llais y sir

Priffyrdd

Rhaglen Briffyrdd 2022/23

Roedd Rhaglen Priffyrdd ar gyfer 2021/22 yn cynnwys gwaith sylweddol ar draws y sir, ac rydym wedi cwblhau gwaith mewn dros ugain o leoliadau. Mae tri chynllun wedi cael ei symud i 2022/23 oherwydd eu cyfuno a gwaith arall yn yr ardal er mwyn cael gwell gwerth am arian ac i leihau amhariad.

Mae’r cynnydd yn y dyraniad eleni i £4 miliwn wedi ein caniatau i adolygu ein dull i’r rhaglen ail-wynebu, gan roi cyfle i ni gynnwys llawer mwy o ffyrdd llai, nad ydynt wedi gallu gwneud yn flaenorol. Mae’r gyllideb sydd ar gael wedi paru gyda’r ffyrdd sydd angen y gwelliant fwyaf, mae lleoliadau eleni wedi eu rhestru ar dudalen gwe Rhaglen Ail-wynebu Ffyrdd 2022-23. Rydym dal yn y broses o gadarnhau dyddiadau gyda’n contractwyr a bydd y rhain yn cael eu cynnwys ar y dudalen gwe ar ôl eu cadarnhau.

Yn ogystal â’r gwaith sylweddol hyn, mae ein tîm mewnol yn cyflawni gwaith gwella. Mae’r rhain yn cynnwys cau ffyrdd fel y gall gwaith cyweirio, draenio a gwaith ategol eraill gael eu cyflawni, i arwain at welliannau hir dymor. Yn ogystal rydym yn dosbarthu ein peiriant Jetpatcher sydd wedi bod yn gweithio yn ardaloedd Tremeirchion a Chyffylliog yn ddiweddar.

Y Tîm Priffyrdd

Y Tîm Priffyrdd sydd yn gyfrifol am gynnal a chadw ac atgyweirio 1,400 cilometrau o ffyrdd yn Sir Ddinbych. Gall hyn amrywio o atgyweirio tyllau yn y ffordd i gynlluniau ail-wynebu sydd yn costio dros £300,000.

Pan fydd problem yn cael ei gyflwyno, byddwn yn sicrhau bod y broblem yn cael ei asesu a’i wneud yn ddiogel os bydd angen, cyn cyflawni unrhyw waith angenrheidiol. I roi gwybod am broblem, defnyddiwch y ddolen gwe hon https://www.denbighshire.gov.uk/cy/parcio-ffyrdd-a-theithio/adroddiad-ar-fater/adroddiad-ar-fater.aspx

Taylorfitch. Dod â newyddlenni yn fyw o flaen eich llygaid