llais y sir

Ysgol Uwchradd Prestatyn yn cael ei hanrhydeddu am ymgyrch arloesol

Mae'r Cyngor wedi llongyfarch pedwar disgybl Blwyddyn 11 o Ysgol Uwchradd Prestatyn am eu hymgyrch arobryn yn ymwneud â gwrth-wahaniaethu.

Cafodd y disgyblion eu cydnabod yn seremoni Gwobrau Cymunedol Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd Gogledd Cymru, a gynhaliwyd neithiwr (nos Iau) a chawsant eu hanrhydeddu am eu hymgyrch ‘Gwahaniaethu’. Mae'n stopio gyda fi’.

Mae’r ysgol wedi dechrau cwricwlwm newydd o’r enw Cyfrifoldeb Cymdeithasol mewn ymateb i’r angen am fwy o addysg o gwmpas y maes hwn ac i fynd i’r afael â materion yn rhagweithiol, mae’r ysgol wedi diwygio ei gweithdrefnau ar gyfer delio â gwahaniaethu, monitro gwahaniaethu yn well ac wedi cynnal gŵyl ddiwylliant ac amrywiaeth eleni. Mae'r myfyrwyr wedi cyfarfod yn wythnosol gyda gweithiwr ieuenctid ac wedi siapio'r gwaith sy'n cael ei wneud.

Dywedodd Neil Foley, Pennaeth Ysgol Uwchradd Prestatyn: “Fe wnaeth y bobl ifanc feddwl am ddeunyddiau hysbysebu’r ymgyrch, maen nhw wedi cyflwyno i ddisgyblion iau yr ysgol i ennyn eu diddordeb yn yr ymgyrch, maen nhw wedi ymweld ag ysgolion cynradd i addysgu plant llai ynghylch gwahaniaethu a hyrwyddo ymgyrch yr ysgol uwchradd. Trwy eu gwaith gyda disgyblion iau yr ysgol y tyfodd y syniad o'r ŵyl.

“Maen nhw wedi cynnal arolygon gyda disgyblion a gyda staff a hefyd wedi cyflwyno i lywodraethwyr yr ysgol ac o ganlyniad, mae’r llywodraethwyr yn cael adborth hanner tymor ar gynnydd yr ymgyrch.

“Mae'r disgyblion hyn yn wirioneddol anhygoel. Maent yn ymroddedig ac yn cael eu cymell i sicrhau newid. Mae gweithio gyda’r bobl ifanc anhygoel hyn yn fraint lwyr yn wyneb yr hyn sydd wedi bod y ddwy flynedd anoddaf mewn addysg i ddisgyblion a staff, mae’r disgyblion hyn yn ymdrechu i wneud ein cymuned yn lle gwell tra ar yr un pryd yn paratoi ar gyfer eu TGAU. Ni allwn bwysleisio digon pa mor wych yw'r bobl ifanc hyn. Maent yn haeddu cydnabyddiaeth am eu gwaith. Mae eu hysgol mor falch ohonyn nhw a dylai eu cymuned wybod pobl ifanc mor wirioneddol ysbrydoledig ydyn nhw.

Dywedodd y Cynghorydd Gill German, Aelod Arweiniol y Cabinet dros Addysg a Gwasanaethau Plant: “Mae hwn yn gyflawniad gwych. Mae'r fenter hon wedi gwneud argraff fawr arnaf o'r cychwyn cyntaf ac mae'r wobr hon yn hynod haeddiannol.

“Mae llawer o waith arloesol yn digwydd yn Ysgol Uwchradd Prestatyn ar gyfrifoldeb cymunedol a chymdeithasol ac mae'n gyffrous iawn bod y gwaith hwn, a arweinir gan y bobl ifanc eu hunain, wedi'i gydnabod fel arfer gorau.

“Dyma enghraifft wych o’r agwedd frwdfrydig ac ymroddedig y mae ein plant a’n pobl ifanc yn ei defnyddio yn eu cais i bawb gael eu trin yn gyfartal ac yn deg. Mae’r gwaith hwn yn wirioneddol ysbrydoledig a rhaid i mi ddiolch a chanmol Ysgol Uwchradd Prestatyn am eu hymdrechion i roi’r ymgyrch bwysig hon ar waith, yn enwedig yn ystod cyfnod sydd wedi bod yn gymaint o her i addysg yn gyffredinol.” 

Taylorfitch. Dod â newyddlenni yn fyw o flaen eich llygaid