llais y sir

Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol

Gwasanaeth bws poblogaidd â golygfeydd yn dychwelyd i Ddyffryn Dyfrdwy

Bydd Gwasanaeth Bws Darluniadwy Dyffryn Dyfrdwy yn rhedeg eto eleni i ddarparu mynediad at rai o gyrchfannau allweddol y dirwedd hardd a hanesyddol hon.

Y Bws Darluniadwy - Bwlch yr Oernant

Mae gwasanaeth Bws Darluniadwy Dyffryn Dyfrdwy yn daith gylchol sy’n cysylltu Llangollen a’r pentrefi cyfagos ag atyniadau poblogaidd lleol, gan gynnwys Traphont Ddŵr Pontcysyllte, Gwarchodfa Natur Wenffrwd, Rhaeadr y Bedol, Abaty Glyn y Groes, Tŷ Hanesyddol Plas Newydd a Bwlch yr Oernant.

Y Bws Darluniadwy tu allan i Dŷ Hanesyddol Plas Newydd

Fe fydd y gwasanaeth camu ymlaen a chamu i ffwrdd yn galluogi i deithwyr ymweld â'r atyniadau allweddol hyn heb fod angen car, gan ei gwneud hi’n haws i’r rheiny heb gar deithio i’r lleoedd yma. Bydd yn helpu i leihau tagfeydd yn rhai o ardaloedd prysuraf Dyffryn Dyfrdwy. Mae'r tocyn dydd 1Bws yn werthfawr i'r rhai sydd am fynd ar daith gerdded dywys o'r ardal, ac eleni bydd y gwasanaeth hefyd yn cynnig taliadau i neidio ymlaen ac i ffwrdd ar gyfer teithiau sengl byrrach, gan ei wneud yn opsiwn delfrydol ar gyfer darganfod rhai o deithiau cerdded llinellol yr ardal.

Mae’r gwasanaeth wedi’i greu diolch i gyllid gan Gronfa Treftadaeth y Loteri, ac mae’n cael ei ddarparu mewn partneriaeth gan Gyngor Sir Ddinbych a phrosiect Ein Tirlun Darluniadwy, cynllun partneriaeth tirlun sy’n ceisio gwarchod a gwella mynediad at dirweddau ysbrydoledig Dyffryn Dyfrdwy a Safle Treftadaeth y Byd Camlas a Thraphont Ddŵr Pontcysyllte.

Meddai Hannah Marubbi, Swyddog Partneriaeth Ein Tirlun Darluniadwy: “Mae’n bleser gennym ni groesawu Gwasanaeth Bws Darluniadwy Dyffryn Dyfrdwy am y bedwaredd flwyddyn. Gwelodd y gwasanaeth y nifer uchaf erioed o ddefnyddwyr y llynedd, ac rydym yn gobeithio y bydd y tymor hwn yn rhoi’r cyfle i hyd yn oed mwy o ymwelwyr a thrigolion lleol grwydro’r ardal ehangach.”

Bydd Gwasanaeth Bws Darluniadwy Dyffryn Dyfrdwy 199 ar gael ar ddydd Sadwrn yn unig tan ddydd Sadwrn, 30 Awst 2024. I weld yr amserlen lawn a phrisiau tocynnau, ewch i wefan AHNE Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy, tudalen we amserlen bysiau y Cyngor, neu codwch daflen o Ganolfan Groeso Llangollen.

Chwilio am Geidwaid Gwirfoddol i helpu i ofalu am Ddyffryn Dyfrdwy

Mae Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy yn chwilio am Geidwaid Gwirfoddol

Mae Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy yn chwilio am Geidwaid Gwirfoddol a hoffai helpu ein tîm ofalu am ardal ddeheuol y dirwedd ddynodedig.

Mae Dyffryn Dyfrdwy yn ardal eiconig o olygfeydd gwirioneddol eithriadol, sy'n gyfoethog mewn treftadaeth ddiwylliannol a diwydiannol. Fel ceidwad gwirfoddol, gallwch ddod yn llysgennad i’r AHNE, rhannu eich cariad a’ch gwybodaeth am yr ardal hon, ac ysbrydoli pobl leol ac ymwelwyr fel ei gilydd i helpu i warchod yr hyn sy’n gwneud Dyffryn Dyfrdwy mor arbennig.

Bydd Ceidwaid Gwirfoddol wedi'u lleoli'n bennaf mewn dau o'r safleoedd mwyaf poblogaidd yn yr ardal; Castell Dinas Brân, y fryngaer hynafol sy'n edrych dros Langollen; a Rhaeadr y Bedol, campwaith Thomas Telford a man cychwyn Safle Treftadaeth y Byd Traphont Ddŵr a Chamlas Pontcysyllte.

Byddant yn cael gwisg benodol a byddant yn cyfarfod ac yn ymgysylltu ag aelodau o'r cyhoedd, gan rannu gwybodaeth ac ateb cwestiynau.

