llais y sir

Newyddion

Nifer gref yn mynychu cyfarfod y Cyngor ar yr hinsawdd

Daeth dros 60 o bobl i gyfarfod cyhoeddus a gynhaliwyd yn Neuadd y Sir, Rhuthun yn ddiweddar a gwyliodd 104 o bobl ar-lein wrth i'r Cyngor siarad drwy ei gynlluniau i ddod yn gyngor carbon isel net o ddim ac ecolegol positif gan 2030.

Ym mis Gorffennaf 2019, datganodd y Cyngor argyfwng hinsawdd ac ecolegol ac mae wedi galw ar Lywodraethau Cymru a'r Deyrnas Unedig i ddarparu cymorth ac adnoddau i alluogi'r Cyngor i leihau allyriadau nwyon tŷ gwydr.

Y cyfarfod cyhoeddus oedd cam diweddaraf y broses o ymgysylltu ac ymgynghori â phreswylwyr a'r rhai â diddordeb mewn materion amgylcheddol.  Darlledwyd y cyfarfod yn fyw ar wefan y Cyngor hefyd.

Roedd y cyfarfod yn trafod dwy thema allweddol: y cyntaf oedd lleihau carbon, a'r ail yn ymwneud â bioamrywiaeth a lleihau carbon. Roedd y materion a godwyd yn y cyfarfod yn amrywio o goed a oedd yn cael eu hadeiladu ar dir yr ysgol i'r cynllun datblygu lleol, tai cyngor, lleiniau glaswellt, lleihau allyriadau carbon drwy wneud mwy o ddefnydd o drafnidiaeth gyhoeddus, mynd i'r afael â llygredd afon, yn ogystal â'r angen am ymgysylltu â'r cyhoedd ynghylch sut mae'r Cyngor yn bwrw ymlaen â'i gynigion.

Amlinellodd y Cyngor yr hyn yr oedd eisoes yn ei wneud i ymateb i newid yn yr hinsawdd, gan gynnwys cyflwyno cerbydau trydan, lleihau carbon yn ein hadeiladau ein hunain, annog mwy o staff i weithio gartref, plannu coed ac annog bioamrywiaeth drwy greu dolydd blodau gwyllt.

Mae'r amgylchedd yn flaenoriaeth yng nghynllun corfforaethol y cyngor a lansiwyd yn 2017 a hyd yn hyn mae mwy na 9,000 o goed ychwanegol wedi cael eu plannu tra bod y Cyngor wedi cyflawni gwaith i leihau ei allyriadau carbon.

Mae'r Cyngor bellach ond yn defnyddio trydan adnewyddadwy ar gyfer ei adeiladau ei hun ar ôl newid i ddarparwr ynni adnewyddadwy yn unig ar gyfer ei ysgolion, canolfannau hamdden, llyfrgelloedd, swyddfeydd a depos y Cyngor.

Mae'r Cyngor hefyd wedi sicrhau statws Cyfeillgar i Wenyn gan Lywodraeth Cymru ar gyfer ei waith i ddiogelu pryfed peillio a chynyddu bioamrywiaeth yn y Sir tra bod gwlyptir 35 erw Morfa ym Mhrestatyn wedi'i arbed i'w ddefnyddio gan y gymuned am genedlaethau i ddod ar ôl y Sicrhaodd y Cyngor gyllid gan Lywodraeth Cymru i brynu'r safle i ddiogelu ei statws fel gwlyptir naturiol.

Mae'r Cyngor hefyd wedi cytuno ar gynigion i leihau'r defnydd o blastigau yn swyddfeydd y Cyngor. 

Dywedodd y Cynghorydd Brian Jones, aelod arweiniol y Cyngor dros Wastraff, Trafnidiaeth a'r Amgylchedd: "Roedden ni am glywed barn pobl am ein cynlluniau fel Cyngor i leihau carbon, cynyddu'r carbon sy'n cael ei ddal a gwella bioamrywiaeth.

"Ailadroddais y ffaith bod yr amgylchedd yn un o brif flaenoriaethau ein cynllun corfforaethol a bod y Cyngor wedi cyflawni llawer dros y blynyddoedd diwethaf o ran gwneud ein sir yn lanach, yn wyrddach ac yn fwy ecogyfeillgar.    Roedd yn wych clywed rhywfaint o adborth gan y gynulleidfa, ond hefyd syniadau a mentrau y gallai'r Cyngor eu datblygu o bosibl yn ystod y blynyddoedd nesaf. "

Dywedodd y Cynghorydd Tony Thomas, aelod arweiniol y Cabinet Dros dai a Chymunedau: "Roedden ni'n falch iawn o lefel yr ymgysylltu.   Anfonwyd 57 o gwestiynau i'r Cyngor ymlaen llaw, gyda digon o faterion a chwestiynau'n cael eu codi gan y gynulleidfa ar y noson, yn ogystal â rhai a gyflwynwyd drwy Twitter a Facebook. Yr oedd yn amlwg iawn o'r cyfarfod fod pobl yn bryderus iawn am gyflwr yr amgylchedd

Dywedodd y Cynghorydd Graham Timms, Cadeirydd y Gweithgor Hinsawdd ac Argyfwng Ecolegol: "Roedd hwn yn gyfle da i bobl ddweud eu dweud a chafwyd digon o ddadlau ac awgrymiadau.  Roedd cynrychiolwyr o bob cwr o Sir Ddinbych ac roedd yn amlwg bod digon o angerdd ynglŷn â'r angen i chwarae ein rhan wrth geisio atal yr argyfwng hinsawdd.  Roedd rhai o'r syniadau a gyflwynwyd eisoes yn cael eu hystyried gan y Cyngor, roedd eraill yn fwy heriol a byddai angen mwy o fanylder a meddwl difrifol”.

Mae crynodeb o'r holl gwestiynau a godwyd a'r ymateb gan y Cyngor yn cael ei lunio a bydd ar gael ar wefan y Cyngor yn ddiweddarach.

Gallwch wylio'r cyfarfod ar ein gwefan.

Addysg

Diwrnod cyntaf yn yr ysgol i ddisgyblion ysgol Llanfair Dyffryn Clwyd

Mae disgyblion Llanfair Dyffryn Clwyd wedi dechrau gwersi yn eu hysgol newydd sbon gwerth £ 5.3 miliwn am y tro cyntaf.

Agorodd yr ysgol Eglwys ddwyieithog newydd gyferbyn â Bron y Clwyd ar Chwefror 26 ar ôl symud o'r adeilad blaenorol ar Ffordd Wrecsam.

Cafodd y prosiect ei ariannu ar y cyd gan Gyngor Sir Ddinbych a Llywodraeth Cymru fel rhan o raglen ysgolion ac addysg yr 21ain ganrif Llywodraeth Cymru, mewn partneriaeth ag Esgobaeth Llanelwy.

Mae’r ysgol yn darparu ystafelloedd dosbarth newydd, ardaloedd dysgu ychwanegol, ardal fyfyrio, neuadd, ystafell gymunedol, mannau chwarae allanol, mynediad i gerbydau newydd a pharcio ceir gyda man gollwng.

Cwmni Wynne Construction o Fodelwyddan oedd prif gontractwr y prosiect.

Dywedodd Helen Oldfield, Pennaeth: "Mae'r ysgol a'r corff llywodraethol yn hapus iawn gyda'r ysgol newydd. Mae'r agoriad heddiw yn rhagflaenu cyfnod newydd i genhedlaeth o ddisgyblion yn Llanfair Dyffryn Clwyd.

"Mae'r gwaith yn rhoi amgylchedd dysgu anhygoel i'r disgyblion, y bydd y myfyrwyr yn elwa ohono am flynyddoedd i ddod.

"Hoffwn ddiolch i dîm y prosiect ac i Wynne Construction am eu gwaith caled ar y prosiect."

