llais y sir

Llais y Sir: Argfraffiad Arbennig COVID19

Cefnogaeth i’r ymgyrch i drigolion Sir Ddinbych ofalu am ei gilydd

Mae'r Cyngor yn cefnogi ymgyrch i helpu pobl sy'n aros gartref oherwydd Coronafirws.

Mae ymgyrch ‘Edrych ar ôl ein gilydd’ Llywodraeth Cymru yn canolbwyntio ar sut i helpu ein gilydd yn ystod y pandemig ac yn darparu arweiniad ymarferol ar sut i aros yn actif yn feddyliol ac yn gorfforol yn ogystal â sut i gyflawni tasgau bob dydd yn ddiogel i leihau'r risg o ddal Coronafirws.

Dywedodd y Cynghorydd Bobby Feeley, Aelod Arweiniol y Cyngor dros Les ac Annibyniaeth: “Mae hwn yn gyfnod anodd iawn i’n holl breswylwyr ond y neges bwysicaf yw i bobl aros adref a lleihau cyswllt ag eraill. Mae hyn yn helpu i arafu lledaeniad y firws ac yn helpu i amddiffyn ein staff GIG, gofal cymdeithasol a gwasanaethau brys yn ogystal â gweithwyr allweddol sy'n parhau i ddarparu gwasanaethau i bob un ohonom.

“Mae'r cyngor hwn yn arbennig o bwysig i aelodau bregus y gymdeithas fel pobl dros 70 oed a'r rhai â chyflyrau meddygol sylfaenol. Ein neges iddynt yw peidiwch â chymryd unrhyw risgiau.

“Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi canllawiau ar sut y gallwn gefnogi’r rhai yn ein cymunedau sydd angen gofal ychwanegol, ond mae’r neges yn glir y dylid gwneud hyn yn ddiogel trwy gadw eich pellter oddi wrth eraill a lleihau’r nifer o weithiau yr ydych yn mynd allan o’ch cartref.”

Mae enghreifftiau o gefnogaeth y gellir eu darparu i aelodau bregus y gymdeithas yn cynnwys:

Help gyda siopa bwyd. Gallwch wneud hyn yn bersonol a gadael nwyddau ar stepen y drws, neu helpu'r rhai nad ydyn nhw'n gyfarwydd â siopa ar-lein.

Cadw mewn cysylltiad. Gall aros gartref am amser hir fod yn brofiad unig. Mae'n bwysig dweud helo a chadw cysylltiad rheolaidd dros y ffôn neu ar-lein.

Nol neges.  Bydd angen help ar rai pobl i gasglu meddyginiaeth. Efallai y bydd angen cefnogaeth archebu ar eraill fel nad ydyn nhw'n rhedeg allan.

Rhannwch ffynonellau gwybodaeth dibynadwy. Mae'n hawdd poeni am wybodaeth ar-lein, a gall rhai ohonynt gael eu cynllunio'n fwriadol i gamarwain pobl. Helpwch eich cymuned trwy rannu gwybodaeth ddibynadwy gan Lywodraeth Cymru, Iechyd Cyhoeddus Cymru, Cyngor Sir Dinbych a Heddlu Gogledd Cymru.

I gael rhagor o wybodaeth am sut i ofalu am ei gilydd ewch i https://llyw.cymru/iach-a-diogel   

 

Sylwadau

No comments have been left for this article

Dweud eich dweud...