llais y sir

Llais y Sir: Argfraffiad Arbennig COVID19

Cyngor tariannu gan Lywodraeth Cymru

Gall pobl sydd wedi bod yn gwarchod eu hunain ymarfer yn yr awyr agored yn awr a chyfarfod pobl o gartref arall, ar yr amod bod hyn yn digwydd yn yr awyr agored.

Mae dau newid i’r cyngor ar gyfer y grŵp hwn:

  • nid oes cyfyngiadau ar ymarfer yn yr awyr agored, ar yr amod bod unigolion yn cadw’n llym at reolau cadw pellter cymdeithasol ac arferion hylendid
  • gall y rhai sy’n gwarchod eu hunain gyfarfod yn yr awyr agored â phobl o gartref arall – ond ni ddylent fynd i mewn i dŷ person arall na rhannu bwyd gyda hwy

Mae’r cyngor hwn yn dod gan Brif Swyddog Meddygol Cymru, Dr Frank Atherton, a ddywedodd: "Rydyn ni wedi cynghori pawb yng Nghymru i gadw pellter cymdeithasol o 2 fetr a chadw at arferion hylendid da wrth gyfarfod yn yr awyr agored. I’r rhai sy’n gwarchod eu hunain, mae cadw’n llym at y rheolau yma’n hanfodol.Rydw i’n falch bod cymaint o bobl wedi bod yn gwarchod eu hunain mor ofalus – gan nid yn unig warchod eu hunain ond hefyd helpu i warchod ein GIG. Rydyn ni’n deall bod y misoedd diwethaf yma wedi bod yn heriol iawn, heb fawr ddim cyswllt wyneb yn wyneb ag eraill. Mae’r Prif Swyddog Meddygol yn parhau i ddatblygu ei gyngor ar gyfer pobl sy’n gwarchod eu hunain ar ôl 15 Mehefin. Bydd pawb sy’n gwarchod eu hunain yn cael llythyr gan y Prif Swyddog Meddygol yn ystod y pythefnos nesaf yn datgan y camau newydd.

"Rydw i’n eithriadol falch o bawb sydd wedi ac sy’n parhau i ddarparu’r gefnogaeth hanfodol yma i alluogi pobl i warchod eu hunain. Mae ein partneriaid ni yn yr Awdurdodau Lleol ac mewn fferyllfeydd, gwirfoddolwyr a manwerthwyr bwyd ar raddfa fawr wedi tynnu at ei gilydd i gyd i sicrhau bod gwarchod yn bosibl."

Mae'r cynllun wedi ei ymestyn hyd at 16 Awst, a chynghorir pobl sy'n tariannu i ddal ymlaen i neud hyn hyd y dyddiad yma.

Sylwadau

No comments have been left for this article

Dweud eich dweud...