Dywedodd y Cynghorydd Huw Hilditch-Roberts, aelod arweiniol y Cyngor dros Addysg, Gwasanaethau Plant a Ymgysylltu â'r cyhoedd: "Roedd gweld ymateb y plant i'w hysgol newydd yn wych. Maent wrth eu boddau gyda'u hysgol a fydd yn rhoi amgylchedd o'r radd flaenaf iddynt fel y gallant gael y gorau o'u haddysg.

"Diolch i weithio mewn partneriaeth mae'r disgyblion yn cael y cyfle i gyflawni eu llawn botensial yn y Gymraeg a'r Saesneg. Dyma enghraifft arall eto o ymrwymiad Sir Ddinbych i fuddsoddi mewn cyfleusterau addysg ac mae'n rhan o'n gwaith i wneud yn siŵr bod pobl ifanc yn cael y dechrau gorau posibl mewn bywyd. "

Dywedodd Rosalind Williams, Cyfarwyddwr Addysg a Dysgu Gydol Oes Esgobaeth Llanelwy: "Rydym wrth ein boddau bod yr ysgol Eglwys ddwyieithog newydd yn Llanfair DC wedi agor ei drysau. Mae hon wedi bod yn bartneriaeth wych rhwng Llywodraeth Cymru, Cyngor Sir Ddinbych ac Esgobaeth Llanelwy yn gweithio gyda'i gilydd i gyflawni'r gorau ar gyfer y plant. Bydd y cyfleuster newydd gwych hwn yn gwella darpariaeth ddwyieithog y pentref a'r ardaloedd cyfagos yn sylweddol. "

Eisteddfod yr Urdd

Holi am help llaw i hwyluso'r wyl

Eisiau rhoi help llaw i sicrhau mai Eisteddfod yr Urdd Sir Ddinbych 2020 fydd yr eisteddfod orau erioed?

Ffansio’ch hun mewn gwasgod felen llachar?

Wel, gallwch gyflawni’r ddau beth fel stiward Eisteddfodol! Wrth i uchafbwynt blynyddoedd o waith caled yn y sir nesáu, mae Cadeirydd Pwyllgor Gwaith Eisteddfod yr Urdd Sir Ddinbych 2020 yn apelio am help llaw yn ystod yr wythnos.

“Y gwir ydi bod angen byddin o stiwardiaid ar gyfer yr wythnos gyfan i sicrhau bod yr ŵyl yn rhedeg yn esmwyth a didrafferth, “ meddai Dyfan Phillips. “Bydd angen stiwardiaid trwy’r wythnos, o dydd Sul 25 Mai hyd at ddydd Sadwrn y 30 o Fai. Os gallwch gynnig help llaw am awr yn unig  neu am wythnos gyfan, fe fyddai’r Eisteddfod wrth eu boddau yn clywed gennych chi ac mi fyddai’r Pwyllgor gwaith yn gwir werthfawrogi unrhyw help wrth i ni edrych ymlaen a dod at drefniadau terfynol yr ŵyl fawr ym mis Mai.”

Dyfan Phillips, Cadeirydd y Pwyllgor Gwaith.

Cysylltwch â Ruth yn swyddfa Eisteddfod yr Urdd ar 01678 541012 neu ruth@urdd.org

 

Mae Eisteddfod yr Urdd ar ei ffordd – gyda llai na 100 o ddiwrnodau i fynd!

Dathlwyd y garreg filltir diwrnod 100 gyda llun yn cael ei dynnu ar y safle ar fferm Kilford ar gyrion Dinbych, yn ogystal â darllediad byw o lyfrgell Dinbych pan berfformiodd plant o Ysgol Pen Barras, Rhuthun.

Nawr, wrth i'r Eisteddfod ddod i'w chyfnodau olaf yn y paratoadau, mae'r Cyngor hefyd yn brysur yn trefnu pabell ar gyfer y maes. Darganfod Sir Ddinbych yw thema'r babell a bydd gennym ddigonedd o weithgareddau a gwybodaeth ar gyfer y teulu cyfan.

Byddwn yn cael trefnu adran celf a chrefft arbennig lle byddwn yn gwahodd plant a phobl ifanc i gymryd rhan yn y gwaith o greu darn o gelf a fydd yn cael ei greu yn ystod y dydd.

Bydd gennym ofod theatr lle gall corau ac unigolion berfformio neu fanteisio ar y cyfle i ymarfer ar gyfer cystadlaethau.

Bydd yna ofod yn hyrwyddo busnesau twristiaeth yn Sir Ddinbych gyda digon yn mynd ymlaen i roi blas i chi o'r hyn sydd ar gael yn y sir.

Ac mae'r gwasanaeth cefn gwlad yn trefnu rhai gweithgareddau i hyrwyddo eu gwaith. Felly, gwyliwch y gofod hwn am fwy o wybodaeth ychydig yn nes at yr amser.

Mae cannoedd o blant a phobl ifanc hefyd yn cymryd rhan flaenllaw yn y paratoadau ar gyfer sioeau grŵp oedran ysgolion cynradd ac uwchradd yr Eisteddfod. Ar y cyfan, mae'n amser prysur.. A rhaid inni beidio ag anghofio'r gefnogaeth aruthrol a gafwyd gan gymunedau Sir Ddinbych. Maent wedi gweithio'n ddiflino i godi arian ar gyfer yr Eisteddfod drwy nifer o ddigwyddiadau a gweithgareddau codi arian.

Dewch i'n gweld ni yn ein pabell fawr – byddai'n wych eich gweld.

Gwastraff, Ailgylchu a'r Amgylchedd

Lansio Menter Addewid Gwyrdd i’r Gymuned

Mae Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Conwy a Sir Ddinbych wedi lansio menter Addewid Gwyrdd i’r Gymuned i helpu cymunedau a sefydliadau i wneud gwahaniaethau a all gael effaith gadarnhaol ar yr amgylchedd.

Mae Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Conwy a Sir Ddinbych yn gydweithrediad rhwng cyrff cyhoeddus sy’n gweithio gyda’i gilydd i wella lles economaidd, cymdeithasol, amgylcheddol a diwylliannol yng Nghonwy a Sir Ddinbych.

Un o flaenoriaethau’r Bwrdd yw cefnogi gwytnwch amgylcheddol. Mae’r Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus yn cydnabod bod Newid Hinsawdd yn un o faterion diffiniol ein hoes a’r bygythiad mwyaf i’n lles – yn fyd-eang ac yn lleol.

Er mwyn helpu i gefnogi’r flaenoriaeth hon a gwneud gwahaniaeth yn lleol, mae’r Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus wedi datblygu menter Addewid Gwyrdd i’r Gymuned sy’n nodi 5 Addewid Gwyrdd y gall cymunedau a sefydliadau eu gwneud i leihau eu heffaith ar yr amgylchedd. Mae pob addewid yn cynnwys awgrymiadau, cyfleoedd posib’ am gyllid a chanllawiau ar bethau sy’n gallu gwneud gwahaniaeth.

Mae’r cynllun hwn yn rhad ac am ddim a gall unrhyw un ymuno – megis grwpiau cymunedol, clybiau chwaraeon, pentrefi, trefi, elusennau, busnesau, a mentrau cymdeithasol.

Mae mwy o wybodaeth ar ei gwefan

 

 

Ailgylchwch fel y Jonesiaid

Y Cyngor yw'r awdurdod diweddaraf yng Nghymru i ymuno â'r ymgyrch 'Gwnewch fel y Jonesiaid', gyda'r nod o annog mwy o bobl i ailgylchu.

Mae'r ymgyrch yn canolbwyntio ar yr aelwydydd hynny sydd ar hyn o bryd yn anaml yn ailgylchu neu nad ydynt yn ailgylchu o gwbl ac mae'n un o nifer o fentrau ailgylchu a lansiwyd yn y Sir cyn cyflwyno newidiadau mawr i gasgliadau gwastraff ac ailgylchu yn 2021.

