llais y sir

Newyddion

Ymestyn galwadau lles i drigolion Sir Ddinbych

Mae'r Cyngor wedi ymestyn ei wiriadau lles ar drigolion yn ystod y cyfnod coronafeirws.

Gyda chefnogaeth Hamdden Sir Ddinbych Cyf, mae'r Cyngor yn cysylltu â phawb sy’n derbyn llythyrau gwarchod gan Brif Swyddog Meddygol Cymru ac erbyn hyn yn ymestyn y gwasanaeth galw i drigolion dros 70 oed.

Hyd yn hyn rydym wedi cysylltu â mwy na 5,000 o drigolion ac mae cefnogaeth wedi cynnwys atgyfeiriadau i grwpiau cymunedol neu elusennau lleol i gael cymorth gydag, er enghraifft, cyngor am arian, siopa bwyd neu gerdded cŵn.

Mae tîm Cymunedau Actif Denbighshire Leisure wedi ymweld â dros 300 o drigolion, gyda’r bwriad o ymweld â 200 o drigolion eraill o fewn yr wythnosau nesaf. Mae’r tîm wedi ymweld â phobl sydd wedi derbyn llythyr gwarchod ond heb allu cysylltu â nhw dros y ffôn er mwyn sicrhau eu bod yn cael cefnogaeth yn ystod y cyfnod anodd hwn.

Ar y cyfan, mae’r prosiect wedi cynnwys mwy na 80 aelod o staff o ystod o adrannau’r Cyngor, yn ogystal â Denbighshire Leisure Ltd a phartneriaid allanol, gan gynnwys Cyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Ddinbych a’r Groes Goch Brydeinig ac mae aelodau etholedig wedi cael eu recriwtio i gefnogi drwy ddod yn ffrindiau dros y ffôn.

Dywedodd y Cynghorydd Bobby Feeley, Aelod Arweiniol y Cyngor dros Les ac Annibyniaeth: “Diolch i waith caled a hyblygrwydd staff, rydym wedi cysylltu a mwy na 5,000 o bobl, ac rydym mewn cyswllt rheolaidd gyda’r mwyafrif.  Rydym wedi atgyfeirio mwy na 250 o bobl ar gyfer bocsys bwyd Llywodraeth Cymru, a mwy na 300 o bobl at Gyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Ddinbych i ddod o hyd i gymorth gyda siopa a chasglu meddyginiaeth.  Rydym wedi nodi nifer o bryderon diogelu a lles ac wedi atgyfeirio’r rhain ar gyfer ymateb proffesiynol uniongyrchol.  Mae hyn wedi golygu bod nifer o swyddogion wedi gorfod gweithio mewn ffyrdd hollol wahanol i’r arfer ac hoffwn ddiolch i staff am eu hymroddiad a’u gwaith caled yn ystod y broses.”

Mae nifer o drigolion wedi cysylltu â’r Cyngor i ddiolch i staff, yn ogystal ag anfon neges ar y cyfryngau cymdeithasol.

Roedd adborth gan drigolyn o Ruthun yn dweud ei fod yn gysur mawr cael y tîm Cymunedau Actif Denbighshire Leisure yn galw heibio a dywedodd bod ef a’i wraig yn teimlo nad ydynt ar eu pennau eu hunain.

Dywedodd Jamie Groves, Rheolwr Gyfarwyddwr Denbighshire Leisure Ltd: “Mae’r tîm wedi mynd tu hwnt i’r disgwyliadau dros y mis diwethaf ac mae’n wych clywed yr adborth gwych gan y gymuned lleol, sy’n cael eu cefnogi gan y tîm yn ystod y cyfnod anodd hwn. Roeddent yn hapus i gamu i’r adwy ac yn teimlo ei fod yn ffordd wych o gadw mewn cysylltiad gyda’n trigolion a’n defnyddwyr gwasanaeth yn ystod y cyfnod hwn. Yn ffodus iawn, mae mwyafrif y trigolion yn ddiogel ac yn mwynhau sgwrsio gyda’r tîm, o bellter diogel.”

Cyngor tariannu gan Lywodraeth Cymru

Gall pobl sydd wedi bod yn gwarchod eu hunain ymarfer yn yr awyr agored yn awr a chyfarfod pobl o gartref arall, ar yr amod bod hyn yn digwydd yn yr awyr agored.

Mae dau newid i’r cyngor ar gyfer y grŵp hwn:

 • nid oes cyfyngiadau ar ymarfer yn yr awyr agored, ar yr amod bod unigolion yn cadw’n llym at reolau cadw pellter cymdeithasol ac arferion hylendid
 • gall y rhai sy’n gwarchod eu hunain gyfarfod yn yr awyr agored â phobl o gartref arall – ond ni ddylent fynd i mewn i dŷ person arall na rhannu bwyd gyda hwy

Mae’r cyngor hwn yn dod gan Brif Swyddog Meddygol Cymru, Dr Frank Atherton, a ddywedodd: "Rydyn ni wedi cynghori pawb yng Nghymru i gadw pellter cymdeithasol o 2 fetr a chadw at arferion hylendid da wrth gyfarfod yn yr awyr agored. I’r rhai sy’n gwarchod eu hunain, mae cadw’n llym at y rheolau yma’n hanfodol.Rydw i’n falch bod cymaint o bobl wedi bod yn gwarchod eu hunain mor ofalus – gan nid yn unig warchod eu hunain ond hefyd helpu i warchod ein GIG. Rydyn ni’n deall bod y misoedd diwethaf yma wedi bod yn heriol iawn, heb fawr ddim cyswllt wyneb yn wyneb ag eraill. Mae’r Prif Swyddog Meddygol yn parhau i ddatblygu ei gyngor ar gyfer pobl sy’n gwarchod eu hunain ar ôl 15 Mehefin. Bydd pawb sy’n gwarchod eu hunain yn cael llythyr gan y Prif Swyddog Meddygol yn ystod y pythefnos nesaf yn datgan y camau newydd.

"Rydw i’n eithriadol falch o bawb sydd wedi ac sy’n parhau i ddarparu’r gefnogaeth hanfodol yma i alluogi pobl i warchod eu hunain. Mae ein partneriaid ni yn yr Awdurdodau Lleol ac mewn fferyllfeydd, gwirfoddolwyr a manwerthwyr bwyd ar raddfa fawr wedi tynnu at ei gilydd i gyd i sicrhau bod gwarchod yn bosibl."

Mae'r cynllun wedi ei ymestyn hyd at 16 Awst, a chynghorir pobl sy'n tariannu i ddal ymlaen i neud hyn hyd y dyddiad yma.

