llais y sir

Llais y Sir 2020: Rhifyn 1

Nifer gref yn mynychu cyfarfod y Cyngor ar yr hinsawdd

Daeth dros 60 o bobl i gyfarfod cyhoeddus a gynhaliwyd yn Neuadd y Sir, Rhuthun yn ddiweddar a gwyliodd 104 o bobl ar-lein wrth i'r Cyngor siarad drwy ei gynlluniau i ddod yn gyngor carbon isel net o ddim ac ecolegol positif gan 2030.

Ym mis Gorffennaf 2019, datganodd y Cyngor argyfwng hinsawdd ac ecolegol ac mae wedi galw ar Lywodraethau Cymru a'r Deyrnas Unedig i ddarparu cymorth ac adnoddau i alluogi'r Cyngor i leihau allyriadau nwyon tŷ gwydr.

Y cyfarfod cyhoeddus oedd cam diweddaraf y broses o ymgysylltu ac ymgynghori â phreswylwyr a'r rhai â diddordeb mewn materion amgylcheddol.  Darlledwyd y cyfarfod yn fyw ar wefan y Cyngor hefyd.

Roedd y cyfarfod yn trafod dwy thema allweddol: y cyntaf oedd lleihau carbon, a'r ail yn ymwneud â bioamrywiaeth a lleihau carbon. Roedd y materion a godwyd yn y cyfarfod yn amrywio o goed a oedd yn cael eu hadeiladu ar dir yr ysgol i'r cynllun datblygu lleol, tai cyngor, lleiniau glaswellt, lleihau allyriadau carbon drwy wneud mwy o ddefnydd o drafnidiaeth gyhoeddus, mynd i'r afael â llygredd afon, yn ogystal â'r angen am ymgysylltu â'r cyhoedd ynghylch sut mae'r Cyngor yn bwrw ymlaen â'i gynigion.

Amlinellodd y Cyngor yr hyn yr oedd eisoes yn ei wneud i ymateb i newid yn yr hinsawdd, gan gynnwys cyflwyno cerbydau trydan, lleihau carbon yn ein hadeiladau ein hunain, annog mwy o staff i weithio gartref, plannu coed ac annog bioamrywiaeth drwy greu dolydd blodau gwyllt.

Mae'r amgylchedd yn flaenoriaeth yng nghynllun corfforaethol y cyngor a lansiwyd yn 2017 a hyd yn hyn mae mwy na 9,000 o goed ychwanegol wedi cael eu plannu tra bod y Cyngor wedi cyflawni gwaith i leihau ei allyriadau carbon.

Mae'r Cyngor bellach ond yn defnyddio trydan adnewyddadwy ar gyfer ei adeiladau ei hun ar ôl newid i ddarparwr ynni adnewyddadwy yn unig ar gyfer ei ysgolion, canolfannau hamdden, llyfrgelloedd, swyddfeydd a depos y Cyngor.

Mae'r Cyngor hefyd wedi sicrhau statws Cyfeillgar i Wenyn gan Lywodraeth Cymru ar gyfer ei waith i ddiogelu pryfed peillio a chynyddu bioamrywiaeth yn y Sir tra bod gwlyptir 35 erw Morfa ym Mhrestatyn wedi'i arbed i'w ddefnyddio gan y gymuned am genedlaethau i ddod ar ôl y Sicrhaodd y Cyngor gyllid gan Lywodraeth Cymru i brynu'r safle i ddiogelu ei statws fel gwlyptir naturiol.

Mae'r Cyngor hefyd wedi cytuno ar gynigion i leihau'r defnydd o blastigau yn swyddfeydd y Cyngor. 

Dywedodd y Cynghorydd Brian Jones, aelod arweiniol y Cyngor dros Wastraff, Trafnidiaeth a'r Amgylchedd: "Roedden ni am glywed barn pobl am ein cynlluniau fel Cyngor i leihau carbon, cynyddu'r carbon sy'n cael ei ddal a gwella bioamrywiaeth.

"Ailadroddais y ffaith bod yr amgylchedd yn un o brif flaenoriaethau ein cynllun corfforaethol a bod y Cyngor wedi cyflawni llawer dros y blynyddoedd diwethaf o ran gwneud ein sir yn lanach, yn wyrddach ac yn fwy ecogyfeillgar.    Roedd yn wych clywed rhywfaint o adborth gan y gynulleidfa, ond hefyd syniadau a mentrau y gallai'r Cyngor eu datblygu o bosibl yn ystod y blynyddoedd nesaf. "

Dywedodd y Cynghorydd Tony Thomas, aelod arweiniol y Cabinet Dros dai a Chymunedau: "Roedden ni'n falch iawn o lefel yr ymgysylltu.   Anfonwyd 57 o gwestiynau i'r Cyngor ymlaen llaw, gyda digon o faterion a chwestiynau'n cael eu codi gan y gynulleidfa ar y noson, yn ogystal â rhai a gyflwynwyd drwy Twitter a Facebook. Yr oedd yn amlwg iawn o'r cyfarfod fod pobl yn bryderus iawn am gyflwr yr amgylchedd

Dywedodd y Cynghorydd Graham Timms, Cadeirydd y Gweithgor Hinsawdd ac Argyfwng Ecolegol: "Roedd hwn yn gyfle da i bobl ddweud eu dweud a chafwyd digon o ddadlau ac awgrymiadau.  Roedd cynrychiolwyr o bob cwr o Sir Ddinbych ac roedd yn amlwg bod digon o angerdd ynglŷn â'r angen i chwarae ein rhan wrth geisio atal yr argyfwng hinsawdd.  Roedd rhai o'r syniadau a gyflwynwyd eisoes yn cael eu hystyried gan y Cyngor, roedd eraill yn fwy heriol a byddai angen mwy o fanylder a meddwl difrifol”.

Mae crynodeb o'r holl gwestiynau a godwyd a'r ymateb gan y Cyngor yn cael ei lunio a bydd ar gael ar wefan y Cyngor yn ddiweddarach.

Gallwch wylio'r cyfarfod ar ein gwefan.

Sylwadau

No comments have been left for this article

Dweud eich dweud...