Mae taflenni sy'n hysbysu'r preswylwyr am yr ymgyrch wedi'u dosbarthu i gartrefi.   Mae'r daflen yn esbonio pam y dylai pobl ailgylchu, sut i ailgylchu a sut y gall pobl gael gafael ar wasanaethau ailgylchu neu fagiau bwyd os nad oes ganddynt rai.

Dros y misoedd nesaf, bydd yr eiddo hynny nad ydynt yn ailgylchu yn derbyn llythyr, yn holi am y rhesymau ac yn cynnig gwybodaeth a chymorth i newid eu hymddygiad ailgylchu.  Bydd staff y Cyngor hefyd yn gweithio mewn cymunedau i ddangos i bobl sut i ddidoli ac ailgylchu'n iawn.

Bydd gan y Cyngor y dewis o roi hysbysiadau cosb benodedig i unigolion sy'n parhau i osgoi ailgylchu, ond dyna fydd y dewis olaf.

Fel rhan o'r broses orfodi, ymwelir â phreswylwyr y cofnodwyd nad ydynt yn ailgylchu i gynnig cymorth.  Ar brydiau, gall y Cyngor nodi deiliad tai sy’n agored i niwed neu’n oedrannus nad yw'n gallu ailgylchu'r holl bethau a ddisgwylir ganddo a gall timau weithio gyda hwy a'u teuluoedd neu ofalwyr i ailgylchu'r hyn sy'n bosibl a sicrhau na chymerir unrhyw gamau gorfodi o dan amgylchiadau penodol.

Dywedodd y Cynghorydd Brian Jones, Aelod Arweiniol y Cabinet dros Briffyrdd, Effaith Amgylcheddol, Gwastraff a Theithio Cynaliadwy: "Mae cyfraddau ailgylchu Sir Ddinbych wedi cyrraedd 64% ac rydym ymhlith yr ailgylchwyr gorau yn y Deyrnas Unedig. Mae hynny'n newyddion gwych i'r amgylchedd a diolchwn i drigolion am eu hymdrechion mawr.

"Fodd bynnag, rydym yn disgwyl i'r targed ailgylchu gynyddu i 70% a gallai hyd yn oed fynd ymhellach na hynny yn y dyfodol, felly mae angen i ni wneud mwy.  Mae mwy o ddisgwyliadau ar Sir Ddinbych i wneud yn siŵr ei bod yn ailgylchu mwy ac ni ellir gwneud hynny ond drwy weithio gyda chymunedau a newid ymddygiad ailgylchu'r rheini nad ydynt yn ailgylchu.

"Mae'r gost i'r Cyngor o beidio ag ailgylchu yn sylweddol, ond gellir ei osgoi'n llwyr hefyd. Pan fydd eitemau y gellid eu hailgylchu'n dod i'r bin, bydd pawb yn y gymuned ar eu colled. Dyma'r rhesymau pam rydym yn canolbwyntio ar yr ychydig aelwydydd hynny sydd - am ba reswm bynnag - wedi anwybyddu'r angen i ailgylchu hyd yn hyn.

"Rydyn ni wedi gwneud ailgylchu'n hawdd. Ceir casgliadau pob pythefnos o'r dde y tu allan i'r drws ar gyfer llawer o eitemau, gan gynnwys papur, cerdyn, caniau, poteli, tybiau potiau plastig a hambyrddau, jariau gwydr, erosolau, ffoil a bwyd. Pan fyddwn yn cyflwyno ein model newydd ar gyfer casglu gwastraff, byddwn yn cynyddu hyn i gasgliad wythnosol.  Ceir hefyd barciau ailgylchu yn y Rhyl, Dinbych a Rhuthun, yn ogystal â chasgliadau misol yn Llangollen a Chorwen.

"Nid yw'n cymryd llawer o amser nac ymdrech i drefnu eich eitemau yn y bagiau, y biniau a'r blychau cywir, felly rydym yn gobeithio'n fawr y bydd trigolion Sir Ddinbych yn ein cael ni".

Cyllideb

Cyngor yn pennu ei gyllideb ar gyfer y flwyddyn ariannol nesaf

Mae’r Cyngor wedi cymeradwyo ei gyllideb ar gyfer y flwyddyn ariannol 2020/2021, gyda chynnydd o 4.3% yn y dreth gyngor ar gyfer trigolion y sir.

Roedd y setliad drafft a gyhoeddwyd gan Lywodraeth Cymru fis Rhagfyr diwethaf yn dangos cynnydd o 4.3% yn y gyllideb ar gyfer Sir Ddinbych a dyma un o'r cynnydd mwyaf a welwyd ar gyfer y Cyngor ers 2007/2008. Mewn termau arian parod mae hyn yn golygu cynnydd o £6.2 miliwn.

Fodd bynnag, wrth bennu'r gyllideb, mae cynghorwyr wedi ystyried y ffaith bod £12,410,000 o bwysau ar y gyllideb sy'n wynebu'r awdurdod, gan gynnwys pwysau parhaus ar wasanaethau cymdeithasol, addysg, cludiant ysgol, gwasanaethau gwastraff a chodiadau cyflog. Byddai angen i'r setliad gan Lywodraeth Cymru fod yn gynnydd o 10% i dalu am y pwysau hyn.

Yn sgil y setliad gwell, mae'r Cyngor wedi gallu cadw'r cynnydd yn y dreth gyngor mor isel â phosibl, gyda chynnydd eleni o 4.3%. sy'n is na chynnydd y llynedd o 6.35%.

Y gyllideb ar gyfer y flwyddyn ariannol 2020/21 yw £208,000,000. Mae hwn yn cynnwys £1.5 miliwn o gynnydd ar gyfer addysg a gwasanaethau plant; £2.9 miliwn ar gyfer ysgolion; £2.6 miliwn ar gyfer gofal cymdeithasol I oedolion; £1.4 miliwn ar gyfer gwastraff; £600,00 ar gyfer cludiant ysgol a £200,000 ar gyfer newid hinsawdd.

Dywedodd y Cynghorydd Julian Thompson-Hill, aelod arweiniol y Cabinet dros Gyllid: "Mae gan y Cyngor ddyletswydd gyfreithiol i bennu cyllideb fantoledig ar gyfer y flwyddyn ariannol sydd i ddod a rhaid i mi ganmol y cynghorwyr a'r staff sydd wedi gweithio'n ddiflino i'n cael ni i'r sefyllfa hon heddiw lle gallwn osod y gyllideb yn swyddogol. Maent wedi llunio cynigion i fantoli'r cyfrifon ac wedi craffu ar y ffigyrau a'u trafod cyn cyflwyno'r gyllideb y cytunwyd arni yn y cyngor llawn.

"Mae llawer o waith wedi mynd ymlaen yn y cefndir i ganfod ffyrdd mwy effeithlon ac effeithiol o weithio o fewn y Cyngor ac mae'r arbedion a nodwyd gennym, ynghyd â'r setliad gwell na'r disgwyl, yn golygu ein bod wedi gallu cadw lefelau'r dreth gyngor yn isel.  Mae'r cyhoedd wedi dweud wrthym nad oeddent am weld cynnydd mawr ac rydym wedi gwrando ar eu pryderon ac wedi gweithio i ddod o hyd i ffyrdd amgen o ddod o hyd i arbedion.

"Y newyddion da arall yw ein bod wedi gallu amddiffyn gwasanaethau rheng flaen hanfodol y mae pobl yn eu dymuno ac yn eu disgwyl gan y Cyngor.   Ni fydd y toriadau yr ydym yn eu dwyn ymlaen eleni yn cael fawr ddim effaith ar y cyhoedd ac mae hynny wedi bod yn rhan hanfodol o'n meddylfryd o'r dechrau. Mae gan y cyngor hanes cryf o wneud hyn ac rydym wedi ceisio arwain drwy esiampl drwy fod mor effeithlon ac effeithiol â phosibl, lleihau ein cyllidebau a gwneud arbedion drwy beidio â disodli rhai swyddi a nodi ffyrdd gwell o weithio neu atal rhai pethau'n gyfan gwbl.

