llais y sir

Cyhoeddi Cabinet newydd ar gyfer Sir Ddinbych

Mae'r Cyngor wedi cyhoeddi Cabinet newydd ar gyfer yr awdurdod.

Mae’r Cabinet newydd fel a ganlyn:

  • Cynghorydd Jason McLellan, Arweinydd ac Aelod Arweiniol dros Dwf Economaidd ac ymdrin ag Addifadedd
  • Cynghorydd Gill German, Dirprwy Arweinydd ac Aelod Arweiniol dros Addysg, Plant a Theuluoedd
  • Cynghorydd Gwyneth Ellis, Aelod Arweiniol dros Gyllid, Perfformiad ac Asedau Strategol
  • Cynghorydd Elen Heaton, Aelod Arweiniol dros Iechyd a Gofal Cymdeithasol
  • Cynghorydd Julie Matthews, Aelod Arweiniol dros Strategaeth Gorfforaethol, Polisi a Chydraddoldeb
  • Cynghorydd Barry Mellor, Aelod Arweiniol dros yr Amgylchedd a Thrafnidiaeth
  • Cynghorydd Win Mullen-James, Aelod Arweiniol dros Ddatblygu a Chynllunio Lleol
  • Cynghorydd Rhys Thomas, Aelod Arweiniol dros Dai a Chymunedau
  • Cynghorydd Emrys Wynne, Aelod Arweiniol dros y Gymraeg, Diwylliant a Threftadaeth

Dywedodd y Cynghorydd Jason McLellan, Arweinydd ac Aelod Arweiniol Twf Economaidd ac ymdrin ag Amddifadedd: “Yn dilyn fy ethol yn arweinydd, mae’n bleser gennyf gyhoeddi fy Nghabinet. Mae'r awdurdod yn wynebu nifer o heriau wrth fynd ymlaen. Mae fy mlaenoriaethau yn cael eu hadlewyrchu yn y tîm cryf rydw i wedi’i ddewis o’r grŵp Llafur ac wrth weithio gyda Phlaid Cymru.”

Dywedodd y Cynghorydd Rhys Thomas, arweinydd grŵp Plaid Cymru ac Aelod Arweiniol Tai a Chymunedau: “Bydd hyn yn ffordd o weithredu polisïau Plaid Cymru ar faterion hanfodol bwysig i drigolion Sir Ddinbych.

“Cymaint yw’r tir cyffredin rhwng ein dau grŵp fel y gallwn nawr fwrw ymlaen â’r polisïau a fydd yn cyflawni ar faterion fel blaenoriaethau ariannol, tai a chefnogi ein holl gymunedau Cymreig boed yn wledig neu’n drefol.

Mae dolen i'r rhestr o ddyddiadau cyfarfodydd ynghyd â llawer o wybodaeth arall i'w gweld ar ein gwefan.

Taylorfitch. Dod â newyddlenni yn fyw o flaen eich llygaid