Mae gweithio mewn partneriaeth yn mynd ymlaen

Mae'r Cyngor wedi bod yn gweithio gydag ystod eang o asiantaethau partner yn ystod yr achosion o coronafeirws, i geisio cadw ein cymunedau yn ddiogel.

Mae'r gwaith yn cynnwys awdurdodau lleol, Llywodraeth Cymru, y gwasanaethau brys, sefydliadau iechyd, Traffig Cymru, Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy, Parc Cenedlaethol Eryri, Cyfoeth Naturiol Cymru ac eraill i lunio cynlluniau ar sut y byddwn yn cydgysylltu'r ymateb i'r pandemig.

Mae hyn wedi golygu rhannu gwybodaeth a negeseuon cyhoeddus, i annog preswylwyr i ddilyn canllawiau a fydd yn ceisio eu diogelu nhw ac eraill rhag coronafeirws.

Mae llawer iawn o waith wedi bod yn digwydd yn lleol yn Sir Ddinbych i gyflwyno newidiadau i wasanaethau, er mwyn diogelu iechyd a lles trigolion. Mae ein cartrefi gofal a'n gwasanaethau cymorth yn y gymuned wedi chwarae rhan bwysig ac maent wedi bod yn gweithio'n ddiflino o dan bwysau i ofalu am ein hanwyliaid.

Rydym wedi darparu gofal plant ar gyfer plant gweithwyr blaenoriaethol; rydym wedi gweithio i amddiffyn y rhai sy'n fregus drwy wiriadau lles ac rydym wedi gweinyddu grantiau cymorth busnes ar ran Llywodraeth Cymru.

Dim ond blas ar y gwaith sydd wedi bod yn digwydd yn Sir Ddinbych yw hyn. Mae'r gwaith o ddiogelu cymunedau yn parhau.

Yr ydym hefyd wedi gweithio ar faterion fel prydau ysgol am ddim a cymorth i fusnesau.

Ceir nifer o is-grwpiau rhanbarthol sydd hefyd yn ymateb yn eu meysydd gwaith, gan gytuno ar gamau gweithredu lleol a chenedlaethol a sicrhau bod yr ymateb gweithredol a chyfathrebu yn cael ei gydlynu.

Mae'r Uwch Dîm Rheoli Argyfwng yn cyfarfod deirgwaith yr wythnos i wneud penderfyniadau am faterion sy'n effeithio ar y Cyngor. Mae wedi bod yn edrych ar faterion megis ysgolion, prydau ysgol am ddim, parhad busnes gofal cymdeithasol, cymorth busnes, cyllid, rheoli cyfleusterau, offer amddiffynnol personol, diogelwch yn y gweithle. Rydym hefyd yn dechrau'r broses o edrych ar adferiad – sut ydym ni'n mynd i geisio cael pethau'n ôl i’r arfer pan ddaw'r cyfnod yma i ben.

Nid yw honno'n rhestr gynhwysfawr ond mae'n rhoi blas i chi o rai o'r materion sy'n peri her i ni ar y funud.

Cyngor diweddaraf gan Lywodraeth Cymru

O Mehefin 1af mae aelodau o ddwy wahanol aelwyd yn yr un ardal leol yn gallu cyfarfod yn yr awyr agored. Wrth wneud hynny, fodd bynnag, mae’n rhaid i bobl ddilyn arferion llym o ran cadw pellter cymdeithasol a golchi dwylo, i reoli lledaeniad y feirws.

Yn gyffredinol mae lleol yn golygu peidio â theithio mwy na phum milltir o’ch cartref, i leihau’r risg y bydd y coronafeirws yn lledaenu o ardal i ardal.

Mae’r newidiadau yn golygu y gall pobl gyfarfod ag aelodau o aelwyd wahanol yn yr awyr agored yn ei hardal leol ond bydd yr holl reolau eraill i ddiogelu pobl rhag y coronafeirws yn parhau ar hyn o bryd.

Mae cyfarfod yn yr awyr agored yn allweddol gan fod y dystiolaeth wyddonol yn dweud wrthym nad yw’r feirws ond yn goroesi am funudau yn yr awyr agored ond ei fod yn goroesi am oriau ar arwynebau o dan do.

Mae’r newidiadau yn dilyn y trydydd adolygiad statudol o’r rheoliadau gan Weinidogion Cymru. Mae’r adolygiad yn seiliedig ar y dystiolaeth wyddonol ddiweddaraf gan y Grŵp Cynghori Gwyddonol ar Argyfyngau (SAGE) a chyngor Prif Swyddog Meddygol Cymru.

Mae Cymru wedi pasio’r brig cyntaf yn nifer yr achosion o’r haint ac mae’r cyfraddau’n gostwng ond mae’r gyfradd R yn parhau ar 0.8. Mae SAGE a Sefydliad Iechyd y Byd wedi cynghori na ddylai newidiadau ond gael eu gwneud un cam ar y tro.

Hefyd mae Prif Weinidog Cymru Drakeford wedi rhoi arwydd y dylai busnesau manwerthu nad ydynt yn hanfodol sy’n gallu cydymffurfio â’r ddyletswydd i gadw pellter corfforol, ddechrau paratoi i ailagor yn ystod y tair wythnos nesaf. Bydd penderfyniad a fydd busnesau manwerthu nad ydynt yn hanfodol yn ailagor yn cael ei wneud yn ystod yr adolygiad nesaf ar 18 Mehefin a bydd yn dibynnu ar y dystiolaeth wyddonol a meddygol.

Yn ystod yr adolygiad nesaf, bydd Llywodraeth Cymru yn edrych ar yr opsiynau ar gyfer:

 • Ailagor safleoedd manwerthu nad ydynt yn hanfodol
 • Cynyddu’r capasiti ar gyfer gofal plant a thrafnidiaeth gyhoeddus i gefnogi mwy o unigolion i ddychwelyd i’r gwaith
 • Hwyluso symud tŷ er mwyn hybu’r farchnad dai
 • Ailagor safleoedd awyr agored, gan gynnwys marchnadoedd awyr agored, cyrtiau chwaraeon, ystafelloedd arddangos yn yr awyr agored ac amgueddfeydd awyr agored
 • Ailagor cyfleusterau i athletwyr elît nad ydynt yn broffesiynol allu hyfforddi’n ddiogel.

Cefnogaeth i’r ymgyrch i drigolion Sir Ddinbych ofalu am ei gilydd

Mae'r Cyngor yn cefnogi ymgyrch i helpu pobl sy'n aros gartref oherwydd Coronafirws.