"Wrth symud ymlaen, byddwn yn parhau i gynnal trafodaethau â Llywodraeth Cymru er mwyn darparu sail fwy cynaliadwy ar gyfer cyllid awdurdodau lleol yn y dyfodol".

Bydd eich biliau treth y cyngor ar gyfer y flwyddyn I ddod yn cyrraedd eich cartrefi yn ystod yr wythnosau nesaf.

I gael gwybodaeth ynghylch a ydych yn gymwys i gael gostyngiad yn eich treth gyngor, ewch i'n gwefan.

Adran Busnes

Mis Menter Sir Ddinbych yn dychwelyd

Mae Mis Mawrth Menter Sir Ddinbych yn dychwelyd am y pumed tro gan gynnig amrywiaeth o ddigwyddiadau, hyfforddiant a gweithdai ar gyfer masnachwyr y sir.

Mae’r digwyddiadau yn cynnwys hyfforddiant cyfryngau cymdeithasol gan gynnwys Pinterest, Facebook, Twitter ac Instagram, yn ogystal â gweithdai gyda Busnes Cymru a Banc Datblygu Cymru.

Bydd y digwyddiad Rhwydwaith Darparu Cymorth Sir Ddinbych yn rhoi awgrymiadau ar sut i godi eich busnes i’r lefel nesaf gyda siaradwr gwadd, gweithdai a’r siawns i sgwrsio â chynghorwyr a gweithwyr proffesiynol.

Mae’r uchafbwyntiau eraill yn cynnwys Blas Lleol, arddangosfa o ddarparwyr bwyd a diod lleol, a digwyddiad dathlu mentergarwch merched a’r cinio rhwydweithio Ffederasiwn Busnesau Bach blynyddol.

Dywedodd y Cynghorydd Hugh Evans OBE, Arweinydd y Cyngor: “Mae ein rhaglen Mis Mawrth Menter wedi’i ddylunio i ddiwallu anghenion busnesau yn y sir ac yn cynnig cyfle i rwydweithio a chael cyngor arbenigol o ran materion sy’n bwysig iddynt.

“Gallan nhw fynd â’r wybodaeth hon ymlaen a helpu i dyfu eu busnes, gan wneud gwahaniaeth gwirioneddol yn economi’r sir.

“Anogwn i fusnesau lleol gymryd mantais o ddigwyddiadau amrywiol a gynhelir yn ystod Mis Mawrth Menter drwy archebu lle ar-lein.”

Mae Mis Mawrth Menter yn rhan o waith y Cyngor ar ddatblygu’r economi lleol i sicrhau fod cymunedau’r sir yn wydn a bod mynediad gan drigolion at nwyddau a gwasanaethau.

I gael rhagor o wybodaeth neu i archebu lle ewch i'n gwefan.   

Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol

Fforwm Swyddogion Cefn Gwlad Gogledd Ddwyrain Cymru

Ar 23 Medi, fe wnaeth Fforwm Swyddogion Cefn Gwlad Gogledd Ddwyrain Cymru gyfarfod am yr ail dro eleni, yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol oedd yn cynnal y cyfarfod hwn yn eu lleoliad hyfryd yn Ystâd Castell y Waun.

Taith o amgylch Castell y Waen

Sefydlwyd Fforwm Swyddogion Cefn Gwlad Gogledd Ddwyrain Cymru (NEWCOF) er mwyn rhoi cyfle i Swyddogion Cefn Gwlad Cynghorau Sir Wrecsam, Sir Ddinbych, Sir y Fflint a Chonwy ddod at ei gilydd i rwydweithio a rhannu arfer orau. Mae NEWCOF bellach wedi ymestyn i gynnwys nifer o sefydliadau sector cyhoeddus a thrydydd sector eraill, megis yr RSPB, Dŵr Cymru, Cyfoeth Naturiol Cymru, Arc (Cadwraeth Amffibiaid ac Ymlusgiaid), Ymddiriedolaeth Natur Gogledd Cymru, WildGround a’r Ymddiriedolaeth Cenedlaethol – sydd wedi cynnal y fforwm am y tro cyntaf eleni.

Yn hanesyddol, mae’r cyfarfodydd hyn wedi bod yn cael eu cynnal ar draws Gogledd Ddwyrain Cymru, gydag awdurdodau a sefydliadau gwahanol yn cynnal y fforwm yn eu tro. Yn y ddwy flynedd ddiwethaf, mae’r fforwm wedi teithio i Amgueddfa a Gerddi Plas Newydd, Parc Gwledig y Gogarth, Parc Gwepra a Pharc Gwledig Loggerheads. Oherwydd hyn, mae’r fforwm yn gyfle gwych i ddysgu am ardaloedd eraill a’r prosiectau y mae sefydliadau gwahanol yn gweithio arnynt. Dechreuwyd y cyfarfod ym mis Medi â chyflwyniadau gan Brosiectau Mynydd Helygain a Datrysiadau Tirwedd, ac yn y prynhawn, fe wnaeth un o geidwaid Castell y Waun arwain taith o amgylch y 480 acer o barcdir yn ystâd y castell.

Mae cynnal y cyfarfodydd fforwm rheolaidd hyn yn golygu ein bod yn gallu rhannu sgiliau rhwng ein gwasanaethau yn ogystal â chyfnewid gwybodaeth a syniadau. Yng nghyfarfod diwethaf NEWCOF ym mis Mawrth, cawsom gyflwyniad i offer Flailbot newydd ar Moel Famau, ac ym mis Medi clywsom gan geidwad Mynydd Helygain am eu harbrofion o ddulliau gwahanol i drosi ardaloedd o fieri trwchus yn ôl i laswelltir calchfaen. Ar ben hynny, mae’r cyfarfodydd hyn yn caniatáu i ni elwa o waith cydlynol. Drwy gysylltu a chyfathrebu yn rheolaidd, rydym yn creu gwasanaeth cefn gwlad mwy cysylltiedig ar draws Gogledd Ddwyrain Cymru.

O Gwmpas

Mae mynd am dro'n ddigymell ar draws gweundir grug yn nanedd y gwynt neu drwy dyffrynnoedd afonydd yn gallu'ch helpu i fwrw'ch blinder, i roi ymdeimlad gwych o dawelwch ichi a'ch rhoi'n ôl mewn cysylltiad â'r chi go iawn.

Ond weithiau efaillai yr hoffech rywbeth ychydig mwy trefnus.  Efallai eich bod yn dyheu am hwyl a chwmni, ac efallai eich bod hyd yn oed am ddod â'r plant efo chi.

Dyna paham ein bod yn cynhyrchu rhaglen digwyddiadau o'r enw "O Gwmpas" bob blwyddyn.  Mae'n orlawn o ddigwyddiadau teuluol, teithiau cerdded tywysedig a phrosiectau ymarferol, ac ni fyddant yn costio ceiniog i chi.

Felly, os ydych ag eisiau gweld bryngaer, hel llus, gwylio meteoryn, dod o hyd i ystlum neu hela rhywfaint o bryfed, llawrlwythwch y llyfryn o'i gwefan.

Mae yna ddigwyddiadau ar gyfer pawb ynddo.  I archebu lle neu i gael gwybod mwy, ffoniwch ni ar 01352 810614 neu e-bostiwch loggerheads.countrypark@sirddinbych.gov.uk.

Gwasanaethau Cefn Gwlad

Llwybr Gwenyn Mel y Pasg


Dewch draw i'n llwybr Pasg, ar gael trwy gydol gwyliau'r Pasg.

