llais y sir

Llais y Sir: Rhagfyr 2020

Siarter Gofalwyr

Mae'r Cyngor wedi lansio ei Siarter Gofalwyr. Mae’r Siarter, a luniwyd trwy ymgynghori ag oedolion a phobl ifanc lleol sy’n ofalwyr a Grŵp Strategaeth Gofalwyr Sir Ddinbych, yn amlinellu ymrwymiad y Cyngor i ofalwyr.

Mae’n amlinellu addewid y Cyngor i ofalwyr i gael yr hawl i gael eu trin yn gwrtais, gyda pharch ac urddas yn ogystal â’r hawl am asesiad unigol er mwyn i anghenion y gofalwr gael eu nodi ar wahân i’r unigolyn y maent yn gofalu amdano. Hefyd mae’n rhoi llais i ofalwyr.

Dywedodd y Cynghorydd Bobby Feeley, Aelod Arweiniol y Cyngor dros Les ac Annibyniaeth: “Mae gofalwyr yn chwarae rhan ganolog yn ein cymdeithas ac mae’r Cyngor yn gwerthfawrogi’r cyfraniad pwysig mae gofalwyr di-dâl yn ei wneud fel rhan o'n gweithlu, gwasanaethau a chymunedau.

“Y siarter hon yw ein datganiad cyhoeddus o ymrwymiad i ofalwyr ac rydym yn gobeithio y bydd busnesau lleol, y trydydd sector a sefydliadau cymunedol yn cofrestru gan sicrhau fod copïau ar gael yn eu mannau gwaith a'u swyddfeydd i sicrhau fod rôl y gofalwyr di-dâl anffurfiol yn cael ei gydnabod a'i barchu.

“Mae’n nodi hawliau gofalwyr sy'n oedolion a gofalwyr o dan 18 oed, gan gydnabod mai plant a phobl ifanc ydynt yn gyntaf ac y byddant yn cael eu cefnogi’n llawn drwy eu haddysg.”

Mae tua 370,000 o bobl ledled Cymru yn ofalwyr, yn rhoi cymorth i rywun annwyl sy’n hŷn, yn anabl neu’n ddifrifol wael, ac mae 11,600 o’r gofalwyr hynny yn byw yn Sir Ddinbych.

Fel rhan o’i Gynllun Corfforaethol, mae’r Cyngor wedi ymrwymo i gefnogi gofalwyr drwy wella’r gwasanaethau sy’n bodoli eisoes a sicrhau bod gofalwyr ifanc, rhieni ac oedolion yn ymwybodol o’r  gefnogaeth sydd ar gael iddynt.

Mae’r Cyngor wedi llunio taflen wybodaeth gyda Gwasanaeth Gwybodaeth i Ofalwyr Gogledd Ddwyrain Cymru i ddarparu ystod o wybodaeth i ofalwyr.

Carers UK sy’n trefnu Diwrnod Hawliau Gofalwyr 2020 a chaiff ei gynnal ddydd Iau, Tachwedd 26 i sicrhau fod gofalwyr yn ymwybodol o’u hawliau a rhoi gwybod iddynt lle i gael cymorth a chefnogaeth.

Gallwch ddod o hyd i'r Siarter Gofalwyr yn  www.denbighshire.gov.uk/cy/iechyd-a-gofal-cymdeithasol/gofalwyr/siarter-gofalwyr-sir-ddinbych.aspx

Sylwadau

No comments have been left for this article

Dweud eich dweud...