Mae ymgyrch ‘Edrych ar ôl ein gilydd’ Llywodraeth Cymru yn canolbwyntio ar sut i helpu ein gilydd yn ystod y pandemig ac yn darparu arweiniad ymarferol ar sut i aros yn actif yn feddyliol ac yn gorfforol yn ogystal â sut i gyflawni tasgau bob dydd yn ddiogel i leihau'r risg o ddal Coronafirws.

Dywedodd y Cynghorydd Bobby Feeley, Aelod Arweiniol y Cyngor dros Les ac Annibyniaeth: “Mae hwn yn gyfnod anodd iawn i’n holl breswylwyr ond y neges bwysicaf yw i bobl aros adref a lleihau cyswllt ag eraill. Mae hyn yn helpu i arafu lledaeniad y firws ac yn helpu i amddiffyn ein staff GIG, gofal cymdeithasol a gwasanaethau brys yn ogystal â gweithwyr allweddol sy'n parhau i ddarparu gwasanaethau i bob un ohonom.

“Mae'r cyngor hwn yn arbennig o bwysig i aelodau bregus y gymdeithas fel pobl dros 70 oed a'r rhai â chyflyrau meddygol sylfaenol. Ein neges iddynt yw peidiwch â chymryd unrhyw risgiau.

“Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi canllawiau ar sut y gallwn gefnogi’r rhai yn ein cymunedau sydd angen gofal ychwanegol, ond mae’r neges yn glir y dylid gwneud hyn yn ddiogel trwy gadw eich pellter oddi wrth eraill a lleihau’r nifer o weithiau yr ydych yn mynd allan o’ch cartref.”

Mae enghreifftiau o gefnogaeth y gellir eu darparu i aelodau bregus y gymdeithas yn cynnwys:

Help gyda siopa bwyd. Gallwch wneud hyn yn bersonol a gadael nwyddau ar stepen y drws, neu helpu'r rhai nad ydyn nhw'n gyfarwydd â siopa ar-lein.

Cadw mewn cysylltiad. Gall aros gartref am amser hir fod yn brofiad unig. Mae'n bwysig dweud helo a chadw cysylltiad rheolaidd dros y ffôn neu ar-lein.

Nol neges.  Bydd angen help ar rai pobl i gasglu meddyginiaeth. Efallai y bydd angen cefnogaeth archebu ar eraill fel nad ydyn nhw'n rhedeg allan.

Rhannwch ffynonellau gwybodaeth dibynadwy. Mae'n hawdd poeni am wybodaeth ar-lein, a gall rhai ohonynt gael eu cynllunio'n fwriadol i gamarwain pobl. Helpwch eich cymuned trwy rannu gwybodaeth ddibynadwy gan Lywodraeth Cymru, Iechyd Cyhoeddus Cymru, Cyngor Sir Dinbych a Heddlu Gogledd Cymru.

I gael rhagor o wybodaeth am sut i ofalu am ei gilydd ewch i https://llyw.cymru/iach-a-diogel   

 

Ymgyrch recriwtio i ofal yn Sir Ddinbych

Mae ymgyrch recriwtio fawr wedi cael ei lansio yn Sir Ddinbych er mwyn denu staff gofal dan gytundeb i gynorthwyo gyda gofal iechyd a gofal ychwanegol yn y sir, ac i gynorthwyo darparwyr annibynnol mewn cymunedau yn ystod yr achosion presennol o coronafeirws.

Mae'r Cyngor eisoes wedi derbyn cymorth 55 o staff, gwirfoddolwyr ac aelodau'r cyhoedd, ac mae'r Cyngor wedi lansio ymgyrch Gallu Gofalu? i lenwi nifer o swyddi gwag mewn contractau cartrefi gofal ledled y sir.

Mae’r angen mwyaf am ofal ymarferol ac mae'r Cyngor yn awyddus i recriwtio staff dan gytundeb i weithio mewn timau gofal ledled y sir. Mae yna amrywiaeth o rolau a bydd rhai yn rhoi cymorth hanfodol i gymunedau lleol. Nid oes angen profiad gan ddarperir hyfforddiant, ond mae’r Cyngor yn chwilio am bobl gofalgar, twymgalon a thostiruiol

Dywedodd y Cynghorydd Bobby Feeley, Aelod Arweiniol y Cabinet dros Les ac Annibyniaeth: "Mae hwn yn apêl frys am weithwyr ar gyfer cartrefi gofal. Rydym mewn cyfnod digynsail ac mae'r dyfodol gyda coronafeirws yn edrych yn ansicr iawn.

"Mae llawer o bwysau ar ofal cymdeithasol ac mae adnoddau'n cael eu hymestyn i'r eithaf. Dyna pam ein bod yn cael ymgyrch mor fawr i recriwtio staff a byddem yn gofyn i unrhyw un sydd awydd fod yn rhan i gysylltu fel mater o frys ".

I gael gwybod sut i ymgeisio am swyddi cytundeb gwag, ewch i www.sirddinbych.gov.uk/coronafeirws  neu drwy ffonio'r tîm adnoddau dynol, ar 01824 706200.

Adnoddau Cymunedol

Yn ystod yr wythnos diwethaf mae swyddogion Cyngor Sir Ddinbych ynghyd a chynghorwyr y Sir, tref a chymuned wedi rhoi rhestr at i gilydd o adnoddau sydd ar gael yn y sir yn ystod y pandemig Covid 19.

Mae'r rhestr ar gael  yma  www.sirddinbych.gov.uk/adnoddaucymunedol.

Mae'r rhestr yn cynnwys gwybodaeth am fusnesau a grwpiau newydd lleol sydd yn cynnig cymorth fel gwasanaeth cludo bwyd, nol siopa a gwasanaethau cefnogaeth eraill. Hefyd mae yn cynnwys linc i amrywiaeth o asiantau cymorth  a rhwydwaith  sydd yn darparu yn lleol, rhanbarthol a genedlaethol.

Plis, rhannwch y wybodaeth i deulu, ffrindiau a'r gymuned yn gyffredinol.

Rydym yn deall bydd y daflen Excel ddim yn gyraeddadwy i bawb a dim yn hawdd darllen ar rhai dyfais.  Mae ein swyddogion yn gweithio ar hyn i ddarganfod ffyrdd eraill o rannu'r wybodaeth, a wnawn ei diweddaru a rhannu mor fuan â phosib.

Bydd y wybodaeth allweddol yn cael ei diweddaru yn rheolaidd. Os oes gennych unrhyw wybodaeth rhydych yn teimlo bydd yn ddefnyddiol i'n trigolion  cysylltwch trwy e-bost community.development@sirddinbych.gov.uk

 

Cyngor yn dweud diolch i'r GIG

Mae staff y GIG am gael diolch arbennig ar y ffordd i’r gwaith.