Galwch i mewn i'r ganolfan ymwelwyr i godi eich taflen ar gyfer y llwybr.

Mae tâl am bob plentyn a gwobr ar ei ddiwedd.

Dewch i gael rhywfaint o hwyl a dysgu am natur yn y Parc!

Natur Er Budd Iechyd: Gwirfoddoli Er Budd Lles

Mae’r prosiect ‘Natur er Budd Iechyd’ yn waith ar y cyd rhwng Gwasanaeth Cefn Gwlad Sir Ddinbych a Gwasanaeth Tai Sir Ddinbych. Mae’r prosiect peilot 18 mis hwn, a ariannwyd yn wreiddiol gan Gyfoeth Naturiol Cymru ers ei lansio yn 2018, wedi derbyn blwyddyn o estyniad gyda chymorth gan Wasanaethau Cymdeithasol a Thai Sir Ddinbych. Mae ei ffocws ar wella lles yn defnyddio rhagnodi cymdeithasol: gall gweithwyr proffesiynol gofal iechyd a sefydliadau eraill atgyfeirio defnyddwyr gwasanaeth i gymryd rhan mewn gweithgareddau cadwraeth a ffordd o fyw iach.

Dyma Claudia Smith o'r Cyngor Sir i ddweud ychydyg o'r hanes:

“Mae’r prosiect yn darparu cyfleoedd ar garreg drws i helpu pobl fyw bywydau iachach a llawnach drwy fynediad gwell i’r amgylchedd naturiol” - Emily Reddy, Cydlynydd Datblygu Cymunedol, Gwasanaeth Tai Sir Ddinbych.

Mae’r tîm Natur er budd Iechyd wedi bod yn gweithio ar draws Sir Ddinbych, gan gynnwys Gwarchodfeydd Natur sy’n cael eu rheoli gan Wasanaeth Cefn Gwlad Sir Ddinbych. Mae sesiynau cadwraeth a cherdded wedi bod yn cael eu cynnal yn y Rhyl, Prestatyn, Llangollen a Chorwen. Fel Ceidwad yng ngogledd Sir Ddinbych, fy rôl i ydi darparu gweithgareddau cadwraeth yn y Rhyl a Phrestatyn. Mae gwirfoddolwyr wedi bod yn ymwneud â chynnal a chadw dwy warchodfa yn benodol; Glan Morfa yn y Rhyl a Choed y Morfa ym Mhrestatyn, y ddau yn gyn safle tirlenwi bellach wedi eu trawsnewid yn fannau gwyrdd. Yn y Rhyl, mae gwirfoddolwyr wedi bod yn cymryd rhan yn y prosiect ‘Plannu’ cenedlaethol gyda 1350 o goed wedi eu plannu hyd yma'r gaeaf hwn. Mae gwirfoddolwyr wedi cyfrannu at gynnal a chadw golygfan, ffensio, gosod mainc, plygu gwrych, creu cynefin blodau gwyllt a mis ‘Glanhau Blynyddol Cymru’ Cadwch Gymru'n Daclus. Ym Mhrestatyn, rydym wedi plannu a chynnal a chadw perth 300 metr o hyd, mewn partneriaeth gyda Phrosiect Y Fforest Hir Cadwch Gymru'n Daclus, yn ystod nifer o sesiynau gyda nifer dda yn bresennol. Mae ein gwirfoddolwyr wedi bod yn rhan o welliannau coetir ar y safle, yn ogystal â phlannu blodau gwyllt a gwneud bocsys nythu. Rydym wedi bod yn gweithio’n agos gyda Pete Harrison a Steve Ford o Brosiect Porth Morfa i drawsnewid mynedfa’r safle yn fan gwyrdd croesawgar y gall y bywyd gwyllt a phobl ei fwynhau!

Plannu coed yng Nghlan Morfa, Y Rhyl

Rydym wedi bod yn arwain mathau eraill o sesiynau: mae gweithgareddau crefft yn boblogaidd gyda gwirfoddolwyr ac yn cael eu hystyried fel gwobr am eu gwaith caled! Maent hefyd yn annog cyfranogwyr gydag anawsterau symudedd i gyfrannu a chyflwyno mynychwyr newydd i wirfoddoli. Roedd ein sesiynau plethu helygen, ffeltio, mosaig a gwneud torch yn llwyddiannus iawn. Mae teithiau gwirfoddoli wedi profi’n bleserus iawn, gan gynnwys tîm y gogledd yn ymuno gyda thîm y de yn rhandiroedd Corwen ac ymweld â nythfa môr-wennol fechan Gronant. Yn ystod yr haf, roeddem wedi darparu amrywiaeth o weithgareddau i’r teulu a dyddiau hwyliog, gan gynnwys sgiliau coetir, coginio yn yr awyr agored a sgyrsiau am fywyd gwyllt, ymgysylltu gyda phlant lleol a natur. Yn ogystal, mae ein digwyddiadau hyfforddiant wedi darparu sgiliau newydd i wirfoddolwyr, gan gynnwys plygu gwrych, walio sych a hyfforddiant tywys teithiau cerdded.

Teithiau gwirfoddolwyr i randiroedd Corwen

Mae cynnwys y cyhoedd yn y prosiect Natur Er Budd Iechyd wedi parhau i dyfu. Mae’r gweithgareddau yn dod â chymunedau ynghyd ac yn annog trigolion lleol i ymfalchïo yn eu mannau gwyrdd lleol. Mae’n ddull amgen o ymarfer corff i’r rhai na fyddai fel rheol yn defnyddio campfa, mewn lleoliad yn yr awyr agored, i wella lles meddyliol a chorfforol. Mae ein cyfranogwyr yn mwynhau cwrdd â phobl newydd, ac mae’r gweithgareddau yn ffordd o dorri’r iâ i'r rhai sy’n cael anawsterau mewn sefyllfaoedd cymdeithasol. Mae’r agweddau cymdeithasol yn bwysig iawn i wirfoddolwyr ag anableddau, sy’n mwynhau dod at ei gilydd gyda’r gymuned. Yn ogystal, mae’r sesiynau Natur Er Budd Iechyd wedi profi’n llwyddiannus gyda’r sawl sy’n wirfoddolwyr newydd. Mae llawer o’n gwirfoddolwyr eisoes wedi ennill hyder i fynychu ein gweithgareddau diwrnod llawn. Mae gwirfoddolwyr eraill wnaeth ddechrau mynychu’r teithiau iach wedi derbyn hyfforddiant a bellach yn arwain teithiau cerdded eu hunain, gan ddatblygu eu sgiliau arweinyddiaeth. Mae gwirfoddolwyr wedi datblygu sgiliau newydd drwy’r gweithgareddau, sydd wedi gwella eu rhagolygon swyddi.

“Rwyf wedi rhoi fy mhrofiad gwirfoddoli ar fy CV ac wrth wneud hynny mae wedi fy helpu i gael gwaith llawn amser.... Rwy’n parhau i gyfarfod y grŵp Natur Er Budd Iechyd ar fy nyddiau i ffwrdd gan ei fod yn ffordd wych i gadw’n heini ac yn iach’ – Ben Haworth-Booth, gwirfoddolwr Natur Er Budd Iechyd.

