llais y sir

Gwasanaethau Cefn Gwlad

Pobl ifanc yn helpu i lunio safle natur cymunedol newydd Henllan

Ysgol Henllan

Mae disgyblion Ysgol Henllan wedi torchi eu llewys i helpu i lunio safle newydd y gall byd natur a phreswylwyr ei fwynhau gyda’i gilydd.

Fe fu’r disgyblion yn gweithio’r wythnos hon gyda Cheidwaid Gwasanaeth Cefn Gwlad Sir Ddinbych a gwirfoddolwyr i ddechrau llunio Safle Natur Cymunedol newydd Henllan ar dir y tu ôl i Ffordd Meifod.

Mae’r ardal hon yn un o bedwar safle natur cymunedol newydd - ochr yn ochr ag ardaloedd tebyg yn Y Rhyl, Llanelwy a Chlocaenog - y mae Gwasanaeth Cefn Gwlad a thimau Newid Hinsawdd Cyngor Sir Ddinbych yn eu creu yn y sir eleni i hybu manteision ar gyfer bywyd gwyllt lleol a lles preswylwyr.

Mae gwaith Safleoedd Natur Cymunedol yn ogystal â gwaith creu coetiroedd mewn ysgolion ar hyd a lled y sir eleni wedi derbyn cyllid a ddaw o grant £800,000 gan Lywodraeth y DU drwy Gronfa Ffyniant Gyffredin y DU.

Mae disgyblion wedi bod yn brysur yn palu gan helpu i blannu dros 1,700 o goed ar y safle. Bydd y safle hefyd yn cynnwys llwybrau troed newydd, pwll, dolydd blodau gwyllt, man hamdden ac ardal bicnic, lloches i drychfilod (hynny yw “banc gwenyn”) ac ystafell ddosbarth awyr agored cyn diwedd y flwyddyn hon.

Bydd Safle Natur Cymunedol Henllan hefyd yn helpu i gefnogi ymdrech y Cyngor i leihau ôl-troed carbon y sir drwy gyfrannu at y cyfanswm o garbon a gaiff ei storio (neu ei amsugno) mewn llystyfiant a phriddoedd.

Disgyblion Llanelwy yn cefnogi natur leol

Ysgol Glan Clwyd

Mae disgyblion Ysgol Glan Clwyd wedi helpu i ddatblygu mwy o help i natur yn yr ysgol.

Mae disgyblion wedi gosod gwreiddiau ar gyfer ardal goetir newydd ar dir yr ysgol wrth weithio gyda cheidwaid a swyddogion bioamrywiaeth Gwasanaeth Cefn Gwlad y Cyngor.

Bu’r bobl ifanc yn cymryd rhan yn y gwaith sy’n mynd rhagddo ar draws ysgolion y sir i helpu i gynyddu bioamrywiaeth a chanopïau coed i helpu adferiad natur a darparu ardal awyr agored lles addysgol i’r disgyblion.

Mae Ysgol Glan Clwyd yn un o wyth ysgol a fydd, at ei gilydd, yn derbyn mwy na 8,000 o goed, yn cynnwys gwrychoedd a choed ffrwythau, er mwyn darparu gwell ardaloedd cynefin i gefnogi natur leol, yn ogystal â mannau awyr agored ar gyfer dysgu er mwyn helpu lles disgyblion.

Mae’r gwaith hwn wedi cael cyllid gan grant o £800,000 gan Lywodraeth y DU drwy Gronfa Ffyniant Gyffredin y DU.

Mae’r gwaith plannu coed eleni mewn ysgolion hefyd yn ategu ymdrech y Cyngor i leihau ôl troed carbon y sir drwy gyfrannu at faint o garbon sy’n cael ei storio (neu ei amsugno).

Bydd cynyddu’r canopi coetir yn Ysgol Glan Clwyd ac ysgolion eraill yn helpu i wella ansawdd aer, oeri gwres trefol, gwella lles corfforol a meddyliol ar gyfer disgyblion a staff, ac ardaloedd o ddiddordeb cymysg ar gyfer addysg a chwarae.

Mae timau Bioamrywiaeth a Newid Hinsawdd Cyngor Sir Ddinbych hefyd yn parhau i weithio gydag ysgolion drwy gydol y flwyddyn i helpu i ddatblygu ardaloedd ar dir ysgolion i gefnogi natur ymhellach, a’r dysgu a lles i ddisgyblion a staff.

Yr wythnos hon, mae mwy na 2,400 o goed yn cael eu plannu yn Ysgol Glan Clwyd, cymysgedd o rywogaethau coetir llydanddail cynhenid a choed ffrwythau lleol Cymreig.

Taylorfitch. Dod â newyddlenni yn fyw o flaen eich llygaid