Mae ‘Diolch yn Fawr GIG, Thank You NHS’ wedi cael ei beintio ar y ffyrdd i gyfeiriad Ysbyty Glan Clwyd ym Modelwyddan.

Cafodd y gwaith ei gyflawni gan Gyngor Sir Ddinbych, gyda chefnogaeth y contractwyr K T L Contracting o Lanbedr Dyffryn Clwyd ac L & R Roadlines o Ellesmere Port.

Dywedodd y Cynghorydd Brian Jones, Aelod Arweiniol y Cabinet dros Wastraff, Cludiant a’r Amgylchedd: “Roedd y Cyngor eisiau dweud diolch mawr i weithwyr y GIG yn Ysbyty Glan Clwyd ar ran trigolion y sir. Mae gweithwyr rheng flaen ar draws y sir, yn y GIG, gofal cymdeithasol a’r rhai hynny sy’n darparu amrywiaeth eang o wasanaethau yn ystod y pandemig,  yn haeddu ein diolch a’n gwerthfawrogiad yn ystod y cyfnod hwn. 

“Ein bwriad gyda’r fenter hon oedd dangos gwerthfawrogiad cymunedau Sir Ddinbych”.

“Hoffwn ddiolch i KTL Contracting ac L & R Roadlines am gynnal y gwaith am ddim”.

Dywedodd Ellen, Greer, Cyfarwyddwr yr Ysbyty: “Ar ran pawb yn Ysbyty Glan Clwyd, hoffwn ddiolch i Gyngor Sir Ddinbych am eu haelioni.

“Rydym wedi profi haelioni gan y gymuned gyfan sy’n cefnogi’r ysbyty, gan ein partneriaid a chan aelodau’r cyhoedd.

“Rydym yn ddiolchgar iawn am yr holl negeseuon a chynnig o gymorth rydym wedi ei dderbyn a hoffwn atgoffa pobl i barhau i gadw pellter cymdeithasol a helpu’n staff a’n cleifion i fod yn ddiogel.

Yn y cyfamser, mae’r Cyngor yn dymuno diolch I holl staff y rheng flaen sy’n gweithio mewn cymunedau ar draws y sir.

Mae rhai yn darparu gofal a chefnogaeth i un igolion, ond mae nifer o sefydliadau a busnesau eraill yn darparu cymorth arbenigol i gefnogi’r ymdrechion yn Sir Ddinbych ac ar draws y Gogledd.

Mae’r ymdrech yn parhau ac mae’r Cyngor yn dymuno diolch I bawn am eu hymrwymiad.

Y Cyngor a Chyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Ddinbych yn diolch i wirfoddolwyr fis Mehefin

Mae'r Cyngor Sir mewn partneriaeth â Chyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Ddinbych wedi diolch i wirfoddolwyr sydd wedi gwirfoddoli yn ystod pandemig y Coronafeirws.

Fel rhan o Wythnos Gwirfoddolwyr 2020 sydd yn dathlu cyfraniad miliynau o wirfoddolwyr ar draws y DU, mae’r Cyngor a Chyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Ddinbych wedi diolch i bawb sydd wedi gwirfoddoli i helpu i ddarparu gwasanaethau gyda’r Cyngor ac yn y gymuned ers mis Mawrth.

Cofrestrodd mwy na 500 o breswylwyr Sir Ddinbych fel gwirfoddolwyr gyda Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Ddinbych ers mis Mawrth, a bu’r cyngor a’r Gwasanaeth yn cysylltu â’r gwirfoddolwyr yma i roi swyddi iddynt.

Mae nifer wedi helpu’r Cyngor yn uniongyrchol gyda gwaith gofal mewn cartrefi ac yn y gymuned, galwadau cyfeillio, gyrwyr offer a Chyfarpar Diogelu Personol, rhoi cefnogaeth i bobl ddigartref a dyletswyddau domestig megis glanhau a golchi dillad, tra bod Cyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Ddinbych wedi lleoli llawer mwy gyda grwpiau cymunedol ar draws y sir.

Dywedodd y Cyng. Tony Thomas Aelod Arweiniol Tai a Chymunedau Sir Ddinbych: “Mae’r gefnogaeth wedi bod yn eithriadol yn ein cymunedau ers yr achosion o Coronafeirws. Mae pobl wedi dod at eu gilydd i helpu pobl eraill, ac mae hynny’n rhywbeth i’w ddathlu. Fe hoffwn i ddiolch i bawb ar draws Sir Ddinbych sydd yn gwirfoddoli, a’u llongyfarch am eu gwaith, ac fe hoffwn i hefyd ddiolch i Gyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Ddinbych am weithio mewn partneriaeth gyda’r Cyngor yn ystod y cyfnod heriol yma.

 “Fe hoffwn i hefyd roi teyrnged i’r rhai sydd wedi bod yn gwirfoddoli drwy’r Cyngor yn uniongyrchol ac sydd yn darparu cefnogaeth a chymorth hanfodol i bobl. Mae’n hyfryd gweld yr effaith y mae hyn yn ei gael ar fywydau pobl ac rydym ni’n gwybod fod y rhai sydd yn derbyn y cymorth yma’n arbennig o ddiolchgar”.

Dywedodd Helen Wilkinson, Prif Weithredwr Cyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Ddinbych: “Dros y misoedd diwethaf, mae Ymateb Gwirfoddolwyr Cymunedol Covid-19 y mae Cyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Ddinbych wedi ei sefydlu, wedi dibynnu ar wirfoddolwyr i ddarparu cefnogaeth i rai o’n preswylwyr mwyaf diamddiffyn.

“Rydym wedi gweithio’n agos gyda Chyngor Sir Ddinbych i sicrhau ein bod yn lleoli gwirfoddolwyr lle'r oedd yr angen fwyaf, a bod y gweithredoedd gwirfoddol a chymunedol yn ddiogel, yn effeithiol ac yn ysgogi pobl i barhau i wirfoddoli. 

“Rydym eisiau diolch o galon i’r holl wirfoddolwyr sydd wedi cefnogi preswylwyr, grwpiau gwirfoddol a chymunedol, sefydliadau trydydd sector, mentrau cymdeithasol, busnesau lleol, a’n partneriaid gwasanaeth cyhoeddus fel Cyngor Sir Ddinbych a Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr. Mae pob gweithred o wirfoddoli – yn fawr neu’n fach – wedi gwneud gwahaniaeth gwirioneddol i fywydau pobl”.