Gwneud mosaig yn y Ganolfan Phoenix, Y Rhyl
Credyd:  Katrina Day

Mae Natur Er Budd Iechyd wedi bod o fudd i’n gwaith o fewn y Gwasanaeth Cefn Gwlad. Roedd llawer o wirfoddolwyr newydd wedi mynychu’r prosiect Natur Er Budd Iechyd, a bellach maent yn gwirfoddoli yn ein sesiynau cadwraeth cyffredinol. Roedd nifer o’r gwirfoddolwyr hyn wedi mynychu ein cystadleuaeth plygu gwrych blynyddol ym mis Rhagfyr! Mae cysylltiadau o fewn sefydliadau eraill wedi cyfrannu at gyflwyno gwirfoddolwyr newydd i ni: rydym wedi derbyn atgyfeiriadau gan feddygon teulu yn ogystal â lleddfu materion iechyd meddwl a chorfforol. Mae cysylltiadau newydd o fewn Sir Ddinbych yn Gweithio wedi atgyfeirio gwirfoddolwyr atom, yn ogystal â sefydliadau byw â chymorth. Mae cynhyrchu ffilmiau hyrwyddo i’w dangos mewn meddygfeydd wedi codi mwy o ymwybyddiaeth o’r prosiect. Mae cyfryngau cymdeithasol wedi bod yn ddull effeithiol: mae llawer o fynychwyr wedi dod i wybod am y sesiynau hyn drwy ein tudalen Facebook. O ganlyniad, mae ein horiau gwirfoddoli wedi cynyddu’n sylweddol, ac rydym wedi gallu datblygu ein gwaith ar safleoedd Cefn Gwlad.

Plannu gwrych ym Mhrestatyn

Rydym yn bwriadu parhau gyda phrosiect Natur Er Budd Iechyd dros y misoedd nesaf yn yr ardaloedd targed, a’r nod ydi ymgysylltu â mwy o bobl mewn cymunedau lleol. Gobeithio y bydd sefydliadau y tu hwnt i Sir Ddinbych yn defnyddio natur i hyrwyddo lles i annog cymunedau lleol i gymryd rhan yn eu mannau gwyrdd.

Cysylltwch â claudia.smith@sirddinbych.gov.uk, neu ffoniwch ar 01824 708313.  Hefyd, gallwch fynd i'r gwefan neu neu ewch i dudalen Facebook Gwasanaeth Cefn Gwlad Sir Ddinbych am fwy o wybodaeth ar sut i gyfrannu at y prosiect Natur Er Budd Iechyd.

Ein Tirlun Darluniaidd

Gwelliannau Rhaeadr y Bedol

Mae prosiect Ein Tirlun Darluniadwy wedi croesawu dechrau ail flwyddyn y ddarpariaeth drwy osod rheiliau treftadaeth newydd yng ngolygfan Rhaeadr y Bedol a mewnlif y gamlas.

Wedi’u creu gan of o Gymru, mae’r rheiliau wedi agor ardal ‘trwyn’ yr olygfan a oedd ar gau i’r cyhoedd yn flaenorol a chreu nodwedd hygyrch a diddorol ar ddechrau 11 milltir Safle Treftadaeth y Byd Dyfrbont a Chamlas Pontcysyllte.

Gwelliannau Rhaeadr y Bedol

Arddangosfa Amgueddfa Corwen

Mae Amgueddfa Corwen yn cynnal arddangosfa newydd ar gyfer 2020 i ddathlu'r artistiaid oedd wedi’u denu gan dirlun Edeyrnion yn ardal Corwen ac mae Prosiect Ein Tirlun Darluniadwy yn cefnogi’r arddangosfa.

Rydym yn gweithio gydag ysgolion lleol i ddatblygu darluniau o’r tirlun.

Mae cystadleuaeth gelf wedi’i chynllunio fel rhan o’r prosiect a digwyddiad peintio tirlun wedi'i drefnu ar gyfer y cyhoedd ar 20 Mehefin.

Dewch draw i’r amgueddfa o’r 29 Chwefror i’r 1 Tachwedd i weld a darganfod mwy am y cymeriadau diddorol sydd wedi’u denu i’r ardal yn y gorffennol!

Am fwy o wybodaeth, ewch i'w gwefan.

Cadwch eich llygaid ar agor!

Cadwch olwg am lawer o bethau newydd i’w gwneud a fydd yn cael eu lansio yn y misoedd nesaf gan gynnwys gwefan newydd ar gyfer Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy, y cyntaf o gyfres newydd o deithiau cerdded arbennig yn Nyffryn Dyfrdwy – Cerdded y Darluniadwy a llwybr digidol newydd i ddarganfod Treftadaeth Llangollen sydd wedi’i greu mewn partneriaeth gydag Amgueddfa Llangollen ac a fydd ar Ap Llwybrau Digidol Gogledd Ddwyrain Cymru.

Sganiwch y cod QR isod i gael gwybod mwy am y llwybrau hyn yn yr ardal.

Materion Tai

Buddsoddiad sylweddol mewn tai yn Sir Ddinbych yn parhau

Mae tenantiaid cartrefi cyngor yn Sir Ddinbych yn elwa ar raglen pum mlynedd o fuddsoddiad yn ei stoc dai a’i gymunedau.

Mae gan Sir Ddinbych y 5ed lefel rhent isaf allan o’r 11 Cyngor sy’n cadw stoc dai yng Nghymru ac mae’n codi’r rhent tai cymdeithasol isaf ar gyfartaledd yn Sir Ddinbych ac o’r awdurdodau cyfagos.

Defnyddir yr incwm o’r rhenti yn ei gyfanrwydd i ariannu gwaith Tai Sir Ddinbych. Nid yw’n derbyn unrhyw gyllid o dreth y cyngor ac nid yw chwaith yn rhoi cymhorthdal i wasanaethau eraill y Cyngor. Caiff gyllid gan Lywodraeth Cymru hefyd i gefnogi a chynnal stoc dai.

Dros y pum mlynedd diwethaf, mae’r Cyngor wedi buddsoddi mewn eiddo:

 • £1.9 miliwn ar welliannau i ystadau a chymdogaethau, gan gynnwys 17 o ardaloedd chwarae newydd
 • £1.6 miliwn ar addasiadau i bobl anabl
 • Mae 2,525 o eiddo wedi’u paentio’n allanol
 • Mae 350 o doeau newydd wedi’u gosod
 • Mae 350 o eiddo wedi’u rendro
 • Mae 675 o geginau ac ystafelloedd ymolchi wedi’u gosod
 • Mae 325 set o ffenestri wedi’u disodli

Mae’r Cyngor yn buddsoddi mewn 170 o gartrefi ychwanegol dros y tair blynedd nesaf, gan sicrhau cartrefi o safon a gwasanaethau ar gyfer y dyfodol.

Dywedodd y Cynghorydd Tony Thomas, yr Aelod Cabinet Arweiniol Tai a Chymunedau: “Rydym yn parhau i fuddsoddi mewn gweithgareddau i weithio gyda’n cymunedau.

“Mae nifer o brosiectau ar y gweill. Mae’r rhain yn cynnwys prosiectau i wella ein mannau agored a chefnogi iechyd a lles cymunedau, gan drefnu digwyddiadau sioe deithiol rheolaidd o amgylch y sir a chefnogi pobl gyda chyngor ar danwydd ac arian, a helpu mwy o bobl i fynd ar-lein”.

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i www.taisirddinbych.co.uk 

Gosod sylfeini ar gyfer Gwobrau Tai yn Sir Ddinbych

Mae Tai Sir Ddinbych yn lansio ei hail wobrau blynyddol i denantiaid, i gydnabod cyflawniadau ac ymrwymiad tenantiaid.

Bydd y gwobrau'n dathlu cyflawniadau a chyfranogiad tenantiaid, eu gwaith o fewn y cymunedau lle maent yn byw a'r prosiectau sy'n digwydd ledled Sir Ddinbych. Maent hefyd yn falch o gyhoeddi mai'r prif noddwr ar gyfer y gwobrau eleni yw G Parry o Ruthun, cwmni adeiladu lleol sydd wedi bod yn gweithredu ers dros 40 o flynyddoedd ac sy'n cyflogi gweithlu medrus lleol.

Cynhelir y digwyddiad eleni yn 1891 yn y Rhyl ar 20 Mai a disgwylir i dros 80 o gynrychiolwyr fod yn bresennol, gan gynnwys gweithwyr proffesiynol allweddol ym maes tai, tenantiaid ac aelodau o'n cymunedau a'n tenantiaid.

