llais y sir

Arian ar gyfer digwyddiadau cymunedol yn Sir Ddinbych

Mae'r Cyngor wedi cyhoeddi cyfle am arian grant untro ar gyfer cymunedau sy’n cynnal ac yn trefnu digwyddiadau yn Sir Ddinbych.

Nod yr arian fydd i wella'r isadeiledd presennol er mwyn cefnogi mwy o ddigwyddiadau cynaliadwy a chost effeithiol, gan ei gwneud yn haws i gynnal mwy o ddigwyddiadau mewn cymunedau lleol.

Mae cyllideb o £128,000 ar gael i’w rhannu i ymgeiswyr llwyddiannus ledled Sir Ddinbych.

Dywedodd y Cynghorydd Bobby Feeley, Aelod Arweiniol y Cyngor dros Les ac Annibyniaeth:

“Dyma gyfle gwych i grwpiau cymunedol a threfnwyr digwyddiadau i ymgeisio am arian i helpu i wella isadeiledd digwyddiadau yn y sir.

“Fe hoffem ofyn i’r rhai sy’n ymgeisio i weithio mewn partneriaeth gyda chynghorau dinas, tref a chymuned a’u cynghorydd sir lleol, i ddatblygu eu cynigion.

“Mae hyn yn rhan o flaenoriaeth Cynllun Corfforaethol y Cyngor i helpu i gefnogi ein cymunedau i ddod yn fwy cysylltiedig a gwydn, ac i allu mwynhau’r profiad unigryw y mae digwyddiadau lleol yn eu cynnig.”

Yr hyn y byddai’r Cyngor yn ei ffafrio fyddai i gynghorau dinas, tref a chymuned gael eu henwi fel yr arweinydd, gan gyflwyno cynnig y prosiect ar ran yr ymgeisydd.

Fe fydd cefnogaeth gan swyddog datblygu cymunedol ar gael drwy gydol cyfnod y cynllun i gynnig arweiniad ac i hyrwyddo, ac i weithredu fel swyddog cyswllt gydag adrannau mewnol yn ôl y gofyn.

Fe allech hefyd dderbyn cefnogaeth i wneud cais am arian cyfatebol.

Gellir cyflwyno ceisiadau hyd at Fedi 30, a bydd y rhestr fer wedi ei llunio erbyn diwedd mis Hydref, gyda’r ymgeiswyr llwyddiannus yn cael eu hysbysu ym mis Tachwedd.

I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch â joanne.taylor@sirddinbych.gov.uk, datblygucymunedol@sirddinbych.gov.uk, neu ffoniwch 01824 706142, a gallwch ymgeisio yma www.sirddinbych.gov.uk/cy/hamdden-a-thwristiaeth/digwyddiadau-be-symlaen/cyfle-am-gyllid-ar-gyfer-seilwaith-digwyddiadau-cymunedol.aspx

 

Taylorfitch. Dod â newyddlenni yn fyw o flaen eich llygaid