Caiff yr Wythnos Gwirfoddoli sy’n cael ei gynnal rhwng 1 a 7 Mehefin, ei arwain mewn partneriaeth gyda Cefnogi Cymru y Trydydd Sector y mae Cyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Ddinbych yn aelod ohono, Volunteer Scotland, Volunteer Now (Gogledd Iwerddon) a Chyngor Cenedlaethol Mudiadau Gwirfoddol a chaiff ei gefnogi gan sefydliadau ar draws y DU. 

Addysg

Apêl prydau ysgol am ddim y Cyngor i deuluoedd sy'n parhau i fod yn gymwys

Mae ‘r Cyngor yn gofyn i’r teuluoedd yn y sir sy’n gymwys am brydau ysgol am ddim i gysylltu.

Yn yr wythnosau diwethaf, mae’r Cyngor wedi gosod system lle mae’n darparu taliadau yn lle prydau ysgol am ddim, gyda £19.50 yn mynd i rieni neu warcheidwaid, fesul plentyn fesul wythnos.

Mae dros 1,500 o rieni/ gwarcheidwaid (3,000 o blant) yn cael budd o’r taliadau prydau ysgol am ddim hyd hyn, ond mae’r Cyngor yn amcangyfrif gallai hyd at 400 mwy o deuluoedd fod yn gymwys. Er gwaethaf nifer o alwadau ffôn a gohebiaeth, nid yw’r teuluoedd yma wedi camu ymlaen.

Unwaith y cyhoeddwyd fod ysgolion am gau, gweithredodd Sir Ddinbych yn gyflym i gynllunio danfon prydau ysgol am ddim. O fewn ychydig o ddiwrnodau, roedd y Cyngor wedi gosod ffordd o ddarparu prydau i blant a oedd â hawl cyfreithiol i'w derbyn.

Cafodd y system ei disodli gan ddull taliadau uniongyrchol, lle mae’r Cyngor yn talu arian yn uniongyrchol i gyfrifau banc y rhieni neu’r gwarcheidwaid, wrth sicrhau eu bod yn cael eu talu i fwydo eu plant.  Mae’r Cyngor wedi cysylltu â’r rhan fwyaf o’r teuluoedd ac wedi trefnu taliadau. Fodd bynnag, mae cael gafael ar rhai teuluoedd tipyn anoddach ac er ymdrechion staff y Cyngor, nid ydynt wedi camu ymlaen.

Os yw rhieni neu warcheidwaid yn credu eu bod yn gymwys, rydym yn annog iddynt glicio yma am ragor o wybodaeth.

Y Cyngor yn cyhoeddi datganiad yn dilyn cyhoeddiad ysgolion

Mae’r Cyngor wedi cyhoeddi datganiad mewn ymateb i'r cyhoeddiad gan Weinidog Addysg Cymru, Kirsty Williams AS y bydd ysgolion yn ail-agor fesul cam o 29 Mehefin.

Prif bwyntiau cyhoeddiad y Gweinidog oedd:

 • Cynigir y bydd pob ysgol yn dechrau'r cam nesaf ar 29 Mehefin, gyda'r tymor yn cael ei ymestyn wythnos, gan ddod i ben ar 27 Gorffennaf.
 • Yn y flwyddyn academaidd nesaf, gan ddechrau ym mis Medi, y bwriad yw y bydd egwyl hanner tymor yr hydref yn cael ei ymestyn i bythefnos.
 • Ym mhob ysgol, bydd y dull gweithredu'n cael ei gyflwyno fesul cam.  Bydd grwpiau blwyddyn yn cael eu rhannu'n garfannau gydag amser dechrau, gwersi ac egwyliau ar wahanol adegau.  Disgwylir y bydd hyn yn golygu y bydd traean o'r disgyblion, ar y mwyaf, yn bresennol ar unrhyw un adeg, er y gallai fod angen amser ar ysgolion i gyrraedd y lefel hon o weithredu.
 • Bydd dosbarthiadau llawer llai, gan ddarparu amser penodol diogel gydag athrawon a chyd-ddisgyblion. Bydd y cyfnod hwn yn cynnwys profiad ystafell ddosbarth ar-lein a phersonol, cael plant ac athrawon yn barod ar gyfer brofiad tebyg ym mis Medi.

Dywedodd y Cynghorydd Huw Hilditch-Roberts, Aelod Arweiniol y Cabinet dros Addysg, Gwasanaethau Plant ac Ymgysylltu â'r Cyhoedd: "Mae diogelwch ein plant, pobl ifanc a'n staff yn flaenoriaeth uchel gennym a hoffem sicrhau rhieni a gwarcheidwaid y byddwn yn gwneud popeth o fewn ein gallu i greu amgylcheddau diogel pan fydd ein disgyblion a'n myfyrwyr yn dychwelyd.

“Mae Llywodraeth Cymru wedi ei gwneud yn glir o ddechrau’r Coronafeirws mai dim ond pan fydd yn ddiogel gwneud hynny y bydd ysgolion yn ailagor yng Nghymru, ond rydym yn cydnabod bod rhai rhieni/gwarcheidwaid yn dal i fod â phryderon ynghylch yr amseru.

“Mae llawer o waith yn mynd rhagddo yn Sir Ddinbych ac ar draws Gogledd Cymru, i adolygu ein holl bolisïau a gweithdrefnau addysg ac ysgolion, i sicrhau eu bod yn addas i'r diben ar gyfer sefydlu trefniadau newydd a fydd yn caniatáu i'n hysgolion agor yn ddiogel.

“Byddwn nawr yn ystyried manylion y cyhoeddiad yn fanwl iawn a byddwn yn gweithio’n agos gydag ysgolion, cyrff llywodraethu ac undebau athrawon i baratoi ar gyfer ailagor ysgolion, gyda mesurau ymbellhau cymdeithasol llym yn cael eu cyflwyno ym mhob ysgol.  Bydd gweithdrefnau glanhau a hylendid dwylo trwyadl ar waith a byddwn yn sicrhau bod gan ysgolion bopeth sydd ei angen arnynt i weithredu'n ddiogel.

“Bydd ysgolion yn darparu gwybodaeth dros y dyddiau a’r wythnosau nesaf am drefniadau a fydd yn cael eu rhoi ar waith a chamau y mae’n rhaid i bobl eu dilyn i sicrhau bod iechyd a diogelwch ein holl ddisgyblion a staff yn cael eu gwarchod”.

Eisteddfod yr Urdd

Eisteddfod yr Urdd gyda gwahaniaeth yn dod a llwyddiant i Sir Ddinbych

Mae’r Cyngor yn dymuno llongyfarch plant a phobl ifanc o bob cwr o'r sir am eu llwyddiant yn Eisteddfod yr Urdd eleni - gŵyl gyda gwahaniaeth!