Bydd categorïau'r gwobrau eleni yn cynnwys:

 • Tenant y Flwyddyn
 • Grŵp Preswylwyr/Cymuned Tai’r Flwyddyn
 • Gwobr Gwasanaethau Cwsmeriaid ar gyfer Tai Sir Ddinbych
 • Tenant Ifanc y Flwyddyn
 • Gardd y Flwyddyn – Ardal Gymunedol
 • Gardd y Flwyddyn – Tenant
 • Gardd y Flwyddyn – Ardal Gymunedol
 • Prosiectau Cymunedol y Flwyddyn
 • Gwobr Tai Sir Ddinbych

Maent yn falch o lansio dwy wobr newydd am eleni; Arwr Cymunedol y Flwyddyn y  Chymydog Da’r Flwyddyn. Mae'r gwobrau hyn yn agored i unrhyw un sy'n gymydog neu sydd wedi helpu tenant tai yn Sir Ddinbych.

Dywedodd y Cynghorydd Tony Thomas, Aelod Arweiniol y Cabinet dros Dai a Chymunedau: "Mae gwella tai yn flaenoriaeth i'r Cyngor ac mae cynnal digwyddiadau fel hyn yn ffordd wych o anrhydeddu unigolion a chymunedau am eu hymroddiad. Mae ein tenantiaid a'n cydweithwyr ein hunain yn darparu llawer iawn o waith ac ymrwymiad yn y maes ac maent yn llysgenhadon gwych dros Dai Sir Ddinbych.

"Mae'n anrhydedd ac yn falch iawn ein bod yn lansio Gwobrau 2020 ac yn edrych ymlaen at noson arall i'w chofio ym mis Mai ac i wobrwyo'r rheini sy'n mynd y filltir ychwanegol wrth greu amgylchedd gwych i'n tenantiaid a'n cymunedau.

Dywedodd Geraint Parry o G Parry, Rhuthun: "Rydym wrth ein bodd ac yn falch o fod yn cefnogi Gwobrau Tenantiaid Tai Sir Ddinbych eleni fel prif noddwr. Er bod gan gontractwyr fel ni ran bwysig i'w chwarae yn y gwaith o adeiladu ac adeiladu ar eiddo, yn aml yr arwyr di-glod sy'n gweithio i reoli eiddo ac ystadau unigol. Mae llawer o enghreifftiau o waith da ar draws Sir Ddinbych a byddem yn annog pobl i gael eu enwebu a rhoi cyfle i ni gydnabod eu cyflawniad."

I gael rhagor o wybodaeth am y gwobrau neu i wneud enwebiad, cysylltwch â Tai Sir Ddinbych ar 01824 706000, tai@sirddinbych.gov.uk neu ewch i'n gwefan www.taisirddinbych.co.uk/gwobrau

Dyddiad cau: 3 Ebrill 2020

Sir Ddinbych yn Gweithio

Sir Ddinbych yn Gweithio

www.sirddinbych.gov.uk/sirddinbychyngweithio

Twristiaeth

Cynllun Llysgenhadon Twristiaeth Sir Ddinbych

Rydym yn falch o gyhoeddi bod pob un o 11 modiwl Cynllun Llysgenhadon Twristiaeth Sir Ddinbych wedi’u lansio.

Y modiwlau yw:

 • Croeso i Sir Ddinbych
 • Trefi a Dinas Sir Ddinbych
 • Cerdded yn Sir Ddinbych
 • Beicio yn Sir Ddinbych
 • Hanes a Threftadaeth Sir Ddinbych
 • Yr Iaith Gymraeg a Diwylliant
 • Y Celfyddydau yn Sir Ddinbych
 • Safle Treftadaeth y Byd Dyfrbont a Chamlas Pontcysyllte *
 • Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy
 • Sir Ddinbych Arfordirol
 • Twristiaeth Bwyd

Nod y cynllun rhad ac am ddim hwn yw gwella’r profiad ymweld a'r profiad lleol ar gyfer pobl sy’n gweithio ym maes twristiaeth, yn gweithio gydag ymwelwyr neu’n byw neu’n astudio yn yr ardal. Cynhyrchwyd cyfres o fodiwlau hyfforddi ar-lein rhagweithiol a chwisiau. Mae yna 3 lefel o wobrau – efydd, arian ac aur yn dibynnu ar faint o fodiwlau a gwblhawyd. Bydd pawb sy’n cwblhau’r gwobrau yn derbyn tystysgrif, bathodyn a sticeri ffenestr.

Dewch yn Llysgennad Twristiaeth Sir Ddinbych heddiw!

Mae’r prosiect wedi derbyn cyllid drwy Gymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru - Rhaglen Datblygu Gwledig 2014-2020, a ariennir gan Gronfa Amaethyddiaeth Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig a Llywodraeth Cymru.

Ffordd y Gogledd

Mae Ffordd Cymru yn cynnwys tri llwybr penodol - Ffordd Gogledd Cymru, Ffordd yr Arfordir a Ffordd Cambria.

Mae Ffordd Gogledd Cymru’n rhedeg am 75 milltir ar draws y gogledd drosodd i Ynys Môn.

Mae 25 milltir o Ffordd y Gogledd yn rhedeg drwy Ogledd Ddwyrain Cymru o'r ffin â Lloegr at y Rhyl. Ar hyd y darn hwn ceir traethau tywodlyd, dyffrynnoedd afonydd coediog, cestyll canoloesol, trefi marchnad gosgeiddig yn ogystal a bryngaerau Oes yr Haearn, treftadaeth ddiwydiannol ac Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy.

Ewch i safle we Ffordd Gogledd Cymru i ddarganfod mwy ac i weld syniadau am deithiau ar wahanol themâu - treftadaeth, antur, cerdded, tirweddau, golff a bwyd a diod.

Sicrhewch eich bod yn derbyn y newyddion diweddaraf am dwristiaeth!

Cliciwch yma, os hoffech chi glywed y newyddion diweddaraf am dwristiaeth yn Sir Ddinbych a Gogledd Ddwyrain Cymru.

 

Newyddion

Cymorth Datblygu Cymunedol Sir Ddinbych

Ers y rhifyn diwethaf o Llais y Sir, mae Tîm Datblygu Cymunedol Sir Ddinbych wedi bod yn gweithio’n galed i gefnogi grwpiau a sefydliadau cymunedol ar draws y Sir i ddatblygu syniadau prosiect a chynnig cyngor cyllido cymunedol.

Roedd rownd gyntaf y gronfa Fferm Wynt Brenig yn hynod o gystadleuol yn ôl y disgwyl, ond gyda chyfran fawr o’r ymgeiswyr llwyddiannus yn brosiectau wedi’u lleoli yn Sir Ddinbych, roedd yn ganlyniad cadarnhaol iawn i gymunedau lleol. Disgwyliwn yn eiddgar i glywed canlyniad ail rownd Cronfa Fferm Wynt Brenig ac edrychwn ymlaen at lansiad y Gronfa Fferm Wynt Clocaenog (sydd werth oddeutu £758,000 y flwyddyn, dolen i’r mynegai).

