llais y sir

Nodweddion

Lledaenwch y neges am ymgyrch recriwtio i ofal cymdeithasol

Mae ymgyrch recriwtio i annog mwy o bobl i ystyried gyrfa ym maes gofal cymdeithasol yn Sir Ddinbych yn parhau.

Yn ddiweddar, mae’r Cyngor wedi gweld cynnydd yn nifer y swyddi gofal cymdeithasol gwag, yn enwedig yn ystod Covid pan gynyddodd y galw am ofal cymdeithasol.

Ac mae’r ymgyrch o'r enw Gwnewch i Bobl Wenu wedi'i lansio i godi proffil gyrfaoedd ym maes gofal cymdeithasol ac i hysbysebu'r swyddi gweigion presennol sy'n bodoli yn y sir.

Bydd yr ymgyrch hon yn cynnwys cymysgedd o hysbysebion ar drafnidiaeth gyhoeddus, baneri mewn lleoliadau cymunedol, hysbysebion yn y cyfryngau lleol, gweithgarwch cyfryngau cymdeithasol a brandio ar rai o gerbydau’r Cyngor. Bydd y Cyngor hefyd allan mewn lleoliadau yn cynnal sioeau teithiol recriwtio a gweithdai.

Mae'r Cyngor hefyd wedi ailwampio ei wybodaeth ar y wefan ac wedi cynnwys astudiaethau achos fel fideos, mewn ymgais i annog mwy o bobl i ymuno â'r proffesiwn. Mae adran cwestiynau cyffredin hefyd wedi'i darparu i roi atebion i rai o'r cwestiynau mwyaf rheolaidd a dderbyniwyd.

Dylai unrhyw un sydd â diddordeb mewn gyrfa ym maes gofal cymdeithasol ymweld â’r wefan: www.sirddinbych.gov.uk/swyddi-gofal

 

Tudalen newydd Facebook ar gyfer swyddi newydd

Mae gennym dudalen Facebook swyddogol nawr – Swyddi Cyngor Sir Ddinbych - lle bydd ein holl swyddi a'n gwybodaeth recriwtio yn cael eu postio. Dilynwch y dudalen a rhannwch gyda'ch ffrindiau/cysylltiadau i gael y gwybodaeth diweddar am ein swyddi gwag presennol a manteision ardderchog i weithwyr, a darganfod sut beth yw gweithio i ni.
I weld ein holl swyddi gwag presennol, cliciwch yma >>> www.sirddinbych.gov.uk/gweithio-gyda-ni

Ffair Swyddi

Mae'r Cyngor yn eich gwahodd i fynychu ein Ffair Swyddi yn yr Hydref.

Cewch wybod mwy am y swyddi gwag presennol sydd ar draws ein gwasanaethau, cwrdd â rheolwyr yr adran wyneb yn wyneb a darganfod mwy am y manteision o weithio gydai ni.

Darganfyddwch fwy yma: www.sirddinbych.gov.uk/ffair-swyddi

Ydych chi wedi meddwl rhoi gwaed erioed?

Mae rhoddwyr gwaed Sir Dinbych wedi achub 321 o fywydau oedolion neu 642 o fabanod drwy roi gwaed yn lleol mis Awst.

Diolch yn fawr iawn i chi gyd.

Ydych chi wedi cael eich ysbrydoli? Cliciwch yma i archebu yn un o’r sesiynau nesaf:

Rhewl (9 Medi, 13 Medi, 30 Medi)

Prestatyn (12 Medi)

Dinbych (14 Medi)

Y Rhyl (YN LLAWN)

Ap 'Mind of my own'

Mae Mind of My Own yn blatfform ar-lein sy’n galluogi plant a phobl ifanc sy’n gweithio gyda Gwasanaethau Addysg a Phlant Sir Ddinbych i ymgysylltu gyda'u gweithiwr a rhannu eu safbwyntiau yngl┼Ěn â’r gofal maent yn ei dderbyn, eu pryderon, ofnau a llwyddiannau.

Fe all plant a phobl ifanc ddefnyddio’r ap ar eu pen eu hunain ar unrhyw adeg, neu gallent ddefnyddio Mind of My Own ochr yn ochr â'u gweithiwr dynodedig.

Hyd yma mae gan 215 o bobl ifanc gyfrifon, mae gan 154 o weithwyr gyfrifon ac mae 509 o ddatganiadau wedi eu derbyn gan blant a phobl ifanc.

Roedd Mind of My Own wedi cynnal eu Seremoni Wobrwyo Flynyddol yn gynharach yn y flwyddyn i ddathlu cyflawniadau gwych aelodau o’r gymuned Mind of My Own. Mi roedd Jane Hodgson, Uwch Weithiwr Cefnogi Teuluoedd (Tîm o Amgylch y Teulu) yn enillydd cwbl haeddiannol Gwobr Mind of My Own High Flyer, gan gydnabod ei chyflawniad yn defnyddio’r platfform o fewn Gwasanaethau Addysg a Phlant Sir Ddinbych fel rhan o’i gwaith gyda phlant a phobl ifanc.  

Jane Hodgson

Mae Jane wedi derbyn dros 80 datganiad gan blant a phobl ifanc yn gweithio gyda’r gwasanaeth, gan sicrhau bod eu barn am eu bywyd a’u gofal yn cael ei chlywed a’u deilliannau a lles yn gwella. 

Da iawn chdi Jane!

 

Taylorfitch. Dod â newyddlenni yn fyw o flaen eich llygaid