Roedd yr Eisteddfod i fod i gael ei chynnal yn Sir Ddinbych yr wythnos hon yn ystod gwyliau'r hanner tymor, ond mi benderfynodd swyddogion yr Urdd ganslo'r digwyddiad ffurfiol eleni yn dilyn yr achosion o coronafeirws a’r canllawiau cenedlaethol.  Mae'r digwyddiad bellach wedi'i drefnu i gael ei gynnal yn y sir ym mis Mai 2021.

Penderfynodd y trefnwyr gynnal Eisteddfod T, gŵyl rithwir gyda'r cystadleuwyr yn cael eu gwahodd i anfon fideos ohonynt eu hunain ar gyfer amrywiaeth eang o gystadlaethau, gan gynnwys canu, llefaru a dawnsio, yn ogystal â rhai cystadlaethau newydd fel dynwared a meimio i gerddoriaeth.

Mi gystadlodd nifer o blant a phobl ifanc o Sir Ddinbych, gyd rhai yn profi llwyddiant.  Mae fideo o gân o’r sioe ysgol gynradd y dylai fod wedi cael ei lwyfannu'r mis hwn hefyd  wedi cael ei rannu ar y cyfryngau cymdeithasol yn ystod yr wythnos.

Dywedodd y Cynghorydd Huw Hilditch-Roberts, Aelod Arweiniol y Cabinet dros Blant, Pobl Ifanc ac Ymgysylltu â'r Cyhoedd: "Rydym yn llwyr ddeall penderfyniad yr Urdd i ganslo'r digwyddiad eleni, yng ngoleuni'r canllawiau cenedlaethol ac edrychwn ymlaen at weithio gyda threfnwyr y digwyddiad  yn 2021.

"Mae'r syniad o gynnal Eisteddfod rithwir wedi bod yn un wych ac wedi gafael dychymyg pobl ar hyd a lled Cymru. Rydym wedi gweld llawer o geisiadau o Sir Ddinbych, gyda llwyddiant yn dod i’r sir. Mae'n wych bod cyfoeth diwylliant a thalent y sir yn cael ei gydnabod.

"Rydym nawr yn troi ein sylw at ddigwyddiad y flwyddyn nesaf ac yn gweithio gyda threfnwyr i drefnu Eisteddfod i'w chofio".

Gallwch wylio nôl arlein.

Gwastraff, Ailgylchu a'r Amgylchedd

Canolfannau ailgylchu nawr ar agor gyda system archebu

Mae canolfannau ailgylchu gwastraff y cartref wedi ail-agor gyda system archebu lle i waredu ar unrhyw wastraff cartref angenrheidiol.

Bydd y galw o ddefnydd y canolfannau ailgylchu yn Lôn Parcwr (Rhuthun), Ystâd Ddiwydiannol Colomendy (Dinbych) a Ffordd Marsh (y Rhyl) yn uchel iawn, felly mae'r Cyngor wedi cyflwyno system archebu lle, i gadw’r traffig sy’n ciwio ar lefel rhesymol ac er mwyn cydymffurfio â mesurau ymbellhau cymdeithasol. Gall pobl archebu lle ar-lein neu os ydynt yn cael trafferth, dylai pobl gysylltu â’r Cyngor. Mae’r system yn fyw rŵan.

Bydd angen i yrwyr ddod â’u rhif cyfeirnod archebu a phrawf o’u man preswylio. Ni chaniateir unrhyw un heb apwyntiad i ddod ar y safle.

Mae’r Canolfannau Ailgylchu Gwastraff y Cartref achlysurol yng Nghorwen a Llangollen yn dal wedi eu hatal nes y rhoddir gwybod yn wahanol. Y rheswm am hyn yw na all y Cyngor sicrhau y bydd cadw pellter cymdeithasol yn cael ei gynnal, ac nid yw felly’n ddiogel i agor rhain.

Mae’r Cyngor yn rhoi’r cyngor canlynol i’r rhai sy’n ymweld â'r canolfannau ailgylchu: 

 • Ni ddylai pobl ymweld â’r Ganolfan Ailgylchu os ydyn nhw neu unrhyw un sy’n byw gyda nhw yn hunan-ynysu neu’n dangos symptomau COVID-19.
 • Ni fyddwn yn caniatáu mynediad i unrhyw drelars dwy echel (Rhoddir mynediad i faniau sy’n seiliedig ar geir/ cerbydau 4x4 a threlars un echel). Dim ond os oes ganddynt hawlen ar gyfer gwneud hynny y gall pobl ddod â gwastraff y cartref mewn cerbyd gwaith. Mae’r Cyngor yn prosesu ceisiadau am hawlenni newydd fel arfer. Peidiwch ag archebu lle nes fod gennych hawlen ddilys.
 • Gwahanwch eich gwastraff cyn dod i’r safle er mwyn cyflymu eich ymweliad.
 • Bydd cyfyngiad ar y nifer o gerbydau a ganiateir ar y safle a lle bo modd, dylent ond gynnwys y gyrrwr fel yr unig berson a ganiateir i ddadlwytho eu cerbydau. Rhaid i bobl aros yn eu car wrth giwio.
 • Rhaid i staff ac ymwelwyr gadw at fesurau cadw pellter cymdeithasol bob amser.
 • Dim ond gwastraff nad oes modd ei ailgylchu ddylai fod mewn bagiau gwastraff du. Mae CSDd yn casglu bwyd, caniau, plastig, papur, cardiau a gwydr o ymyl palmant felly dylai trigolion ddefnyddio’r casgliadau hyn ar gyfer y deunyddiau hyn. Ni fyddwn yn derbyn gwastraff bagiau du sy’n cynnwys bwyd a deunyddiau y gellir eu hailgylchu.
 • Bydd y safleoedd hyn yn brysur iawn a dylech ddisgwyl ciwio i gael mynediad i'r safle. Bydd y system archebu yn lleihau amseroedd aros, ond dylech ddisgwyl oedi. Yn ein safleoedd llai yn Ninbych a Rhuthun, bydd amseroedd aros yn cynyddu o tua 20 munud ymhellach os bydd y sgipiau’n llawn ac angen eu gwagio gan na chaniateir defnyddwyr ar y safle yn ystod y gweithrediad hwn.
 • Bydd system reoli traffig newydd ar waith ond os bydd y ciwiau'n ymestyn yn ôl at ffordd brysur ac yn achosi perygl, efallai y gofynnir i bobl symud yn eu blaenau. Mae’r Cyngor wedi gwneud y cyfan yn ei allu i liniaru hyn gyda'r system archebu, ond mae’n dibynnu ar y cyhoedd i gadw at y slotiau 20 munud a pheidio dod heb archebu ymlaen llaw.
 • Dangoswch barch ac ystyriaeth tuag at ein staff a’ch cyd-gwsmeriaid yn ystod y cyfnod heriol hwn. Ni fyddwn yn goddef unrhyw ddigwyddiadau/camdriniaeth o staff neu ddefnyddwyr eraill, a bydd yn golygu na allwch chi archebu lle i ymweld eto a gallai fod angen ymyrraeth gan yr heddlu.