Wrth gwrs, mae nifer o gyfleoedd cyllido eraill ar gyfer prosiectau cymunedol yn Sir Ddinbych ac isod rydym wedi rhestru dyddiadau cyllido allweddol sydd ar y gweill, ar gyfer eich dyddiadur:

Cronfa Waddol Cymuned Sir Ddinbych: Cronfa addysgol ar gyfer unigolion a sefydliadau yn Sir Ddinbych. Y dyddiad cau nesaf: 31 Mawrth (y gronfa yn agor 6 wythnos cyn hynny)

Cronfa Addysg Dinbych a’r Cyffiniau: Cronfa addysgol ar gyfer unigolion a sefydliadau yn Ninbych a’r pentrefi cyfagos. Y dyddiad cau nesaf: 31 Mawrth (y gronfa yn agor 6 wythnos cyn hynny)

Grantiau Mawr Cronfa Fferm Wynt Gwynt y Môr: Cyllid cyfalaf a refeniw ar gael ar gyfer prosiectau cymunedol yng Ngogledd Sir Ddinbych. Y dyddiad cau nesaf: 31 Mawrth

Cronfa Fferm Wynt Banc Burbo: Cyllid cyfalaf a refeniw ar gael ar gyfer prosiectau cymunedol yng Ngogledd Sir Ddinbych. Y dyddiad cau nesaf: 1 Ebrill

Yn ogystal â chynnig cymorth un i un wedi’i deilwra ar gyfer grwpiau sy’n datblygu prosiectau cymunedol yn Sir Ddinbych, mae’r Tîm Datblygu Cymunedol hefyd yn trefnu digwyddiadau amrywiol. Sicrhewch eich bod yn nodi’r hyn sydd ar y gweill:

Digwyddiad Cymunedol Tref Glân Gorllewin y Rhyl – Dydd Llun 20 Ebrill, 5-7pm yng Nghanolfan y Foryd, Princes Street, Y Rhyl, LL18 1LS.

 • A hoffech chi weld gwelliannau yng Ngorllewin y Rhyl? Beth am gael dweud eich barn am ddyfodol eich cymuned? Hoffech chi ddarganfod beth mae eraill yn ei wneud a sut i gymryd rhan?
 • Dewch draw i’n digwyddiad agored am ddim, lle gallwch gwrdd â thrigolion tebyg i chi a siarad â sefydliadau sy’n creu prosiectau i gynorthwyo Gorllewin y Rhyl i fod yn lleoliad glanach a mwy gwyrdd i fyw a gweithio.
 • Bydd enwau’r holl fynychwyr yn cael eu rhoi mewn raffl fawr, gallwch greu eich basged grog neu blannwr eich hun i fynd adref gyda chi, gallwch weddnewid eich bin (dewch â’ch bin ailgylchu glas gyda chi a bydd artist lleol yn eich cynorthwyo i’w addurno am ddim), a darperir bwffe ysgafn a lluniaeth.

Gweithdy Gwybodaeth ar Drefnu Digwyddiadau Cymunedol – Dydd Mawrth 12 Mai, 6-8pm ym Mhafiliwn Rhewl, Rhewl, LL15 1TN.

 • Dewch draw i’n gweithdy gwybodaeth am ddim, sy’n canolbwyntio ar drefnu digwyddiadau cymunedol bychain neu ganolig yn Sir Ddinbych.
 • Bydd cyfle i rwydweithio gyda threfnwyr digwyddiadau eraill, dysgu am ystyriaethau allweddol, clywed am broses hysbysu digwyddiad Sir Ddinbych a phecyn digwyddiadau, gofyn cwestiynau a chael cyngor ar gyfer eich digwyddiad eich hun, rhannu arferion da a heriau allweddol, dysgu am isadeiledd digwyddiadau’r Cyngor a phrosiect rhestr eiddo offer. Darperir lluniaeth ysgafn.

Gweithdy Gwybodaeth Tystiolaethu Cymorth ac Ymgysylltu Cymunedol – Dydd Mercher 1 Gorffennaf, 10am-12.30pm yng Nghanolfan Gymunedol Eirianfa, Dinbych,LL16 3TS.

 • Dewch draw i’n gweithdy gwybodaeth am ddim, sy’n canolbwyntio ar gasglu a dangos ymgysylltu â'r gymuned a chymorth ar gyfer eich prosiect. Gofyniad allweddol i nifer o gyllidwyr.
 • Rhagor o fanylion i'w cadarnhau.

Ffair Cyllidwyr Gogledd Sir Ddinbych – Y Rhyl, dyddiad a lleoliad i’w cadarnhau.

 • Dewch draw i’n ffair cyllidwyr am ddim. Dewch i gwrdd â chyllidwyr grant lleol a chenedlaethol, darganfyddwch pa gyllid sydd ar gael, cewch gyngor ar gyfer eich prosiect cymunedol a thrafod ceisiadau grant gyda’r cyllidwyr yn uniongyrchol.
 • Rhagor o fanylion i'w cadarnhau.

Os hoffech gefnogaeth i ddatblygu prosiect cymunedol neu syniad, cysylltwch â’r Tîm Datblygu Cymunedol drwy e-bost: communitydevelopment@sirddinbych.gov.uk neu ffoniwch: 01824 706000

I gael rhagor o wybodaeth am argaeledd cyllid a datblygu cymunedol, ymwelwch â’n gwefan cynllunio cymunedol.

Cynnydd gyda datblygiad Canolfan Iaith

Efallai eich bod wedi sylwi wrth i chi yrru heibio i Ysgol Glan Clwyd, Llanelwy, fod gwaith wedi dechrau ar adeiladu Canolfan Iaith ar y safle.

Nid oedd defnydd ar gyfer yr hen floc gwyddoniaeth yn yr ysgol fel rhan o fuddsoddiad £16miliwn o ddatblygiadau ysgol newydd sbon ar y safle a bydd bellach yn gartref i'r ganolfan iaith newydd sbon.

Bydd y Ganolfan yn cael ei defnyddio i ddarparu ar gyfer disgyblion cyn oed ysgol, cefnogi hwyrddyfodiaid i addysg cyfrwng Cymraeg, cyfleuster ar gyfer datblygu adnoddau iaith Gymraeg, yn ogystal â chyfleuster y gellir ei ddefnyddio ar gyfer dysgu oedolion y tu allan i oriau ysgol.

Bydd y datblygiad yn darparu cynhwysedd parcio ychwanegol ar gyfer 40 o gerbydau.  

Mae'r cynllun yn rhan o'r ymrwymiad a wnaed gan y Cyngor tuag at gyfrannu at ddatblygiad y Gymraeg yn y Sir a thuag at darged Llywodraeth Cymru o filiwn o siaradwyr Cymraeg yng Nghymru erbyn 2050.

Byddwn yn rhoi gwybod i chi am hynt y gwaith.

Treftadaeth

Dathliadau Diwrnod VE yn Rhuthun

Eleni mae’n 75 mlynedd ers y Fuddugoliaeth yn Ewrop (VE), gan nodi diwedd yr Ail Ryfel Byd yn Ewrop.

I nodi’r digwyddiad hanesyddol hwn, mae Carchar Rhuthun yn cynnal dathliad arbennig ac yn gofyn i bobl rannu eu hatgofion.

Yn ystod 1946, cynhaliodd Rhuthun gyfres o ddigwyddiadau dathlu arbennig ac i ail-greu hyn hoffem glywed straeon am atgofion pobl o’r dathliadau hynny. Oes gennych chi neu’ch teulu atgofion, arteffactau neu luniau’n ymwneud â Diwrnod VE? Os oes gennych chi cysylltwch â heritage@denbighshire.gov.uk neu 01824 706868 / 708259

Defnyddiwyd Carchar Rhuthun fel ffatri arfau o 1942 tan ddiwedd y rhyfel ac felly roedd gan y carchar rôl bwysig yn ymdrech y rhyfel ac yng nghymuned Rhuthun. I nodi’r cyfnod pwysig hwn mewn hanes, rydym yn cynnal digwyddiad arbennig Diwrnod VE ddydd Mercher 27 Mai 2020. Dewch i weld sut beth oedd bywyd yn Rhuthun yn ystod y rhyfel, clywed straeon am ferched y tir, y ffrynt cartref a’r gweithwyr arfau yma yn y Carchar.

Canolfan Grefft Rhuthun

'Crefft Lles'

Mae llawer o bethau ymlaen yng Nghanolfan Grefft Rhuthun yn ystod mis Mawrth.

Taylorfitch. Dod â newyddlenni yn fyw o flaen eich llygaid