Rydym yn chwilio am wirfoddolwyr i helpu tîm Ceidwaid AHNE ar eu cyfnodau prysuraf, felly rydym yn chwilio am bobl a all ymrwymo i o leiaf cwpl o ddiwrnodau'r mis, naill ai ar benwythnosau neu ddyddiau'r wythnos yn ystod gwyliau'r ysgol. Bydd pob Ceidwad Gwirfoddol newydd yn cael hyfforddiant cyn dechrau yn eu rolau.

Mae hwn yn gyfle gwych oherwydd gall mynd allan i’r awyr agored a phrofi ein hamgylchedd anhygoel o amgylch Dyffryn Dyfrdwy fod yn fuddiol iawn i helpu iechyd corfforol a meddyliol unigolion.

Mae hefyd yn waith pwysig iawn i warchod natur yn Nyffryn Dyfrdwy, i helpu i warchod yr ardal i bobl barhau i ymweld â hi a’i mwynhau. 

Mae’r rôl yn agored i unrhyw un dros 18 oed, nid oes angen profiad blaenorol ond mae cariad at y dirwedd yn hanfodol! Os oes gennych ddiddordeb mewn ymuno â'r tîm, byddwn yn cynnal sesiwn wybodaeth am y rolau ar nos Fawrth 23 Ebrill. I archebu eich lle, cysylltwch â Hannah Law. Y dyddiad cau ar gyfer datgan diddordeb yw Dydd Gwener, 19 Ebrill 2024.

Mae’r Rhaglen Cymunedau a Natur wedi cael £292,772 gan Lywodraeth y DU drwy Gronfa Ffyniant Gyffredin y DU.

Cefnogaeth cronfa prosiect cynaliadwy nawr ar gael

Pobl y gwrando ar gyflwyniad ar Fryniau Clwyd

Mae cymorth ariannol nawr ar gael ar gyfer prosiectau amgylchedd cynaliadwy cymunedol ym Mryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy.

Mae’r Gronfa Datblygu Cynaliadwy (CDC) wedi’i sefydlu gan Lywodraeth Cymru a’i rheoli gan AHNE Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy nawr yn agored ar gyfer ceisiadau.

Mae’r gronfa gyfalaf hon ar gael ar gyfer prosiectau yn yr AHNE sy’n edrych ar gyrraedd ffordd mwy cynaliadwy o fyw yng nghefn gwlad a rhoi cyfleoedd i gymunedau barhau’n iach yn gymdeithasol gyda lles economaidd cadarn.

Agorwyd y cynllun ar 1 Ebrill 2024 a bydd pot o £90,000 ar gael. Gellir gwneud cais am grantiau llai na £1,000 neu grantiau mwy o hyd at £25,000. Mae cyllid ar gael i sefydliadau gan gynnwys grwpiau cymunedol neu wirfoddol, awdurdodau lleol yn ogystal â’r sector preifat ac unigolion.

Mae’n rhaid i’r sector preifat ac unigolion ddangos bod gan eu prosiectau fudd cyhoeddus ehangach ac mae’n rhaid i’r prosiect bwriedig gwrdd â nod ac amcanion y cynllun a chael ei leoli yn neu â budd uniongyrchol i AHNE. Mae’n rhaid i brosiectau hefyd gydymffurfio â gofynion rheoleiddio perthnasol fel caniatâd cynllunio neu reoliadau adeiladu.

Dywedodd Emlyn Jones, Pennaeth Cynllunio, Gwarchod y Cyhoedd a Gwasanaethau Cefn Gwlad: “Mae Cronfa Datblygu Cynaliadwy yn bennaf ar gyfer cynlluniau ymarferol, arloesol, sy’n cynnwys cymunedau lleol a phobl ifanc mewn prosiectau yn AHNE Cymru. Y mathau o brosiectau fydd yn cael eu cefnogi yw’r rhai sy’n bodloni amcanion cynaliadwy y Gronfa Datblygu Cynaliadwy ac AHNE.

“Mae’r amcanion hyn ar gyfer cadw a gwella harddwch naturiol yr AHNE, gan gynnwys yr amgylchedd adeiledig, i hybu ffurfiau cynaliadwy o ddatblygiad cymdeithasol ac economaidd AHNE, i hybu lles economaidd a chymdeithasol cymunedau lleol ac i hybu mwynhad AHNE mewn tawelwch.”

Rhoddir blaenoriaeth i gynigion prosiect sy’n:

  • Dangos arloesedd neu arfer orau.
  • Cynnwys cymunedau lleol a phobl ifanc
  • Ysgogi cyfraniadau gan ffynonellau eraill, mewn arian parod neu mewn nwyddau
  • Goresgyn rhwystrau i gynaliadwyedd a hyrwyddo dealltwriaeth ehangach o gynaliadwyedd.
  • Hyrwyddo ffurfiau cynaliadwy o ddatblygiad cymdeithasol ac economaidd neu ychwanegu gwerth at brosiectau cynaliadwyedd sy'n bodoli eisoes.
  • Codi ymwybyddiaeth o'r AHNE a chynhyrchu swyddi neu incwm i gymunedau, heb niweidio'r dirwedd.

I gael mwy o wybodaeth am y cyllid ac ynglŷn â sut i ymgeisio ewch i wefan Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy. 

Taylorfitch. Dod â newyddlenni yn fyw o flaen eich llygaid