Amseroedd agor y safleoedd fydd:

 • Rhuthun: Llun – Iau: 10am-6pm; Ar gau ddydd Gwener; Sadwrn a Sul 9am – 5pm
 • Dinbych: Llun, Mawrth, Mercher, Gwener – 10am – 6pm; Ar gau ddydd Iau; Sadwrn a Sul 9am – 5pm
 • Y Rhyl: Llun - Sul 10am – 6pm

Dywedodd y Cynghorydd Brian Jones, Aelod Arweiniol Gwastraff, Cludiant ac Amgylchedd y Cyngor: “Mae ein timau wedi bod yn gweithio'n galed yn ystod y cyfnod digynsail hwn i gadw cymaint o’n gwasanaethau â phosibl yn gweithredu, gan gynnwys casgliadau ailgylchu, bwyd a gwastraff.

“Rydym yn cydnabod y bydd cau’r canolfannau ailgylchu wedi achosi amhariad a diolchwn i drigolion am eu hamynedd a’u dealltwriaeth. Roeddem yn dilyn y canllawiau cenedlaethol nad oedd yn cysidro siwrneiau i ganolfannau ailgylchu fel pwyn rhesymol i adael cartref, felly gwnaed y penderfyniad i gau'r safleoedd. Mae’r sefyllfa honno wedi bod yn cael ei hadolygu’n ddyddiol ac rydym wedi cymryd rhan mewn trafodaethau rhanbarthol i ailagor y safleoedd mor sydyn â phosibl.

“Rydym yn profi galw mawr iawn i ddefnyddio’r safleoedd a phenderfynwyd defnyddio system archebu i leihau tagfeydd traffig ac i sicrhau diogelwch y bobl sy'n defnyddio'r safle neu'n gweithio yno. Bydd y sefyllfa’n cael ei hadolygu’n gyson a byddwn yn rhoi gwybod i drigolion os bydd unrhyw beth yn newid.

“Gofynnwn i bobl ddilyn y rheolau a gallwn weithio gyda'n gilydd i geisio ailgyflwyno'r gwasanaeth mewn modd mor esmwyth â phosibl".

Adran Busnes

Annog busnesau yn Sir Ddinbych i ddilyn canllawiau ymbellhau cymdeithasol

Mae‘r Cyngor yn annog pobl a busnesau i barhau i ddilyn canllawiau iechyd cyhoeddus ar gyfer ymbellhau cymdeithasol.

Gyda rhai busnesau yng Nghymru yn cael ailagor, fel canolfannau garddio, mae'r Cyngor yn atgoffa preswylwyr a busnesau bod canllawiau Llywodraeth Cymru yn glir ac y dylai pobl aros adref yn gyffredinol a dim ond mynd allan i ymarfer corff yn lleol a siopa am hanfodion. Rhaid dilyn gofynion ymbellhau cymdeithasol bob amser.

Dywedodd y Cynghorydd Mark Young, Aelod Arweiniol y Cyngor dros Gynllunio, Gwarchod y Cyhoedd a Chymunedau Mwy Diogel: “Er ein bod ni i gyd eisiau dychwelyd i normal cyn gynted â phosibl mae'n hanfodol ein bod ni'n dilyn y canllawiau gan Lywodraeth Cymru.  Mae ymbellhau cymdeithasol yn rhan allweddol o reoli'r firws a gall busnesau chwarae eu rhan drwy sicrhau bod ymbellhau cymdeithasol yn cael ei gynnal yn eu hadeiladau ac o'u cwmpas." 

Mae'n rhaid i bob busnes sy’n cael caniatâd i agor weithredu gweithdrefnau i sicrhau pellter o ddau fetr rhwng pobl, staff a chwsmeriaid a dylai perchenogion atgoffa staff i ddod i'r gwaith dim ond os ydynt yn iach ac nad oes unrhyw un yn eu cartref yn hunan-ynysu.

Er mwyn diogelu staff a chwsmeriaid, mae'n ddoeth rheoli mynediad i'r safle, gan ganiatáu nifer cyfyngedig o bobl ar unrhyw adeg benodol.

Dylai arwyddion fod yn glir ac atgoffa cwsmeriaid gyda symptomau i beidio mynd i mewn yn ogystal ag atgoffa staff a chwsmeriaid i gadw dau fetr ar wahân bob amser tra'u bod yn yr adeilad neu’n aros mewn ciw.

Dylai golchi dwylo a glanhau arwynebau yn rheolaidd fod yn arfer cyffredin a dylai perchnogion busnes ystyried unrhyw fesur sy'n cael gwared ar yr angen am gyswllt agos megis trwy ddefnyddio taliadau digyswllt a rhwystrau plexiglass.

Ychwanegodd y Cynghorydd Young: "Mae'n ymddangos y bydd ymbellhau cymdeithasol o gwmpas am beth amser a dylai pob un ohonom chwarae ein rhan. Er ein bod yn canolbwyntio ar y sector manwerthu, mae'r mesurau hyn yn berthnasol i bob busnes, boed yn wynebu'r cyhoedd ai peidio, yn fawr neu'n fach, yn fanwerthu neu'n weithgynhyrchu, a hefyd i'r cyhoedd pan fyddant wedi gadael eu cartref. Gofynnwn i bawb gadw at y gofynion a pharchu eraill o'u cwmpas"

Bydd swyddogion y Cyngor o dimau Gwarchod y Cyhoedd yn monitro cydymffurfiaeth mewn busnesau dros yr wythnosau nesaf.

Gall unrhyw un sy'n dymuno codi pryderon ynglŷn â ymbellhau cymdeithasol ar safle busnesau roi gwybod i ni amdano drwy ffonio 01824 706000 ar neu ar-lein yn http://www.denbighshire.gov.uk/cy/

Gwasanaethau Cefn Gwlad

Glanhau baw cŵn – hyd yn oed yng nghefn gwlad

Mae Cyngor Sir Ddinbych yn galw ar holl berchnogion cŵn i lanhau baw cŵn yng nghefn gwlad agored, yn dilyn pryderon a godwyd yn genedlaethol. 

Mae sefydliadau yn y diwydiant amaethyddol ar draws Cymru wedi gweld cynnydd sylweddol yn y nifer o gwynion ynglŷn â baw cŵn yng nghefn gwlad. 

