llais y sir

Llais y Sir: Rhagfyr 2020

Yr Wybodaeth Ddiweddaraf am y Cynllun Datblygu Lleol

Y cynlluniau gorau........!!!

Nid yw'r cynnydd o ran y Cynllun Datblygu Lleol (CDLl) newydd wedi dianc rhag effaith Covid-19 ond mae’r gwaith wedi parhau. Bydd yr amserlen wreiddiol ar gyfer mabwysiadu'r CDLl newydd yn cael ei hoedi ond bydd y Cyngor yn rhoi gwybod i chi am bob cam ar hyd y ffordd.

Mae Covid-19 wedi effeithio ar y ffordd rydym i gyd yn byw ein bywydau ac mae angen i'r Cyngor sicrhau bod y CDLl yn ymateb i hyn. Mae angen gwaith ychwanegol ar bethau fel faint a pha fath o gartrefi newydd y gallai fod eu hangen arnom, faint o dir fydd yna ar gyfer swyddfeydd a busnesau eraill a pha rôl fydd gan ganol ein trefi yn y dyfodol.

Bydd yn rhaid i'r Cyngor adolygu'r amserlen; a elwir yn Gytundeb Cyflawni, ar gyfer paratoi'r CDLl newydd. Bydd hyn yn digwydd pan fydd syniad cliriach o bryd y gellir datblygu'r CDLl, ac ymgynghorir arno.

Mae gan lawer o breswylwyr ddiddordeb mewn pa safleoedd sy'n ymgeiswyr y gellir eu datblygu yn y cynllun terfynol. Nid oes unrhyw argymhellion wedi'u gwneud eto ar unrhyw un o'r safleoedd ac nid yw hyn yn debygol o ddigwydd am o leiaf y 6 mis nesaf. Mae hyn yn rhwystredig i'r Cyngor yn ogystal â thrigolion, ond mae'n bwysig bod yn onest am yr amserlen debygol.

Bydd y CDLl presennol 2006 - 2021 yn parhau i gael ei ddefnyddio ar ôl dyddiad gorffen 2021. Bydd hyn yn sicrhau bod polisïau lleol yn cael ei defnyddio i asesu ceisiadau cynllunio hyd nes y caiff y CDLl newydd ei fabwysiadu.

Rhoddir cyhoeddusrwydd da i bob cam ymgynghori ond y ffordd orau o sicrhau eich bod yn cadw mewn cysylltiad â'r hyn sy'n digwydd gyda'r CDLl yw gofyn am gael eich cynnwys ar gronfa ddata'r CDLl. Gallwch wneud hyn drwy e-bostio planningpolicy@denbighshire.gov.uk neu drwy ysgrifennu at Y Tîm CDLl, Blwch 62, Rhuthun, LL15 9AZ.

Tai Fforddiadwy i'w hadeiladu yn Ninbych

Sylwadau

No comments have been left for this article

Dweud eich dweud...