llais y sir

Llais y Sir: Argfraffiad Arbennig COVID19

Mae gweithio mewn partneriaeth yn mynd ymlaen

Mae'r Cyngor wedi bod yn gweithio gydag ystod eang o asiantaethau partner yn ystod yr achosion o coronafeirws, i geisio cadw ein cymunedau yn ddiogel.

Mae'r gwaith yn cynnwys awdurdodau lleol, Llywodraeth Cymru, y gwasanaethau brys, sefydliadau iechyd, Traffig Cymru, Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy, Parc Cenedlaethol Eryri, Cyfoeth Naturiol Cymru ac eraill i lunio cynlluniau ar sut y byddwn yn cydgysylltu'r ymateb i'r pandemig.

Mae hyn wedi golygu rhannu gwybodaeth a negeseuon cyhoeddus, i annog preswylwyr i ddilyn canllawiau a fydd yn ceisio eu diogelu nhw ac eraill rhag coronafeirws.

Mae llawer iawn o waith wedi bod yn digwydd yn lleol yn Sir Ddinbych i gyflwyno newidiadau i wasanaethau, er mwyn diogelu iechyd a lles trigolion. Mae ein cartrefi gofal a'n gwasanaethau cymorth yn y gymuned wedi chwarae rhan bwysig ac maent wedi bod yn gweithio'n ddiflino o dan bwysau i ofalu am ein hanwyliaid.

Rydym wedi darparu gofal plant ar gyfer plant gweithwyr blaenoriaethol; rydym wedi gweithio i amddiffyn y rhai sy'n fregus drwy wiriadau lles ac rydym wedi gweinyddu grantiau cymorth busnes ar ran Llywodraeth Cymru.

Dim ond blas ar y gwaith sydd wedi bod yn digwydd yn Sir Ddinbych yw hyn. Mae'r gwaith o ddiogelu cymunedau yn parhau.

Yr ydym hefyd wedi gweithio ar faterion fel prydau ysgol am ddim a cymorth i fusnesau.

Ceir nifer o is-grwpiau rhanbarthol sydd hefyd yn ymateb yn eu meysydd gwaith, gan gytuno ar gamau gweithredu lleol a chenedlaethol a sicrhau bod yr ymateb gweithredol a chyfathrebu yn cael ei gydlynu.

Mae'r Uwch Dîm Rheoli Argyfwng yn cyfarfod deirgwaith yr wythnos i wneud penderfyniadau am faterion sy'n effeithio ar y Cyngor. Mae wedi bod yn edrych ar faterion megis ysgolion, prydau ysgol am ddim, parhad busnes gofal cymdeithasol, cymorth busnes, cyllid, rheoli cyfleusterau, offer amddiffynnol personol, diogelwch yn y gweithle. Rydym hefyd yn dechrau'r broses o edrych ar adferiad – sut ydym ni'n mynd i geisio cael pethau'n ôl i’r arfer pan ddaw'r cyfnod yma i ben.

Nid yw honno'n rhestr gynhwysfawr ond mae'n rhoi blas i chi o rai o'r materion sy'n peri her i ni ar y funud.

Sylwadau

No comments have been left for this article

Dweud eich dweud...