Mae yna bryder oherwydd yr un fath â’r risg o glefyd yn y parciau a strydoedd preswyl, mae’r un mor beryglus i dda byw yng nghefn gwlad. 

Y cyngor i bobl yng nghefn gwlad yw glanhau ar ôl eu hanifeiliaid a gwaredu’r bagiau’n briodol a pheidio â’u gwaredu mewn caeau neu ar ymyl ffordd. 

Dywedodd y Cynghorydd Tony Thomas, yr Aelod Cabinet Arweiniol Tai a Chymunedau Mwy Diogel: “Mae baw cŵn ar strydoedd ac mewn parciau yn broblem amlwg ac yn cael ei gyhoeddi o dro i dro, ond o ganlyniad i’r coronafeirws a phobl yn ymarfer corff tra’n mynd â’u cŵn am dro, mae hyn wedi arwain at gynnydd mewn cwynion. 

 “Mae’r mwyafrif helaeth o berchnogion cŵn yn gyfrifol ond mae yna rai nad ydynt yn dilyn y rheolau.  Gydag ardaloedd mor helaeth ar draw Sir Ddinbych, mae hyn yn profi’n anodd o ran camau gorfodi. Felly, rydym yn gofyn i bobl fod yn gyfrifol a glanhau ar ôl eu hanifeiliaid yng nghefn gwlad agored a chadw eu cŵn ar dennyn.

“Hoffwn ddiolch i drigolion ymlaen llaw am wneud cefn gwlad yn ddiogel i bawb.”

Dywedodd Mari Jones, swyddog gweithredol sirol FUW Sir Ddinbych: “Er mwyn diogelu iechyd da byw, mae’n hanfodol bod cerddwyr cŵn yn glanhau baw eu ci.  Mae baw cŵn yn gallu lledaenu clefydau i dda byw sy’n achosi problemau iechyd a lles, ac fel gydag ymosodiadau cŵn, mae hyn yn cyflwyno mater lles y gellir ei osgoi. 

“Rydym yn parhau i annog aelodau o’r cyhoedd i ddefnyddio cefn gwlad yn gyfrifol ac mae hyn yn cynnwys cadw cŵn yn ddiogel ar dennyn ger da byw a chasglu baw ci ar ôl iddo faeddu."

Gwasanaethau Hamdden

Sioe awyr y Rhyl 2020 wedi'i chanslo er mwyn sicrhau diogelwch y cyhoedd yng nghanol pandemig Covid-19

Mae ‘r Cyngor a Hamdden Sir Ddinbych Cyf yn cyhoeddi na fydd y sioe awyr, sydd bellach yn ei 11eg blwyddyn, yn mynd yn ei blaen ar ŵyl banc ym mis Awst, yn ôl y bwriad.

Roedd y sioe'r llynedd yn cael ei hystyried fel y gorau erioed ac enillodd y wobr i'r dyrfa orau yng Ngwobrau Twristiaeth Gogledd Cymru.

Dywedodd y Cynghorydd Bobby Feeley, Cadeirydd Hamdden Sir Ddinbych Cyf: "Yn ystod yr wythnosau diwethaf rydym wedi bod yn monitro cyngor y Llywodraeth yn ofalus, ac ar ôl llawer o drin a thrafod yn ofalus rydym wedi dod i'r casgliad hwn.  Mae ein penderfyniad wedi cael ei wneud yng ngoleuni'r heriau sy'n cael eu cyflwyno gan Covid 19, a'r disgwyliad parhaus o fesurau ymbellhau cymdeithasol.  Yn anffodus, teimlwn na fyddem yn gallu gwarantu diogelwch staff, gwirfoddolwyr ac ymwelwyr sy'n mynd i ddigwyddiad mor fawr, nac yn dymuno rhoi straen ychwanegol ar y gwasanaethau brys ar adeg mor anodd.

"Roeddem yn anelu at wneud y Sioe eleni yn well, gyda'r tîm Red Arrows mawreddog a'r  sioe teithiau coffa  Brwydr Prydain yn cael eu trefnu ar gyfer y ddau ddiwrnod. Mae'r tîm digwyddiadau cyfan wedi'i siomi'n naturiol, ond bydd yn awr yn anelu at wneud digwyddiad y flwyddyn nesaf yn well nag erioed.  Mae'n siomedig gorfod canslo digwyddiadau sy'n cyfrannu cymaint i economi ymwelwyr y Rhyl, ond rydym yn ymrwymo i weithio gyda'r holl randdeiliaid a busnesau yn y Rhyl, i sicrhau bod y gyrchfan yn cynnig rhaglen gref a bywiog i ymwelwyr yn 2021."

Dywedodd y Cynghorydd Hugh Evans OBE, Arweinydd Cyngor Sir Ddinbych ac Aelod Arweiniol yr Economi: "Gyda llawer o edifeirwch rydym yn cyhoeddi canslo'r sioe awyr eleni. Deallwn y bydd hyn yn siom enfawr i bawb sy'n gysylltiedig â'r achos, ac i'r miloedd o drigolion ac ymwelwyr sy'n mynychu, y mae llawer ohonynt yn dychwelyd flwyddyn ar ôl blwyddyn.  Rydym hefyd yn gwerthfawrogi'r effaith a gaiff y diddymiad hwn ar y gymuned fusnes leol, sy'n elwa bob blwyddyn ar y fasnach ychwanegol a gynhyrchir gan y sioe awyr. Hoffem ddiolch i'n holl bartneriaid am eu hamynedd a'u cefnogaeth yn yr amgylchiadau digyffelyb hyn.  Bydd ein tîm nawr yn canolbwyntio ar ddatblygu rhaglen wych ar gyfer sioe awyr y Rhyl 2021. "

Gwefan

Gwybodaeth ar gyffyrddiad botwm

Rydym wedi ailwampio ein adran ar coronafeirws ar wefan y Cyngor, i helpu ymwelwyr i fynd ar y safle i ddod o hyd i'w gwybodaeth drwy gyffwrdd botwm.

O'r prif adran coronafeirws, gallwch gyrchu gwybodaeth ar:

 • Negeseuon ‘Aros Gartref’
 • Gwirydd symptomau coronafeirws
 • Gofal plant brys
 • Newidiadau i'n gwasanaethau
 • Y newyddion diweddaraf
 • Gwybodaeth am bobl sy'n agored i niwed
 • Adnoddau cymunedol
 • Iechyd a lles
 • Adran ar gyfer gofalwyr
 • Cysylltiadau i Iechyd Cyhoeddus Cymru, GIG a Llywodraeth Cymru.
Taylorfitch. Dod â newyddlenni yn fyw o flaen eich llygaid