llais y sir

Cyllid at gostau gosod band eang gigabit

Mae trigolion a busnesau gwledig yn Sir Ddinbych yn cael eu hatgoffa i wneud cais am gyllid tuag at y gost o osod band eang gigabit.

Mae Llywodraethau Cymru a’r DU yn gweithio gyda’i gilydd ar y Cynllun Taleb Band Eang Gigabit sy’n talu rhan o’r gost o osod cysylltiadau rhyngrwyd gigabit newydd.

O dan y bartneriaeth newydd mae £7,000 ar gael i fusnesau bach a chanolig ac mae hyd at £3,000 ar gael ar gyfer eiddo preswyl.

Mae cysylltiadau band eang gigabit yn cynnig y cyflymderau gorau a mwyaf dibynadwy sydd ar gael, ac mae’r cynllun ar agor i eiddo gwledig gyda chyflymderau band eang sy’n llai na 100Mbps.

Meddai’r Cynghorydd Hugh Evans OBE, Arweinydd Cyngor Sir Ddinbych ac Aelod Arweiniol yr Economi: “Mae’r cynllun wedi cael ei ail-lansio gan lywodraethau Cymru a’r DU ac rydym yn annog trigolion Sir Ddinbych sy’n byw mewn ardaloedd gwledig ac sy’n methu â chael band eang priodol i wirio a ydynt yn gymwys i dderbyn y talebau yma.

“Mae cysylltu cymunedau yn flaenoriaeth i’r Cyngor o dan ein Cynllun Corfforaethol ac mae gwell cysylltiadau rhyngrwyd yn sicrhau bod cymunedau yn cael mynediad da at wasanaethau ac yn helpu busnesau’r sir i ddarparu gwasanaethau ar-lein.

“Mae modd i drigolion neu grwpiau cymunedol gydweithio ar geisiadau ac mae’r Cyngor yn gweithio er mwyn eu cynghori a’u cynorthwyo gyda’u ceisiadau.”

Yn ogystal â chynnig Cynllun Talebau Band Eang Gigabit, mae Llywodraeth Cymru wedi cyllido Cynllun Cyflwyno Ffibr a fydd yn golygu bod 1,862 o eiddo ychwanegol yn Sir Ddinbych yn gallu cael Cysylltiad Ffeibr i'r Adeilad erbyn Mehefin 2022 ac mae Openreach eisoes wedi galluogi 399 o eiddo yn y sir.

Os hoffech drafod yr opsiynau sydd ar gael, cysylltwch â Swyddog Digidol y Cyngor trwy e-bostio datblygiadcymunedol@sirddinbych.gov.uk ac i wirio a ydych yn gymwys i dderbyn Taleb Band Eang Gigabit, edrychwch ar wefan https://gigabitvoucher.culture.gov.uk/

Taylorfitch. Dod â newyddlenni yn fyw o flaen eich llygaid