llais y sir

Twristiaeth

Adnoddau marchnata twristiaeth newydd wedi eu lansio

Mae cyfres o adnoddau marchnata proffesiynol yn ymwneud â thwristiaeth wedi eu lansio er mwyn i fusnesau a rhanddeiliaid eu defnyddio.

Mae’r adnoddau yn cynnwys:-

  • Adnoddau cyfathrebu gyda 5 neges allweddol a ffyrdd o gymryd rhan.
  • Graffeg cyfryngau cymdeithasol ar gyfer sianeli Facebook, Instagram a Twitter.
  • Banc Delweddau
  • Ffilmiau byr
  • Mapiau        
  • Llyfrynnau

Anfonwch e-bost at twristiaeth@sirddinbych.gov.uk os hoffech ddefnyddio’r adnoddau hyn.

Meddwl fynd am ddiwrnod ar y traeth?

Canol Prestatyn yw’r unig draeth yng Ngogledd Cymru sydd wedi cael ei ddyfarnu â gwobr fawreddog y Faner Las 2022. Mae’r Faner Las yn label-eco fyd-enwog, ac mae’r Sefydliad Addysg Amgylcheddol (FEE) yn ei berchen.

Ers dros dri degawd, mae’r Faner Las wedi cael effaith drawsnewidiol ar ansawdd dŵr, diogelwch a rheolaeth amgylcheddol. Mae wedi ysbrydoli ymwybyddiaeth amgylcheddol drwy weithgareddau addysg a hyrwyddo cyfrifoldeb cymdeithasol.

Mae traeth Canolog y Rhyl wedi cael Gwobr Glan y Môr am safon ansawdd dŵr a chyfleusterau.

 

I gael rhagor o wybodaeth ar wobrau Arfordir Cymru, ewch i https://keepwalestidy.cymru/cy/ein-gwaith/gwobrau/gwobrau-arfordir-cymru/

Galw ar bob busnes

Hoffech chi gynnig taflenni am ddim i’ch cwsmeriaid sy’n hysbysebu ein trefi, cefn gwlad a llwybrau beicio?

Llenwch y ffurflen ar-lein a gadewch y cyfan i ni.

Sicrhewch eich bod yn derbyn y newyddion diweddaraf am dwristiaeth!

Cofrestrwch ar gyfer ein newyddlenni rheolaidd - https://www.denbighshire.gov.uk/cy/hamdden-a-thwristiaeth/y-wybodaeth-ddiweddaraf-am-dwristiaeth.aspx

Dilynwch ni ar gyfryngau cymdeithasol drwy ddilyn ‘North East Wales’ ar Facebook, Twitter a Instagram

Ewch i http://www.gogleddddwyraincymru.cymru/

Maes Parcio i Gartrefi Modur

Mae Sir Ddinbych yn cynnig dewis helaeth o safleoedd sydd yn cynnig maes parcio dros nos i gartrefi modur a charafanau.

Mae tymor gwyliau gartref prysur arall ar y gweill, mae Adran Twristiaeth y Cyngor yn hyrwyddo busnesau’r sir i ddarparu arosiadau a meysydd parcio dros nos. Mae nifer o fusnesau wedi cofrestru i gael eu cynnwys ar wefan twristiaeth Gogledd Ddwyrain Cymru.

Hefyd mae’r gwaith yn cefnogi ymgyrch #CaruBusnesauLleol y Cyngor sydd yn annog pobl i gefnogi busnesau lleol. Os hoffech gael eich cynnwys, anfonwch e-bost at twristiaeth@sirddinbych.gov.uk.

Ailwampio Gwefan

Mae gwefan Gogledd Ddwyrain Cymru sydd yn cael ei reoli gan y Tîm Twristiaeth wedi cael ei ailwampio, gan ei wella a bydd yn haws i’w lywio.

Byddwch yn gallu dod o hyd i adnoddau yno i helpu eich busnes yn ogystal â digwyddiadau. Os hoffech gael eich cynnwys anfonwch e-bost at twristiaeth@sirddinbych.gov.uk.

Llwybrau Tref

Mae’r Tîm Twristiaeth yn gweithio’n ddiflino i ddiweddaru eu cyfres eu hunain o Lwybrau Tref, ar ôl diweddaru rhai Rhuthun a Llangollen i amlygu newidiadau i’r trefi. Corwen fydd Llwybr Tref nesaf a fydd yn cael ei ailwampio, i helpu hyrwyddo platfform rheilffordd newydd yng Ngorsaf Corwen, ac ymdrechion gwych y gwirfoddolwyr yn Amgueddfa Corwen.

Tra ein bod yn sôn am Lwybrau Tref, mae datblygiad cyffrous yn cael ei beilota yn y Rhyl. Er mwyn ymestyn y llwybrau tref i gynulleidfa ehangach, mae taith gerdded glywedol ar y llwybr wedi cael ei gynhyrchu.  Y prif adroddwr yw Tony o’r Ganolfan Groeso, sydd yn llysgennad gwych i Rhyl, gyda lleisiau a sŵn gwahanol yn dod at ei gilydd i ddod â’r gwaith yn fyw. Gall bobl gerdded a gwrando, neu wrando yn unig o unrhyw le. Mae’r neges gyffredinol yn un o falchder yn y dref a chynaliadwyedd ac i hyrwyddo lles drwy annog pobl i gerdded. Mae ar gael drwy app izi.TRAVEL ac yn cael ei hyrwyddo drwy fyrddau llwybr y dref. Gobeithir y gellir atgynhyrchu hyn mewn trefi eraill yn Sir Ddinbych yn y dyfodol.

Gallwch wrando gan ddefnyddio’r cod QR hwn.

 

Ydych chi wedi gweld ein llyfryn twristiaeth newydd?

Mae’r Tîm Twristiaeth wedi cynhyrchu llyfryn newydd sbon o’r enw Darganfod Sir Ddinbych, sy’n rhoi blas mwy unigryw, cynaliadwy a heb eu darganfod i deithwyr o’r hyn sydd gan Sir Ddinbych i’w gynnig, i’r rheiny sydd eisiau profi’r diwylliant lleol, rhoi cynnig ar y bwyd a mynd oddi ar y llwybrau anghysbell drwy gydol y flwyddyn.

Gallwch ei lawrlwytho yma ac mae’n cael ei ddosbarthu’n eang o amgylch yr ardal.

Taylorfitch. Dod â newyddlenni yn fyw o flaen eich llygaid