdal i wasanaethau eraill y Cyngor. Caiff gyllid gan Lywodraeth Cymru hefyd i gefnogi a chynnal stoc dai.

Dros y pum mlynedd diwethaf, mae’r Cyngor wedi buddsoddi mewn eiddo:

  • £1.9 miliwn ar welliannau i ystadau a chymdogaethau, gan gynnwys 17 o ardaloedd chwarae newydd
  • £1.6 miliwn ar addasiadau i bobl anabl
  • Mae 2,525 o eiddo wedi’u paentio’n allanol
  • Mae 350 o doeau newydd wedi’u gosod
  • Mae 350 o eiddo wedi’u rendro
  • Mae 675 o geginau ac ystafelloedd ymolchi wedi’u gosod
  • Mae 325 set o ffenestri wedi’u disodli

Mae’r Cyngor yn buddsoddi mewn 170 o gartrefi ychwanegol dros y tair blynedd nesaf, gan sicrhau cartrefi o safon a gwasanaethau ar gyfer y dyfodol.

Dywedodd y Cynghorydd Tony Thomas, yr Aelod Cabinet Arweiniol Tai a Chymunedau: “Rydym yn parhau i fuddsoddi mewn gweithgareddau i weithio gyda’n cymunedau.

“Mae nifer o brosiectau ar y gweill. Mae’r rhain yn cynnwys prosiectau i wella ein mannau agored a chefnogi iechyd a lles cymunedau, gan drefnu digwyddiadau sioe deithiol rheolaidd o amgylch y sir a chefnogi pobl gyda chyngor ar danwydd ac arian, a helpu mwy o bobl i fynd ar-lein”.

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i www.taisirddinbych.co.uk 

Sylwadau

No comments have been left for this article

Dweud eich dweud...