llais y sir

Cronfa Perchnogaeth Gymunedol

Ynghyd â Chronfa Adnewyddu Cymunedol y DU a Chronfa Codi’r Gwastad, mae Llywodraeth y DU wedi lansio’r Gronfa Perchnogaeth Gymunedol.

Mae’r gronfa i sefydliadau gwirfoddol a chymunedol ymgeisio am gyllid cyfatebol i gefnogi prynu a/neu gostau adnewyddu amwynderau ac asedau cymunedol. Bydd cynigion angen profi gwerth yr ased i bobl leol a dangos y gellir cynnal yr ased yn gynaliadwy. Yn anffodus, nid yw cynghorau tref, dinas a chymuned yn gymwys i ymgeisio.

Bydd hyd at £250,000 o gyfalaf arian cyfatebol ar gael ar gyfer pob math o ased cymwys. Mewn achosion eithriadol, bydd cynigwyr yn gallu dadlau dros hyd at £1 miliwn o arian cyfatebol ar gyfer asedau sy'n ymwneud â chyfleusterau chwaraeon.

Diweddarwyd prosbectws y Gronfa Perchnogaeth Gymunedol ar 27 Mai 2022, gyda’r cyfnod ymgeisio cyntaf yn dechrau ar 10 Mehefin 2022 ac yn cau ar 19 Awst. Bydd dwy ffenestr bidio arall cyn mis Mawrth 2023. Cyhoeddir yr union ddyddiadau maes o law.

Mae mwy o fanylion am y gronfa yma: https://www.gov.uk/government/publications/community-ownership-fund-prospectus

Os hoffech gefnogaeth i ddatblygu prosiect cymunedol neu syniad, cysylltwch â’r Tîm Datblygu Cymunedol drwy e-bost: datblygiadcymunedol@sirddinbych.gov.uk.

Taylorfitch. Dod â newyddlenni yn fyw o flaen eich llygaid